34. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v ponedeljek, 06.09.2010 ob 18:00 uri

 1. redna seja občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v ponedeljek, 06.09.2010 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana in predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
 3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Ljudske univerze Nova gorica,
 4. Obravnava in sprejem predloga sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije,
 5. Obravnava in sprejem sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za leto 2010,
 6. Obravnava realizacije proračuna 2010,
 7. Obravnava in sprejem Investicijskega programa ČN ob Vrtojbici,
 8. Obravnava in sprejem predloga regionalnega prostorskega načrta ČN ob Vrtojbici,
 9. Prodaja zemljišč,
 10. Pobude in vprašanja

Priloge:

 • Zapisnik 33. redne seje (pdf) in 11. izredne seje (pdf),
 • Predlog sklepa o imenovanju člana sveta zavoda Ljudske univerze Nova Gorica (pdf),
 • Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije (pdf),
 • Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za leto 2010 (pdf),
 • Sedemmesečna realizacija proračuna občine za leto 2010 z obrazložitvijo (pdf), odhodki (pdf), splošni del (pdf)
 • Investicijski program za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče-povzetek maj 2010 (pdf),
 • Investicijski program za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče (ČN ob Vrtojbici) dodatek junij 2010 (pdf) in dodatek št. 2 avgust 2010 (pdf),
 • Mnenje o upravičenosti izvedbe iztočnega kanala iz čistilne naprave ob Vrtojbici –izdelalo podjetje Kalkem d.o.o. iz Julij 2010 (pdf),
 • Ocena vplivov očiščene odpadne vode iz membranske čistilne naprave ob Vrtojbici, na reko Vrtojbico, izdelalo podjetje Veolia voda (pdf) ,
 • Predlog Odloka o regionalnem prostorskem načrtu ČN ob Vrtojbici (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
 • Grafična priloga za RPN ČN ob Vrtojbici, (pdf)
 • Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek RPN in na okoljsko poročilo za ČN ob Vrtojbici, (pdf) (pdf)
 • Predlog sklepa o prodaji občinskih nepremičnin s parc. št. 1/308, 1/310, 1/313, 1/315, 1/316, 1/317, 1/319, 1/324, 1/325, 1/327, 1/328, 1/329, 1/331, 1/332, 1/334, 1/336, vse k.o. Opatje selo (pdf) s posamičnim programom prodaje (pdf)
Skip to content