20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v ponedeljek 29.10.2012 ob 18. uri

VABILO

na 20. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v ponedeljek 29.10.2012 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 19 redne seje

(pdf) Zapisnik 3. izredne seje

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf), zapisnik zbora občanov naselij Novelo in Temnica (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 19. redne seje (pdf)

 

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 19. redne seje

 1. Pobude in vprašanja

 

 1. Predlog sklepov o soglasjih k:
 2. a) Splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja (pdf)
 3. b) Tehničnim pogojem za priključitev na toplovodno omrežje v občini Miren- Kostanjevica (pdf)
 4. c) Predlogu Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja (pdf)

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

 

 1. Predlog sklepa o višini cen storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

(pdf) elaborat Komunala d.d.

(pdf) predlog sklepa, Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

 1. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2012,

– Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2012 (pdf) ,

– splošni del proračuna za leto 2012 (pdf) ,

– posebni del proračuna za leto 2012 (pdf) ,

– Načrt razvojnih programov za leti 2012-2015 (pdf),

– Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

 

 1. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra

(pdf) predlog sklepa za parc. št. 1737/0 k.o. Sela na Krasu

(pdf) predlog sklepa za parc. št. 1825/1 k. o. Temnica

Skip to content