5. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v sredo, 18. februarja 2015 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v sredo 18.2.2015 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta

 

  • Obravnava in sprejem dnevnega reda
  • Poročila

 

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.) poročila članov svetov zavodov,

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 4. redne seje.

 

 

  1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

 

  • Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 (druga obravnava)

 

poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo

 

  • Predlog Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (druga obravnava)

 

7. Predstavitev osnutka projekta vzpostavitve dnevnega centra za starejše oz. skupnostne oblike pomoči starejšim v občini

okvirni koncept projekta

predlog sklepa z obrazložitvijo

poročilo Odbora za družbene dejavnosti

  1. Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 informacija

povzetek regijskega izvedbenega načrta

dopis MDDSZ

predlog sklepa

poročilo Odbora za družbene dejavnosti

 

9. Letni program športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2015 in 2016

 

LPŠ 2015, LPŠ 2016

 

poročilo Odbora za družbene dejavnosti

 

 

  1. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren-Kostanjevica

osnovni pravilnik

poročilo Odbora za družbene dejavnosti

Nov predlog

  1. Poročilo o stanju objekta bivših opekarn – frnaže v Biljah
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica

Objavljen odlok o koncesiji za izvajanje lokalne javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v občini Miren-Kostanjevica

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

13. Sklep o porabi proračunske rezerve.

 

Skip to content