24. redna seja

Številka: 9000-1/2017-1
Datum: 12.1.2017

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 1. 2. 2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem zapisnika 23. redne seje
  2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  3. Poročila
  poročilo župana,
  poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  poročila članov svetov zavodov,
  odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 23. redne seje,
  4. Pregled realizacije sklepov,
  5. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica,
  6. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Miren,
  7. Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta za leto 2017,
  8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016
  in Letni izvedbeni načrt za leto 2017 za Občino Miren-Kostanjevica,
  predlog sklepa
  Letno poročilo
  9. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – prva obravnava:
  Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – predlog
  Obrazložitev 2017
  splošni del proračuna za leto 2017,
  posebni del proračuna za leto 2017,
  načrt razvojnih programov za leta 2017-2020,
  načrt stvarnega premoženja 2017,
  kadrovski načrt 2017,
  10. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 – prva obravnava:
  Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 – predlog
  Obrazložitve za 2018
  splošni del proračuna za leto 2018,
  posebni del proračuna za leto 2018,
  načrt razvojnih programov za leta 2018-2020,
  načrt stvarnega premoženja 2018,
  kadrovski načrt 2018,
  11. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica,
  12. Sklep o spremembi 10. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o.,
  čistopis pogodbe
  13. Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2017,
  14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.
Skip to content