26. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek 27.10.2009 ob 18:00 uri

VABILO

na 26. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 27.10.2009 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Predstavitev varnostnih razmer na območju občine Miren-Kostanjevica,
 4. Imenovanje člana v svet zavetišča za zapuščene živali,
 5. Obravnava in sprejem predloga Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Miren-Kostanjevica – prvo branje,
 6. Obravnava in sprejem predloga odloka o kategorizaciji občinskih cest – prvo branje,
 7. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna,
 8. Obravnava in sprejem predlogov o razpolaganju s parcelami št. 432/1, 908/4 in 908/5 vse k.o. Miren,
 9. Pobude in vprašanja.

Priloge:

  • Zapisnik 25. redne seje (pdf)
  • Poročilo o delu PO Šempeter (pdf)
  • Predlog imenovanja za člana v svet zavetišča za zapuščene živali (pdf)
  • Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Miren-Kostanjevica (pdf) z obrazložitvijo (pdf)
  • Program opremljanja stavbnih zemljišča (pdf) z obrazložitvijo (pdf)
  • Predloga odloka o kategorizaciji občinskih cest (pdf) z obrazložitvijo (pdf)
  • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna (pdf) z obrazložitvijo (pdf)
  • Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči (sprejet 21.04.2008) (pdf)
  • Predloga sklepov o razpolaganju s parcelami št. 432/1 (pdf) s programom prodaje (pdf) , 908/4 in 908/5 (pdf) vse k.o. Miren
  • Informacija o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu (pdf) , grafični del (png)
Skip to content