28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Miren-Kostanjevica, v torek26.11.2013 ob 18. uri

VABILO

na 28. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v torek 26.11.2013 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 27. redne seje,

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 27. redne seje (pdf),

odgovor prireditve v Orehovljah in Opatjem selu (pdf),

poročilo o izvedbi Eco festivala (pdf)

zapisnik zbora občanov Krajevne skupnosti Opatje selo (pdf)

  1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

Pregled realizacije sprejetih sklepov 27. redne seje (pdf)

 

  1. Pobude in vprašanja

 

  1. Imenovanja člana v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlog sklepa (pdf)

  1. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu za leto 2014,

predlog sklepa cene za pomoči na domu z obrazložitvijo (pdf)

poročilo Odbora za zdravstvo in socialno varstvo (pdf)

  1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013

– Predlog spremembe Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 z obrazložitvijo sprememb (pdf),

– splošni del proračuna za leto 2013 (pdf),

– posebni del proračuna za leto 2013 (pdf),

– načrt razvojnih programov za leta 2013-2016 (pdf),

– načrt stvarnega premoženja 2013 in 2014 (pdf)

– Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

Prerazporeditve št. 1 do 30.6.2013 (pdf)

Prerazporeditve št. 2 do 30.9.2013 (pdf)

  1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014

– Predlog spremembe Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 z obrazložitvijo spememb (pdf),

– spremembe proračuna – splošni del za leto 2014 (pdf),

– spremembe proračuna – posebni del za leto 2014 (pdf),

– načrt razvojnih programov za leta 2013-2016 (pdf),

– načrt stvarnega premoženja 2013 in 2014 (pdf)

– Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

Skip to content