22. redna seja

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) sklicujem 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek 24. 11. 2016 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:
Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje
Obravnava in sprejem zapisnika 2. izredne seje
Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Poročila
    Seznanitev z zapisnikom zbora krajanov KS Sela na Krasu z dne 15.11.2016

poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 21. redne seje,

3. Pregled realizacije sklepov,

4. Navezava kanalizacije Občine Renče-Vogrsko na CČN Nova Gorica,

5. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – druga obravnava,

6. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica – prva obravnava;

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren,

8. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Ljudske univerze Nova Gorica za leta 2017-2022
predlog sklepa
predlog sklepa
vloga
sklep 2015

9. Predstavitev analize stanja in obravnava predloga akcijskega načrta projekta Občina po meri invalida;
akcijski načrt
analiza stanja

10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content