11. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 23. septembra 2015 ob 17. uri

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 23.09.2015 ob  17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda

2. Poročila

a.)   poročilo župana,

b.)   poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.)   poročila članov svetov zavodov,

d.)   odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 10. redne seje (na 10. seji so bili podani odgovori na vse pobude in vprašanja)

3. Pregled realizacije sklepov,

4. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja Občine Miren-Kostanjevica za programsko obdobje 2015-2020   predlog sklepa in obrazložitevpredlog pravilnika, poročilo odbora za okolje, prostor in kmetijstvo

Poročilo Statutarno-pravne komisije

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren-Kostanjevica,     predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah,      veljavni odlok  Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun

Poročilo Statutarno-pravne komisije 

6. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica,   predlog sklepa z obrazložitvijo,    obrazložitev OŠ Miren,   primerjalna analiza preteklih let in drugih vrtcev

Poročilo Odbora za družbene dejavnosti

7. Pravilnik o organizaciji šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami v Občini Miren-Kostanjevica,  predlog pravilnika z obrazložitvijo

Poročilo Odbora za družbene dejavnosti

8. Polletna realizacija proračuna za leto 2015,

obrazložitev in predlog sklepa

prerazporeditve

realizacija splošni del

realizacija posebni del

9. Odlok o kategorizaciji cest,   predlog odloka,   obrazložitve

Poročilo Statutarno-pravne komisije 

Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo

10. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra, 

sklep o pridobiti statusa grajenega javnega dobra

sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content