34. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 28.2.2018 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 34. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren – Kostanjevica, ki bo

v sredo 28. 2. 2018 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren – Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2.Obravnava in sprejem zapisnika 33. redne seje,

3.Poročila

a.poročilo župana,
b.poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
c.poročila članov svetov zavodov,
d.odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 33. redne seje,

4.Pregled realizacije sklepov,

5.Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v obdobju januar – september 2017 in letni program gospodarske javne službe ravnanja z odpadki za leto 2018 za Občino Miren – Kostanjevica,
predlog sklepa in obrazložitev
poročilo

6.Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017,
predlog sklepa in obrazložitev
poročilo

7.Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018 v Občini Miren – Kostanjevica,
predlog sklepa in obrazložitev
program obnove in vzdrževanje JR

8.Letni program dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v letu 2018 v Občini Miren – Kostanjevica,
predlog sklepa in obrazložitev
program GJS oskrbe s paro in vročo vodo

9.Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 in Nadzorni program za leto 2018,
predlog sklepa in obrazložitev
letno poročilo NO

10.Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren – Kostanjevica – prva obravnava,
predlog sklepa in obrazložitev
predlog odloka
poročilo aktivnosti 1.1. do 21.2.2018

11.Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti,
predlog sklepa in obrazložitev
poziv ministrstva
lokacija

12.Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za parcelo št. 1687/601 k. o. 2330-SELA NA KRASU,
predlog sklepa in obrazložitev

13.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content