19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek 18.9.2012 ob 18. uri

VABILO

na 19. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v torek 18.9.2012 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 18 redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 18. redne seje (pdf)

 

  1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 18. redne seje

 

  1. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica

(pdf) Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica, (pdf) predlog cene vrtca OŠ Miren, (pdf) poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo, (pdf) Dodatna obrazložitev

 

  1. Predlog Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju občine Miren-Kostanjevica

(pdf) Predlog pravilnika, (pdf) poročilo odbora za gospodarstvo in proračun

  1. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Občine Miren Kostanjevica

(pdf) Predlog Pravilnika o dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Občine Miren Kostanjevica

(pdf) poročilo odbor za okolje in prostor

 

  1. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miren Kostanjevica za leto 2012,

(pdf) Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miren-Kostanjevica za obdobje od 01.01.2012 do 30.06.2012 splošni del realizacije (pdf), posebni del realizacije (pdf), (pdf) poročilo odbora za gospodarstvo in proračun

  1. Predlog Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren-Kostnajevica

(pdf) Predlog pravilnika, (pdf) poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  1. Predlog DIIP-a KUC MIREN II. Faza

(pdf) Predlog DIIP KUC Miren II. faza 3. Etapa,

(pdf) poročilo odbora za gospodarstvo in proračun

 

  1. Pobude in vprašanja
Skip to content