26. redna seja

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek 20. 4. 2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
  2. Obravnava in sprejem zapisnika 25. redne seje,
  3.
  Poročila
  poročilo župana,
  poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  poročila članov svetov zavodov,
  odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 25. redne seje,
  4. Pregled realizacije sklepov,
  5. Imenovanje člana sveta zavoda Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica – predstavnik Občine Miren-Kostanjevica,
  predlog sklepa
  Priloga 1 – Odlok o ustanovitvi JZ za gasilsko in reševalno dejavnost – GENG
  Priloga 2 – Statut JZGRD – GENG
  6.
  Seznanitev z zapisnikom Zbora občanov KS Kostanjevica na Krasu z dne 13. 2. 2017 in obravnava sklepov zbora občanov,
  7.
  Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016,
  predlog sklepa
  zaključni račun
  8.
  Soglasje – najem kredita za posebno vozilo za potrebe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Kanal – jet za Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
  9.
  Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja za leti 2017 in 2018,
  10.
  Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren-Kostanjevica – druga obravnava,
  11.
  Strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017 – 2025 – predstavitev, javna razprava,
  vizija in strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica
  akcijski načrt
  predlog sklepa
  12.
  Pravilnik o sofinanciranju programov in aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica,
  13.
  Pravilnik o sofinanciranju projektov na področju družbenih dejavnosti – mladina, upokojenci, društva žena, veterani,
  14. Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2016,
  predlog sklepa
  15.
  Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu in poročilo o delu Doma upokojencev Nova Gorica za leto 2016 – informacija,
  predlog sklepa
  predlog cene – DUNG
  poročilo Dom upokojencev Nova Gorica
  poročilo Hiša dobre volje Miren
  16.
  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Poročilo Odbor za gospodarstvo in proračun

Poročil Odbor za družbene dejavnosti

Skip to content