3. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v torek, 16. decembra 2014 ob 18. uri

VABILO

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v torek 16.12.2014 ob 18.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.) poročila članov svetov zavodov,

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 2. redne seje.

3. Pregled realizacije sklepov

  1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

5. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014

prerazporeditve 30.6.2014

prerazporeditve 30.9.2014

  1. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Miren-Kostanjevica,

Predlog sprememb statuta z obrazložitvijo.

  1. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren Kostanjevica

Predlog sklepa o vrednosti točke NUSZ z obrazložitvijo.

  1. Splošna informacija o Geoparku Kras-Carso

Študija izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu.

predlog sklepa

  1. Predlog sklepov o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

predlog sklepa za parc. v k.o. Gabrje ob Vipavi, grafika

predlog sklepa za parc. v k.o. Miren, grafika

Skip to content