21. redna seja

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) sklicujem 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek 15. 9. 2016 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročila

a. poročilo župana,
Poročilo delovne skupine za frnažo Bilje

b. poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c. poročila članov svetov zavodov,

d. odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 20. redne seje,

3. Pregled realizacije sklepov,

4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,

5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške,

6. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna za leto 2016,
posebni del
splošni del
obrazložitev
prerazporeditve

7. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren-Kostanjevica,
Poročilo Statutarno-pravne komisije

8. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica prva obravnava,
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

9. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica prva obravnava,

10. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra,

11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016 (INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST).

Skip to content