14. redna seja

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica Uradni list RS, št. 112/2007, 69/2014, 93/2014, 93/2015 ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014, 93/2015) sklicujem 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v ponedeljek 21.12.2015 ob 18.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem predloga zapisnika 13. redne seje

Obravnava in sprejem predloga zapisnika 1. dopisne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2. Poročila

  • Poročilo župana
  • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  • poročila članov svetov zavodov,
  • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 13. redne seje (na 13. redni seji je župan podal odgovore na vsa vprašanja oz. pobude)
  • skladno s 85. členom Statuta Občine Miren-Kostanjevica vas seznanjamo z zapisnikom zbora občanov KS Opatje selo, ki je bil 20. oktobra 2015

3. Pregled realizacije sklepov,

4. Prenehanje članstva in imenovanje novega člana v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške,  odstopna izjava dosedanjega člana, predlog sklepa o imenovanju

5. Predlog Sklepa o odpustu dolgov,   Sporazum o odpustu dolgov

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

6. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren Kostanjevica za leto 2016,

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2015:

8. Sprejem uradnih prečiščenih besedil pravnih aktov:

9. Sprejem obvezne razlage 5. odst. 72. čl. Statuta Občine Miren-Kostanjevica,

poročilo Statutarno-pravne komisije

10. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica – 2. branje,

11. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra,

sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Miren-Kostanjevica za parc. št. 604/3, 604/5, 605/1 in 605/3 vse k. o. Bilje

grafika za parc. št. v k. o. 2318-BILJE

12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content