24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 24.4.2013 ob 18. uri

VABILO

na 24. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 24.4.2013 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 23. redne seje

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana, (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 23. redne seje (pdf)

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 23. redne seje

 

 1. Imenovanje člana sveta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilska enota Nova Gorica

(pdf) predlog sklepa

(pdf) poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 1. Pošta Kostanjevica na Krasu sprememba načina poslovanja

(pdf) dopis Pošte Slovenije

 1. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.

(pdf) predlog odloka, (pdf) pripombe občina k predlogu odloka

(pdf) poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

(pdf) poročilo Statutarno-pravne komisije

 1. Predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. in o podaji soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb

Predlog sklepa (pdf), elaborat Komunala d.d. (pdf)

 

 1. Javni sklad malega gospodarstva Goriške:
 2. Letno poročilo za leto 2012, (pdf) predlog sklepa, (pdf) letno poročilo 2012; (pdf) sklep NO poročilo 2012, (zip) letno poročilo 2012.
 3. Poslovni in finančni načrt 2013, (pdf) predlog sklepa, (pdf) poslovni in finančni načrt 2013, (pdf) sklep NO načrt 2013.

(pdf) poročilo Odbor za gospodarstvo in proračun

 1. Prirejanje festivalov v občini Miren-Kostanjevica

(pdf) mnenje občinske uprave, (pdf) predstavitev zavoda Eco Kras

(pdf) poročilo Odbora za mladinska vprašanja

(pdf) poročilo Odbora za turizem

(pdf) poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo

 1. Predlog sklepov o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

(pdf) predlog sklepa za parc. v k.o. Sela na Krasu.

 

 1. Pobude in vprašanja

 

V skladu z zakonodajo pošiljamo še Poslovno poročilo občine Miren-Kostanjevica za leto 2012, (pdf) ki bo obravnavano po prejemu poročila Nadzornega odbora. (pdf)

Skip to content