20. redna seja

VABILO

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

 

v četrtek 7.7.2016 ob  17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje

 

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročila

3. Pregled realizacije sklepov
4. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Miren iz leta 2015,
predlog sklepa
obrazložitev predloga
5. Sklep o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2016/17
dodatni program OŠ Miren 2016/17
predlog sklepa
6. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu za leto 2016 in polletno poročilo o izvajanju storitve – Dom upokojencev Nova Gorica,
predlog sklepa
obrazložitev predloga
7. Sklep o sofinanciranju dijaških vozovnic v Občini Miren-Kostanjevica,
8. Stališča do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica,
pobuda oddaja 1.del
pobuda oddaja 2.del
pobuda oddaja 3.del
stališča-predlog sklepa
poročilo Odbor za okolje in prostor
9. Poslovno poročilo občine Miren-Kostanjevica za leto 2015,
letno poročilo 2015
končno poročilo o nadzoru zaključnega računa 2015
predlog sklepa
10. Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica,
elaborat cene GJS 2016
sklep
Poročilo Odbor za gospodarstvo in proračun
11. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina-druga obravnava,
12. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren- Kostanjevica in Vipava,
13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

 

 

 

 


 


  

Skip to content