31. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo sredo, 18. oktobra 2017 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 31. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren -Kostanjevica, ki bo

v sredo 18. 10. 2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren – Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 30. redne seje,
3.Poročila
a.poročilo župana,
analiza ogrevanja stavbe KS Miren iz DOLB Miren
b.poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
c.poročila članov svetov zavodov,
d. odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 30. redne seje,
4.Pregled realizacije sklepov,
5.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,
6.Imenovanje predstavnika Občine Miren – Kostanjevica v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica,
7.Imenovanje člana skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
8.Izvolitev kandidata za predstavnika Občine Miren – Kostanjevica (elektorja) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov,
predlogi kandidav
9.Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS – predstavnika lokalnih interesov,
10.Sklep o imenovanju uredništva občinskega glasila Občine Miren – Kostanjevica,
11.Sklep o potrditvi programske zasnove občinskega glasila Občine Miren – Kostanjevica,
12.Sklep o uskladitvi finančnih virov projekta »Investicijsko vzdrževanje vodovodov
(Razdelilno omrežje Kostanjevica na Krasu, krak 1 in krak 2)« v Načrtu razvojnih programov Občine Miren – Kostanjevica za obdobje 2017 – 2020.
Priloga 1 – sprejeti NRP
Priloga 2 – NRP s spremembo virov financiranja

Skip to content