33. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, v četrtek, 18.1.2018 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 33. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek 18. 1. 2018 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren -­ Kostanjevica

poročilo Komisije za mandatna vprašnja, volitve in imenovanja

poročilo 27. seje Odbora za gospodarstvo in proračun

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2.Obravnava in sprejem zapisnika 32. redne seje,

3.Poročila

poročilo župana,    Zapisnik zbora občanov KS Temnica z dne 11.12.2017

-poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

-poročila članov svetov zavodov,

odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 32. redne seje,

4.Pregled realizacije sklepov,

5.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,

6.Plan dela in terminski koledar sej Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica za leto 2018,

7.Imenovanje predstavnika Občine Miren – Kostanjevica v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica,

8.Imenovanje člana skupščine javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
imenovanje namestnika – predlog sklepa

9.Sklep o potrditvi programske zasnove občinskega glasila Občine Miren -Kostanjevica,
programska zanova
predlog sklepa

10.Poročilo o aktivnostih na področju turizma v Občini Miren – Kostanjevica s predlogom Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren – Kostanjevica,

11.Sklep o potrditvi investicije dodatne javne razsvetljave v Občini Miren – Kostanjevica
predlog sklepa
popis dodatne javne razsvetljave

Skip to content