33. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 01.07.2010 ob 18:00 uri

VABILO

na 33. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v četrtek, 01.07.2010 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila Občine Miren-Kostanjevica za leto 2009,
 4. Obravnava in sprejem predloga Rebalansa proračuna št.1 za leto 2010,
 5. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica (prvo branje),
 6. Obravnava in sprejem sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2010,
 7. Obravnava in sprejem predloga sklepa o ukinitvi javnega dobra,
 1. Menjave zemljišč,
 1. Pobude in vprašanja.

Priloge:

 • Zapisnik 32. redne seje,(pdf)
 • Poslovno poročilo Občine Miren-Kostanjevica za leto 2009 – gradivo ste prejeli za 32. redno sejo,
 • Poročilo o nadzoru zaključnega računa občine za leto 2009, ki ga je pripravil nadzorni odbor,(pdf)
 • Rebalans proračuna št. 1:(pdf)

Sprememba načrta razvojnih programov (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,

Kadrovski načrt 2010, (pdf)

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Miren-Kostanjevica za leti 2010 in 2011 z obrazložitvijo, (pdf)

Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu za leto 2010. (pdf)

 • Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica, (pdf), obrazložitev (pdf)
 • Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2010 (pdf) z obrazložitvijo (pdf) ,
 • Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 476/5 , in 476/7 k.o. Miren, (pdf)
 • Predlog sklepa o menjavi občinskih nepremičnin s parc. št. 15/18 k. o. Miren k.o. Miren za parc. št31/1, 32/1, 32/4, 33/4 in 34/1 vse k.o. Miren, (pdf), posamični program (pdf)
Skip to content