35. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 28.3.2018 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 35. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 28. 3. 2018 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo
Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
Poročilo Odbora za družbene dejavnosti

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 34. redne seje,
3.Poročila
poročilo župana,
-poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
-poročila članov svetov zavodov,
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 34. redne seje,
4.Pregled realizacije sklepov,
5.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,
6.Imenovanje članov sveta zavoda Turizem Miren-Kostanjevica,
7.Imenovanje člana sveta zavoda OŠ Kozara Nova Gorica,
8.Uskladitev mandatov članov sveta zavoda OŠ Miren,
9.Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica,
Priloga 1 strateški načrt
10.Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Priloga 1 strateški načrt
11.
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica,
12.Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Miren-Kostanjevica,
13.Sprejem zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017,
14.Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči na domu,
predlog sklepa
predlog 1
predlog 2
Poročilo o izvajanju storitve pomoči na domu
15.Poročilo o delu Sveta za invalide in plan dela za leto 2018,
Priloga 1 Program 2018
16.Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2018.

 

 

Skip to content