9. REDNA SEJA Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo v torek, 23. junija 2015 ob 17. uri

VABILO

Na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014) sklicujem 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki bo

v torek 23.6.2015 ob 17.00 uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica

Predlagan je naslednji dnevni red:

Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta

 

  1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  2. Poročila

a.) poročilo župana,

b.) poročila predsednikov delovnih teles občinskega sveta,

c.) poročila članov svetov zavodov,

d.) odgovori na pobude in vprašanja občinskega sveta 8. redne seje (na 8. seji je župan odgovoril na vse dane pobude in vprašanja)

  1. Pregled realizacije sklepov
  2. Obravnava in sprejem predloga OPPN Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu

predlog sklepa

predlog odloka

geodetski načrt

ureditvena situacija

GJI in GJD

  1. Potrditev predloga stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 OPN občine Miren-Kostanjevica

predlog sklepa

stališča

  1. Poslovno poročilo občine Miren-Kostanjevica za leto 2014

poslovno poročilo 2014

poročilo Nadzornega odbora za pregledu zaključnega računa Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014

  1. Poročilo o varnostni problematiki v letu 2014

poročilo

predlog sklepa

  1. Soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

predlog sklepa in statut

  1. Obravnava pobude za spremembo pravilnika o plačilih svetov Krajevnih skupnosti

predlog sklepa

sklep KS Kostanjevica na Krasu

dopis KS Kostanjevica na Krasu

  1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Skip to content