36. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v četrtek, 24.5.2018 ob 14. uri

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 36. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek 24. 5. 2018 ob 14.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,
2.Obravnava in sprejem zapisnika 35. redne seje,
3.Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne seje,
4.Obravnava in sprejem zapisnika 4. dopisne seje,
5.Poročila
poročilo župana,
-poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
-poročila članov svetov zavodov,
poročilo sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica
odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 35. redne seje,
6. Pregled realizacije sklepov
7.Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018 na področju občin: Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko,
elaborat
predlog sklepa
8.Sporazum o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem,
sporazum
predlog sklepa
9.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v OMK,
osnutek prečiščenega besedila odloka
predlog sklepa
10.Sklep o potrditvi IP za Protipoplavni zid pri Grabcu v Mirnu,
predlog investicijskega programa
predlog sklepa
11.Poročilo o delu medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2017,
poročilo
predlog sklepa
12.Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017,
Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017
Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018
Sklep in poročilo Nadzornega sveta o stališču do Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018
Sklep Nadzornega sveta, v katerem predlaga v imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za leto 2017
Predlog sklepa
13.Poročilo o delu OŠ Miren za leto 2017,
letno poročilo
predlog sklepa
14.Sklep o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki – OŠ Miren,
predlog razporeditve
predlog sklepa
15.Poročilo o delu javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica za leto 2017,
16.Sklep o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki – Glasbena šola Miren,
17.Sklep o ugotovitvi izpolnjevanja pogojev za  spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišč v enoti urejanja prostora MI-43 brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica,
predlog vlagateljice
predlog sklepa
18.Soglasje k Statutu javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica in Programu dela Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica v obdobju maj – december 2018,
program dela
dodatek k programu dela
predlog statuta
predlog sklepov

19.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content