2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 23.12.2010 ob 18 uri

Na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008) in 21. člen Statuta občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007)

SKLICUJEM

 1. redno sejo občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

v četrtek 23.12.2010 ob 18.00 uri

v prostorih občine Miren-Kostanjevica

 

Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 09. 11. 2010

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

 

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Poročilo župana,
 3. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 4. Obravnava in sprejem predloga Rebalansa proračuna št. 2 za leto 2010,
 5. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve s poročilom o septembrskih poplavah,
 6. Predlog sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Miren-Kostanjevica,
 7. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
 8. Sklep o začasnem financiranju občina Miren-Kostanjevica v obdobju januar –marec 2011-seznanitev,
 9. Pobude in vprašanja.

 

Priloge:

 • Zapisnik 1. redne seje, (pdf)
 • Rebalans proračuna št. 2:obrazložitev (pdf)

Splošni del proračuna (pdf)

Posebni del proračun (pdf)

Načrt razvojnih programov (pdf)

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Miren-Kostanjevica za leti 2009 in 2010 z obrazložitvijo (pdf)

Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu za leto 2010 (pdf)

 • Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve z obrazložitvijo (pdf)
 • Poročilo o septembrskih poplavah v občini Miren-Kostanjevica (pdf)
 • Predlog sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Miren-Kostanjevica z obrazložitvijo (pdf)
 • Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena parc.št. 3083 k.o. Kostanjevica na Krasu (pdf)
 • Sklep o začasnem financiranju Občine Miren-Kostanjevica v obdobju januar – marec 2010 (pdf), obražitev (pdf)
Skip to content