31. REDNA SEJA Občine Miren-Kostanjevica, v torek 17.6.2014 ob 18. uri

VABILO

na 31. redno sejo Občinskega sveta

Občine Miren-Kostanjevica v torek 17.6.2014 ob 18.00 uri

v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:

zapisnik 30. redne seje

zapisnik 3. izredne seje,

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta

c.) poročila članov svetov zavodov

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 30. redne seje

 1. Pregled realizacije sprejetih sklepov občinskega sveta,

Pregled realizacije sprejetih sklepov 30. redne seje.

 1. Ugotovitveni sklep o potrdtvi mandata občinskega svetnika,

predlog sklepa poročilo komisije za mandatna vprašanja

 1. Sklepi o imenovanje članov v odbore in komisije

predlog sklepa z obrazložitvijo za imenovanje članov v

 1. odbor za okolje in prostor,
 2. odbor za turizem,
 3. komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
 4. komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila.

poročilo komisije za mandatna vprašanja

 1. Sklep o mnenju o kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica

predlog sklepa z obrazložitvijo , poročilo komisije za mandatna vprašanja

 1. Sklep za imenovanje občinske volilne komisije za obdobje 2014-2018,

predlog sklepa z obrazložitvijo, poročilo komisije za mandatna vprašanja

 1. Pobude in vprašanja
 2. Soglasje k »Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2013« in soglasje k »Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014«

predlog sklepa z obrazložitvijo.

Letno poročilo za leto 2013

Sklep Nadzorni odbor – poročilo za leto 2013

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013

Poslovni in Finančni načrt za leto 2014

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Sklep Nadzorni odbor – poslovni in finančni načrt za leto 2014

Pismo poslovodstvu sklada (Valuta, družba za revizijo d.o.o.)

Poročilo neodvisnega revizorja (Valuta, družba za revizijo d.o.o.)

 1. Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

predlog sprememb odloka z obrazložitvijo

sprejet odlok poročilo statutarno pravne komisije

 1. Poslovno poročilo za 2013

Poslovno poročilo objavljeno v sklopu 30. redne seje OS,

poročilo NO zaključni račun (poročilo neposredni nadzor proračunske postavke, poročilo neposredno nadzor JR, poročilo neposredni nadzor upravljanje s premoženjem), končno poročilo o izvedbi notranje revizije,

 1. Spremembe in dopolnitve OPN

predlog sklepa z obrazložitvijo

stališča do pripomb

osnovni odlok s spremembami

obrazložitev odloka

poročilo odbora za okolje

 1. Poročilo o delu OŠ Miren

Poročilo o delu

 1. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Miren-Kostanjevica,

predlog sprememb statuta z obrazložitvijo

sprejet statut , poročilo statutarno prevna komisija

 1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica

predlog sprememb poslovnika z obrazložitvijo

sprejet poslovnik, poročilo statutarno prevna komisija

 1. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Miren-Kostanjevica – prvo branje

predlog odloka z obrazložitvijo

Priloga 1 – prostori namenjeni prodaji

Priloga 2 – vloga za izdajo soglasja

poročilo komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja, poročilo odbor za okolje

Skip to content