10. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v četrtek, 16. julija 2015 ob 17. uri

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek 16.7.2015 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda

2. Poročila

a.)   poročilo župana,

b.)   poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.)   poročila članov svetov zavodov,

d.)   odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 9. redne seje.

3. Pregled realizacije sklepov

4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

5. Potrditev predloga stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 OPN občine Miren-Kostanjevica

stališča do pripomb

predlog sklepa 

Poročilo odbora za okolje, prostor in kmetijstvo,   Dopolnitev stališča na pripombo 3

6. Občinski program  varnosti in ocena izvajanja občinskega programa varnosti

Poročilo Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Vipava

Občinski program varnosti

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti

Predlog sklepa

7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2015

·         Predlog spremembe Odloka o proračunu za leto 2015 z obrazložitvijo sprememb

·         splošni del proračuna za leto 2015,

·         posebni del proračuna za leto 2015,

·         načrt razvojnih programov za leta 2015-2018,

·         načrt stvarnega premoženja 2015.

Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun

8. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2015/2016

9. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parc. št. 26/12 k.o. Orehovlje.

10. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parc. št. 1706/0 k.o. 2330 – SELA NA KRASU

Skip to content