28. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 21. junija 2017 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 21. 6. 2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

  

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 27. redne seje,
 3. Poročila

      4. Pregled realizacije sklepov,

 1. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 – informacija ter poslovni in finančni načrt JSMGG za leto 2017
  letno poročilo JSMGG 2016
  obrazložitev LP2016 in PNF2017
  poročilo NS JSMGG LP 2016, PFN 2017
  poslovni in finančni načrt JSSMG 2017
  sklep-poročilo JSMGG za leto 2016
 2. Letno poročilo o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v letu 2016 – informacija,
  letno poročilo o delu RRA 2016
  sklep RRA-poročilo 2016
  sklep-poročilo RRA 2016
 3. Obravnava DIIP-a za Naravoslovno tematsko pot ob reki Vipavi,
 4. Strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017 – 2025 – sprejem,
  akcijski načrt OMK
  vizija in strategija razvoja OMK
  poročilo-zaključek javne razprave
  Strategija razvoja OMK(končna)
  Akcijski načrt OMK(končni)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren–Kostanjevica,
  odlok o spremembah in dopolnitvah
  priloga 1
 6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–Kostanjevica,
  sprememba pravilnika
  priloga 1-osnutek prečiščenega besedila
 7. Listina o pobratenju med Občino Miren-Kostanjevica in Občino Nazarje,
  listina
  priloga 1
 8. Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, Plan 2017, februar 2017, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d.,
  sklep

  priloga 2
  Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračuna
  sklep popravljen
 9. Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Plan 2017, februar 2017, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d.,
  sklep
  priloga 1
  Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračuna
 1. Sklep – potrditev Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Miren – Kostanjevica, april 2017, Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
  sklep
  priloga 1

  Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračuna
 2. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica,
  sklep
 3. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

 

 

Skip to content