8. IZREDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v torek 21.04.2009 ob 18:00 uri

 1. izredna seja občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v torek 21.04.2009 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Imenovanje overiteljev zapisnika,
 3. Obravnava predloga proračuna za leti 2009 in 2010 – prva obravnava.

Priloge:

– Proračunsko gradivo obsega:

 • izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna za leti 2009, 2010 z načrtovanimi politikami občine (pdf)
 • obrazložitev na dana stališča občinskega sveta na predlog proračuna za leti 2009, 2010 iz 21. redne seje (pdf)
 • oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih, prihodki (pdf), odhodki (pdf), obrazložitve 2009 (pdf), obrazložitve 2010 (pdf),
 • predlog obsega finančnega načrta posameznih KS proračuna v prihodnjih dveh letih (2009), (2010) ,
 • kadrovski načrt (pdf)
 • načrt razvojnih programov (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
 • letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem (pdf) .
Skip to content