30. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 20. septembra 2017 ob 17. uri

VABILO

 Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 20. 9. 2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2. Obravnava in sprejem zapisnika 29. redne seje,
3. Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje,
4. Poročila

5. Pregled realizacije sklepov,

6. Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine MKončno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016,

7. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017,
realizacija posebni del
realizacija splošni del
obrazložitev

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2017:

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2018:

 1. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica,
  predlog sklepa
  obrazložitev

  primerjava cen vrtcev
  poročilo Odbora za družbene dejavnosti
 2. Predlog Sklepa o financiranju dodatnega programa OŠ Miren za šolsko leto 2017/18,
  predlog sklepa
  obrazložitev
  poročilo Odbora za družbene dejavnosti
 3. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Glasbene šole Nova Gorica,
  predlog sklepa
  plan porabe
  poročilo Odbora za družbene dejavnosti
 4. Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica – 2. obravnava,
  predlog odloka
  amandmaji
 5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren–Kostanjevica,
  priloga 1 – osnutek prečiščenega besedila
  priloga 2 – predlog amandmaji
 6. Sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 144/3 k. o. 2318-BILJE,
  predlog sklepa
 7. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,
 8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2017 (INTERNO, ZAPRTO ZA JAVNOST).

 

Skip to content