25. redna seja

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v torek 7. 3. 2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 24. redne seje

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2. Poročila

poročilo župana,
poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 24. redne seje,

3. Pregled realizacije sklepov,

4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

5. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 – druga obravnava:

6. Predlog Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 – druga obravnava:

7. Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2017 in 2018

8. Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 in Nadzorni program za leto 2017, predlog sklepa

9. Potrditev DIIP Prizidek k vrtcu Kostanjevica– predlog sklepa
izvleček DIIP

10. Osnutek Sporazuma o zainteresiranosti za vzpostavitev javno-javnega partnerstva za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov,

11. Sklepi o pridobitvi oz. izgubi statusa javnega dobra.

grafika

 

Poročilo Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo

Poročilo Odbor za gospodarstvo in proračun

Poročilo Odbor za družbene dejavnosti

Poročilo Komisija za občinski praznik in glasilo

Skip to content