38. redna seja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 10. oktobra 2018 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 82/2016) sklicujem 38. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 10. oktobra 2018 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.Obravnava in sprejem dnevnega reda,

2.Obravnava in sprejem zapisnika 36. in 37. redne seje ter 5. izredne seje,
osnutek zapisnika 36. redne seje
osnutek zapisnika 37. redne seje
osnutek zapisnika 5. izredne seje

3.Poročila

poročilo župana,

poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

poročila članov svetov zavodov,

odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 37. redne seje,

4.Pregled realizacije sklepov,

5.Letno poročilo o izvajanju GJS za leto 2017 – KOMUNALA Nova Gorica d.d. – informacija,
predlog sklepa
letno poročilo

6.Poročilo o delu Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za leto 2017 – informacija,
letno poročilo

7.Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – 2. obravnava,
predlog odloka za drugo branje

8.Odlok o turistični taksi v Občini Miren-Kostanjevica – 1. obravnava,
predlog odloka za prvo branje

9.Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018,
obrazložitev realizacije
prerazporeditve št. 1
prerazporeditve št. 2
Realizacija posebni del
Realizacija splošni del

10.Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 (Rebalans št. 1):

11.Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017,
končno poročilo
12.Sklepi o pridobitvi in ukinitvi statusa javnega dobra,
predlog sklepa pridobitev JD za parcele št. 601/4, 608/1, 608/3, 608/4 in 609/1 vse k. o. 2318 BILJE
predlog sklepa pridobitev JD za parcele št. 1930/1, 1950/2, 2278/4, 2291/6 in 2291/12 vse k. o. 2328 OPATJE SELO
predlog sklepa pridobitev JD za parceli št. 1705 in 1707 obe k. o. 2330 SELA NA KRASU
predlog sklepa pridobitev JD za parcelo št. 1785/1 k. o. 2333 TEMNICA
predlog sklepa ukinitev JD na nepremičnini parc. št. 1021/2 k. o. 2334 LIPA

13.Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Skip to content