4. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 21. januarja 2015 ob 18. uri

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 21.1.2015 ob 18.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta

 

 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.) poročila članov svetov zavodov,

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 3. redne seje.

 

3. Pregled realizacije sklepov

 1. Imenovanje predstavnikov občinskega sveta v svetih javnih zavodov in javnih podjetij
 2. Sklep o imenovanju člana v Sveta javnega zavoda osnovno zdravstveno varstvo,
 3. Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda zobozdravstveno varstvo,
 4. Sklep o imenovanju člana v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
 5. Sklep o imenovanju člana v Javni sklad za razvoj malega gospodarstva
 6. Sklep o imenovanju člana v svet javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
 7. f. Sklep o imenovanju članov v JP Kraški vodovod d.o.o. nadzorni odbor in skupščina (član in namestnik).
 8. Imenovanje sosveta za večjo varnost občanov.

 

Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 1. Plan dela in terminski koledar sej občinskega sveta za leto 2015

6. Predlog stališč do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu – predlog sklepa

Stališča do pripomb , Poročilo odbora za okolje, prostor in kmetijstvo

 

7. Seznanitev s predlogi za spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica

Poročilo odbora za okolje, prostor in kmetijstvo

 

8. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2015

 

9. Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016

 

10. Sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren-Kostanjevica,

Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun

 

 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

predlog sklepa, Poročilo odbora za gospodarstvo in proračun

 

 1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Skip to content