Zaščita in reševanje

CIVILNA ZAŠČITA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

 

 

   Kontaktne številke v Občini Miren-Kostanjevica

   Poveljnik CZ Občine Miren-Kostanjevica,

   Dean Bizjak 041 674 560                                           

Tajništvo občinske uprave

    05 330 46 70

 

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Skupaj z drugimi dejavnostmi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja z namenom zmanjšanja števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč sestavljajo prostovoljne in poklicne reševalne službe, civilna zaščita ter določene gospodarske družbe, zavodi in drugi organizacije, ki se glede na naravo svoje dejavnosti vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Civilna zaščita je organizirana kot poseben del sistema zaščite in reševanja.

V Občini Miren-Kostanjevica so sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirane naslednje:

CIVILNA ZAŠČITA, ki jo sestavljajo:

 • občinski štab CZ
 • poverjeniki in njihovi namestniki, ki delujejo po krajevnih skupnostih
 • enota za podporo in pomoč
 • ekipa prve pomoči
 • zunanji in notranji pogodbeni pravni subjekti
 • Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu                  pgd_kostanjevica_grb
 • Jamarski klub Temnica                                                                 grb_jamarski_klub_temnica

 

Poleg namenskih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki se izvajajo ob pojavih naravnih in drugih nesreč, Civilna zaščita Občine Miren-Kostanjevica čez celo leto izvaja dejavnosti preventivne narave, ki naj bi izboljšale pripravljenost na nesreče, večjo ozaveščenost in samozaščito občank in občanov, dvig stopnje samopomoči občank in občanov, in sicer:

 • predstavitev opreme in delovanja CZ v šolah in vrtcih z maskoto CZ (JEŽEK 112)
 • organizacija tečajev temeljnih postopkov oživljanja s souporabo AED po krajevnih skupnostih
 • prireditev DAN ODPRTIH VRAT CZ, z namenom seznanitve občank in občanov z načinom delovanja ter opremo sil zaščite in reševanja. Dan odprtih vrat organiziramo enkrat letno v različnih krajih občine. Na prireditvi sodelujejo tudi poklicna in prostovoljna gasilska društva, Slovenska vojska, Policija, Društvo reševalnih psov Nova Gorica, Radioamatersko društvo, Rdeči Križ, Društvo za podvodne dejvnosti in reševanje, Enota CZ za neeksplodirana ubojna sredstva (NUS)
 • izvajanje zaščitnih ukrepov v obliki zemeljskih del in drugih dejavnosti v sodelovanju s prizadetimi občankami in občani.

Delo in dolžnost CZ Občine Miren-Kostanjevica je izvajanje ukrepov in dejavnosti za preprečevanje nesreč, ki bi lahko ogrozile občane in občanke ter zaščita, reševanje in pomoč ob pojavu naravnih in drugih nesreč. Sposobnost delovanja CZ je ob nesrečah odvisna od usposobljenosti, osebne zaščitne opreme članov CZ in števila članov v posameznih enotah CZ. Zaradi tega zavedanje se neprestano trudimo z različnimi dejavnostmi, kot so:

 • obnavljamo osebno zaščitno opremo članov CZ in ostale delovne opreme
 • iščemo nove primerne kandidate za člane CZ
 • skrbimo za kontinuirano usposabljanje članov CZ
 • izvajamo vaje za preverjanje usposobljenosti članov CZ
 • občasno preverjamo osnovno zdravstveno stanje članov CZ
 • ekipa prve pomoči se udeležuje preverjanja usposobljenosti na regijske in državnem nivoju
 • sodelujemo z enotami zaščite, reševanja in pomoči sosednjih občin.

V javnih reševalnih službah, Civilni zaščiti in drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč sodeluje okoli 5 % vseh prebivalcev Slovenije. Večina jih opravlja naloge prostovoljno ali brezplačno na podlagi državljanske dolžnosti.

Spoštovanje in čast.

 

http://www.sos112.si/slo/images/112logo.png

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:

  1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
  2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
  3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

  • KDO kliče
  • KAJ se je zgodilo
  • KJE se je zgodilo
  • KDAJ se je zgodilo
  • KOLIKO je ponesrečencev
  • kakšne so POŠKODBE
  • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )
  • kakšno POMOČ potrebujete.

 

Skip to content