8. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v četrtek, 28. maja 2015 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v četrtek, 28.5.2015 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta

 

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.) poročila članov svetov zavodov,

d.) seznanitev z zapisnikom zbora krajanov KS Kostanjevica na Krasu

e.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 7. redne seje.

  1. Pregled realizacije sklepov

 

  1. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  1. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode občine Miren-Kostanjevica (druga obravnava)

Poročilo Statutarno-pravne komisije

Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

  1. Predlog Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju Matičnega Krasa,

predlog sklepa

Poročilo Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo

  1. Poročilo o Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju

Pobuda TIGR in zapisnik 1996

Pismo o nameri leta 1999

dokumenti društva TIGR o gradnji pomnika

zemljiško knjižni izpisek za parc. št. 1/44

zemljiško knjižni izpisek za parc. št. 1/227

zapisnik 13. seje občinskega sveta leta 2000

vabilo na 1. sejo komisije za Cerje

zapisnik 1. seje komsiije za Cerje

Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta z dne 17.7.2012

Zapisnik 27. redne seje občinskega sveta z dne 26.11.2009

 

  1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren-Kostanjevica

sklep sprejet 22.1.2015

Poročilo Statutarno-pravne komisije

Poročilo Odbora za gospodarstvo in proračun

  1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Skip to content