13. redna seja

VABILO

 Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek 26.11.2015 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila 

3. Pregled sprejetih sklepov 12. redne seje

4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ ZD Osnovno varstvo – skrajšani postopek, obstoječi odlok     Pregled realizacije sklepov,

Poročilo Odbora za družbene dejavnosti

Poročilo Statutarno-pravne komisije

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ ZD Zobozdravstveno varstvo – skrajšani postopek,   obstoječi odlok 

Poročilo Odbora za družbene dejavnosti

Poročilo Statutarno-pravne komisije

7. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Miren-Kostanjevica – skrajšani postopek, Predlog odloka, obstoječi odlok , obvestilo o prekinitvi CSD 

Poročilo Odbora za družbene dejavnosti

Poročilo Statutarno-pravne komisije

8. Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki – LUNG,  predlog soglasjavloga za soglasje LUNG 

Poročilo Odbora za družbene dejavnosti 

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

Poročilo Statutarno-pravne komisije

9. Predlog imenovanja kandidatov za sodnike porotnik

10. Sklep o soglasju k pristopu Občine Ajdovščina k medobčinski upravi občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

11. Spremembe Statuta, Poslovnika, Odloka o org. in del. področju obč. uprave

Poročilo Statutarno-pravne komisije

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

12. Odlok o KS v Občini Miren-Kostanjevica

Poročilo Statutarno-pravne komisije

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

13. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra.
za parcele s št. 603/3, 604/5, 605/1, 605/3 k.o. Bilje,   grafika          za parcele št. 752/2, 671/2, 753/2, 754/2, 755/2 in 755/3 vse k. o. Miren – predloggrafika 

Skip to content