19. redna seja

 

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) sklicujem 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek 2.6.2016 ob  17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2. Poročila

poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 18. redne seje,

3.Pregled realizacije sklepov,

4.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,

5.Letno poročilo o delu Goriške knjižnice Nova Gorica v letu 2015,
letno poročilo
predlog sklepa

6.Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren-Kostanjevica – prva obravnava,
predlog odloka in sklep
priloga 1 – program opremljanja
priloga 2 ceste– pregledna karta obračunskega območja
priloga 3 kanalizacija– pregledna karta obračunskega območja
priloga 4 vodovod – pregledna karta obračunskega območja
poročilo Statutarno-pravne komisije
poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

7.Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije,
predlog sklepa
ocena stanja
državljanska pobud
poročilo Statutarno-pravne komisije

8.Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za poslovno leto 2015 ter Poslovnega in  finančnega načrta za leto 2016.
predlog sklepa
letno poročilo
poslovni in finančni načrt
poročilo nadzornega sveta
poročilo revizorja

 

Skip to content