15. redna seja

VABILO

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007, 69/2014, 93/2014, 93/2015) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014, 93/2015) sklicujem 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 3.2.2016 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika zapisnika 14. redne seje občinskega sveta ter 1. izredne seje – skupne seje Občinskih svetov Občine Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Brda in Kanal.

 

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročila
  • Poročilo župana,
  • poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  • poročila članov svetov zavodov,
  • odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 14. redne seje (na seji so bili podani že vsi odgovori)

3. Pregled realizacije sklepov ,

4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,

5. Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016,

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – drugo branje,     predlog sprememb in dopolnitev za drugo branje,      neuradno prečiščeno besedilo,    dosedanji odlokpredlog sklepa in obrazložitev

7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2015 Občine Miren-Kostanjevica in Letni izvedbeni načrt za leto 2016 za Občino Miren-Kostanjevica,   Poročilo LEK,   predlog sklepa in obrazložitev

8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016:

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

9. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra.

na parcelah številka 1578/1 in 1578/3, obe k.o. Nova vas  – predlog sklepa, grafika

na parcela številka 604/3 in 604/5, obe k.o. Bilje  – predlog sklepa, grafika

 

Skip to content