29. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 03.02.2010 ob 18:00 uri

VABILO

na 29. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v sredo 03.02.2010 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Pobude in vprašanja,
 4. Obravnava predloga in imenovanje člana v svet zavoda Osnovna šola Kozara,
 1. Obravnava in sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Miren-Kostanjevica – drugo branje,
 2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren-Kostanjevica,
 3. Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov,
 4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembi Odloka o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi občinskega nepremičnega premoženja,
 5. Obravnava in potrditev plana dela in terminskega koledarja sej občinskega sveta za leto 2010,
 6. Obravnava in sprejem predlogov sklepov o razpolaganju s premoženjem Občine Miren-Kostanjevica.


Priloge:

  • Zapisnik 28. Redne seje, (pdf)
  • Predlog sklepa o imenovanju člana v svet zavoda Osnovna šola Kozara (pdf)
  • Predlog Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo, predlog odloka (pdf), program opremljanja (pdf), obrazložitev (pdf)
  • predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren-Kostanjevica (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,
  • Predlog Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov z obrazložitvijo, (pdf)
  • Odloka o spremembi Odloka o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi občinskega nepremičnega premoženja, (pdf)
  • Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta, (pdf)
  • Predlogi sklepov o razpolaganju oziroma pridobivanju stvarnega premoženja:

predlog sklepa o prodaji deleža na parc. št. 3325 k.o. Nova vas, (pdf) program prodaje (pdf)

predlog sklepa o odkupu parcel, ki v naravi predstavljajo javno pot v Mirnu, (pdf) program odkupa (pdf)

Skip to content