12. REDNA SEJA

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 21.10.2015 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročila

3. Pregled_realizacije sklepov,

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

predlog sklepa in obrazložitev

predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JSMGG

Odlok o ustanovitvi JSMGG (Uradne objave, št. 14/2003),

Poročilo Odbor za gospodarstvo in proračun

Poročilo Statutarno-pravna komisija

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren-Kostanjevica,

predlog sklepa

ODLOK_SKUPAJ

predlog odloka_amandmaji

obrazlozitev

Grafični del:  01,    1_NASLOV02033_LEGENDA0412, 1415

Poročilo Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo

6. Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,

predlog_cena vode_in_omrežnine

ELABORAT – Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.

ELABORAT – Kraški vodovod, d.o.o.

Poročilo Odbor za gospodarstvo in proračun

7. Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda,

predlog_sklepa in obrazložitev

ELABORAT – Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.

Poročilo Odbor za gospodarstvo in proračun

8. Spremembe Statuta Občine Miren-Kostanjevica, Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica,

Spremembe Statuta, Poslovnika, Odloka o org. in del. področju obč. uprave

do sedaj veljavni statut in poslovnik

Odlok o org. in del. področju obč. uprave_1999

Poročilo Statutarno-pravna komisija

9. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra,

sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica parc. št. 6/18 k. o. Orehovlje ,   grafični prikaz

sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica parc. št. 1.206 k. o. Nova vas ,   grafični prikaz

sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica parc. št. 438 k. o. Orehovlje,    grafični prikaz

sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica parc. št. 875.39 k. o. Vojščica,    grafični prikaz

10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content