21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek, 18.12.2012 ob 18. uri

VABILO

na 21. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v torek 18.12.2012 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 20. redne seje

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 20. redne seje (pdf)

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 20. redne seje

 1. Ustanovitev organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava
 2. a) Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava (pdf)
 3. b) Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče–Vogrsko, Miren–Kostanjevica (pdf)

Poročilo odbora za gospodarstvo in proarčun (pdf), Poročilo statutarno pravne komisje (pdf)

 1. Predlog Odloka o spremebah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren – Kostanjevica

predlog odloka o spremembah in dopolnitvah (pdf)

osnovni odlok (povezava)

Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun (pdf), Poročilo statutarno pravne komisje (pdf)

 1. Obravnava DIIP-a Prenova javne razsvetljave

DIIP (pdf), predlog sklepa (pdf),
Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

 1. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren–Kostanjevica predlog odloka (pdf),

Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun (pdf), Poročilo statutarno pravne komisje (pdf)

 1. Predlog sklepa o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč

Predlog sklepa (pdf),

Grafična priloga (pdf)

Poročilo odbora z okolje in prostor (pdf)

 1. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2011 in 2012 (pdf),

Poročilo odbora za okolje in prostor (pdf)

 1. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

(pdf) predlog sklepa za parc. v k.o. Miren, k. o. Orehovlje in k.o. Vrtojba,

(pdf) predlog sklepa za parcele k.o. Lipa, Kostanjevica, Opatje selo, Vojščica, Nova Vas.

Poročilo odbora za okolje in prostor (pdf)

 1. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren Kostanjevica

(pdf) predlog sklepa o vrednosti točke NUSZ

Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

 1. Pobude in vprašanja.
Skip to content