29. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v četrtek, 13. julija 2017 ob 17. uri

VABILO

 

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

 

v četrtek 13. 7. 2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1.Obravnava in sprejem dnevnega reda

2.Obravnava in sprejem zapisnika 28. redne seje,

3.Poročila

poročilo župana,

poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

poročila članov svetov zavodov,

Odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 28. redne seje,

4.Pregled realizacije sklepov,

5.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,

6.Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsednice sveta Krajevne skupnosti Temnica – predlog,
ugotovitveni sklep
odstopna izjava

7.Ugotovitven sklep o prenehanju mandata člana sveta Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu – predlog,
ugotovitveni sklep
odstopna izjava

8.Sklep o predlaganju kandidata za člana nadzornega sveta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. – predlog,

9.Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica – predlog,

10.Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–Kostanjevica,
predlog sprememb
osnutek prečiščenega besedila

11.Odlok o izdaji občinskega glasila OMK_1. obravnava

priloga 1 Odlok o občinskem glasilu OMK – 1. obravnava

12.Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2017/18,

13.Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra – predlog.

Skip to content