29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVATA Občine Miren-Kostanjevica, v ponedeljek 27.1.2014 ob 18. uri

VABILO

na 29. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v 27.1.2014 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

NADALJEVANJE 29. REDNE SEJE BO 12.2.2014 OB 18. URI V VEČNAMENSKI DVORANI OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

(pdf) Zapisnik 28. redne seje,

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana (pdf)

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov (JSKD )

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 28. redne seje (pdf)

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

(pdf) Pregled realizacije sprejetih sklepov 28. redne seje.

 

 1. Imenovanja člana v Svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

(pdf) predlog sklepa z obrazložitvijo,poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (pdf)

 

 1. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrta Občine Miren-Kostanjevica

(pdf) predlog sklepa z obrazložitvijo,(pdf) sprememba odloka OPN

poročilo Odbor za okolje in prostor (pdf)

 1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom – prvo branje

(pdf) Predlog Odloka z obrazložitvijo, (pdf) pripojitev analiza, (pdf) sklep vlade glede združevanja

porocilo Odbor za zdravstvo in socialno varstvo (pdf)

poročilo Statutarno-pravna komisija (pdf)

 1. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Miren – Kostanjevica- prvo branje

(pdf) predlog odloka z obrazložitvijo.

poročilo Odbor za okolje in prostor (pdf)

poročilo Statutarno-pravna komisija (pdf)

 1. Seznanitev občinskega sveta s sklepi zbora občanov Krajevne skupnosti Opatje selo.

(pdf) zapisnik, (pdf) odgovori na sklepe, (pdf) dopis Telekom

 

 1. Primerjalna študija Vrtec Opatje selo in investicijski program

(pdf) primerjalna študija, (pdf) predlog sklepa z obrazložitvijo, (pdf) novelacija investicijskega programa,

poročilo Odbor za šolstvo, šport, kulturo in tehnično kulturo (pdf)

poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun (19 seja pdf) (20 seja pdf)

 1. Plan dela občinskega sveta Miren-Kostanjevica za leto 2014

(pdf) predlog plana dela in terminskega koledarja sej OS 2014

 

 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

(pdf) predlog sklepa, (pdf) poročilo LEK, poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun (pdf)

 

 1. Pobude in vprašanja
Skip to content