13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 29.2.2012 ob 18. uri

VABILO
na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica
v sredo 29.2.2012 ob 18.00 uri
v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Poročila
a.) poročilo župana,
b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta
c.) poročila članov svetov zavodov
d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta
3. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,
4. Predlog Odloka o cestah – druga obravnava,
5. Pobude in vprašanja,
6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2012,
7. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske,
8. Seznanitev z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.

Priloge :
• osnutek zapisnika 12. redne seje (pdf),
• odgovori na pobude in vprašanja 12. redne seje občinskega sveta (pdf)
• pregled realizacije sprejetih sklepov 12. redne seje občinskega sveta (pdf)
• predlog Odloka o cestah z obrazložitvijo, (pdf)
• gradivo za spremembo Odloka o proračunu za 2012- rebalans:
– poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

– poročilo Statutarno-pravne komisije (pdf)

– Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2012 z obrazložitvijo (pdf)

– dodatna pojasnila k rebalansu (pdf)

– splošni del proračuna za leto 2012, (pdf)
– posebni del proračuna za leto 2012, (pdf)
– Načrt razvojnih programov za leti 2012-2015, (pdf)
– Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2012 (pdf)
• predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske z obrazložitvijo (pdf)
• Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih (pdf)

Lokalni energetski koncept je objavljen v rubriki informacije javnega značaja na naslednji povezavi

Skip to content