27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v sredo 16.10.2013 ob 18. uri

Miren, 8. september 2013

Številka: 9000-0006/2013-1

VABILO

na 27. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v sredo 16.10.2013 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 26. redne seje,

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župan (pdf)

anketa merjenja zadovoljstva ZDZV Nova Gorica (pdf)

porocilo ankete (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 26. redne seje (pdf), seznam delovnih teles RSR (zip)

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 26. redne seje

 

 1. Prenehanje članstva v Statutarno-pravni komisiji in imenovanje novega člana Statutarno-pravne komisije

Predlog sklepa (pdf), poročilo komisije za mandatna vprašanje volitve in imenovanja (pdf)- gradivo bo objavljeno po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 1. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

Predlog pravilnika z obrazložitvijo (pdf), poročilo odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

 

 1. Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. ter podaja soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb

Predlog sklepa (pdf), elaborat Komunala d.d. (pdf),
poročilo odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

 

 1. Predstavitev strateških dokumentov nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO na temo skupnega prostorskega načrtovanja na območju matičnega Krasa
 • Študijo o prostorskem načrtovanju na Krasu – čezmejni dokument (vključuje slo. in ita. del Krasa), (pdf)
 • Študija o prostorskem načrtovanju na slovenskem delu Krasa, (pdf)
 • Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa – čezmejni dokument (vključuje slo. in ita. del Krasa) (pdf) , (pdf)
 • Celovit strateški načrt za prostorski razvoj slovenskega dela Krasa, (pdf)
 • Smernice za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu – čezmejni dokument (vključuje slo. in ita. del Krasa), (pdf)
 • predlog sklepa strateški dokumenti (pdf)
 • poročilo 14. seje Odbora za okolje in prostor (pdf)
 • poročilo 4. seje Odbora za turizem (pdf)
 • poročilo 6. seje Odbora za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja (pdf)
 • poročilo odbora za okolje in prostor (pdf)
 • porocilo odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, (pdf) , poročilo odbora za turizem, (pdf)
 1. Predstavitev predloga za vzpostavitev geoparka Kras-Carso

predlog sklepa (pdf) povezava na gradivo o Geoparku

 1. Obrazložitev predloga cene pomoči družini na domu,

(pdf) Obrazložitev Centra za pomoč na domu Klas, (pdf) statistika pomoči na domu, (pdf) predlog sklepa

 1. 10. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miren Kostanjevica za leto 2013,

(pdf) Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miren-Kostanjevica za obdobje od 01.01.2013 do 30.06.2013 splošni del realizacije (pdf), posebni del realizacije (pdf)

 

 1. Predlog sklepov o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

k.o. Temnica ; predlog sklepa (pdf), grafična priloga (pdf)

k.o. Sela na Krasu ; predlog sklepa (pdf), grafična priloga (pdf)

k.o. Kostanjevica na Krasu; predlog sklepa (pdf), grafična priloga (pdf)

k.o. Sela na Krasu; predlog sklepa (pdf), grafična priloga (pdf)

 

 1. Pobude in vprašanja
Skip to content