37. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 20. 6. 2018 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 37. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 20. 6. 2018 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 36. redne seje,
 3. Poročila
  a)  poročilo župana,
  poročilo na področju razvoja
  b)  poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,
  c)  poročila članov svetov zavodov,
  d) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 36. redne seje,
 4.  Pregled realizacije sklepov,
 5.  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov,
 6. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih
  odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
  predlog odloka
  priloga besedilo odloka
 7. Sklep o soglasju k dodatnemu programu OŠ Miren za šolsko leto 18/19,
  predlog financiranja
  predlog sklepa
 8. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2018/19,
 9. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2017 – informacija,
 10. Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2017 – informacija,
 11. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – 1. obravnava,
 1. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2017 – informacija,
 2. Sklep o soglasju k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Glasbene šole Nova Gorica,
  vloga
  predlog sklepa
 3. Poročilo o delu LUNG za leto 2017 – informacija,
 4. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2017 – informacija,
 5. Predstavitev varnostnih razmer na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2017,
  poročilo za leto 2017
  poročilo sosvet
  predlog sklepa
 6. Ocena izvajanja programa varnosti v letu 2017,
  poročilo
  predlog sklepa
 7. Letno poročilo o delu RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v letu 2017,
  poročilo dela v letu 2017
  sklep 73.seja skupščine RRA
  predlog sklepa
 8. Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.,
  predlog sklepa
 9. Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – KOMUNALA Nova Gorica d.d.,
  predlog sklepa
 10. Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – TOP LES ENERGIJA d.o.o.,
  predlog sklepa
 11. Frnaža Bilje.
Skip to content