32. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v četrtek, 14.12.2017 ob 17. uri

VABILO

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 32. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren -Kostanjevica, ki bo

v četrtek 14. 12. 2017 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren – Kostanjevica

Poročilo Statutarno-pravne komisije

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2.Obravnava in sprejem zapisnika 30. redne seje,

3.Obravnava in sprejem zapisnika 31. redne seje,

4.Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje,

5.Poročila

poročilo župana,

poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

poročila članov svetov zavodov,

odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 31. redne seje,

Priloga 1: predlog za preglednost

Priloga 2: odgovor DRSI

6.Pregled realizacije sklepov,

7.Ugotovitveni sklep o prenehanju mandatov članice sveta Krajevne skupnosti Bilje in člana sveta Krajevne skupnosti Orehovlje,

ugotovitveni sklep

8.Mnenje k imenovanju ravnatelja/-ice OŠ Miren,

predlog mnenja

9.Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Občine Miren – Kostanjevica,

predlog sklepa

10.Sprejem obvezne razlage prve alineje tretjega odstavka 58. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica,

predlog sklepa

Priloga 1: zahteva za razlago

11.Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren – Kostanjevica,

predlog sklepa in obrazložitev

priloga 1: predlog odloka

priloga 2: Odlok NUSZ 2003, 2005

12.Obravnava in sprejem DIIP za Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu,

predlog sklepa

dokument indentifikacije investicijskega projekta

13.Obravnava in sprejem DIIP za Umetno travo Bilje,

predlog sklepa

novelacija DIIP

14.Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 144/3 k. o. 2318-BILJE,

15.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren -Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 2):

Prerazporeditve št. 2 z dne 31.10.2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2017 z obrazložitvijo sprememb,

Splošni del proračuna za leto 2017,

Posebni del proračuna za leto 2017,

Načrt razvojnih programov za leta 2017 – 2020,

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017,

16.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren -Kostanjevica za leto 2018 (spremembe proračuna št. 2):

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2018 z obrazložitvijo sprememb,

Splošni del proračuna za leto 2018

Posebni del proračuna za leto 2018,

Načrt razvojnih programov za leta 2018 – 2021,

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018,

Kadrovski načrt 2018 – 2019,

17.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content