Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2020

Datum objave: 27. 5. 2020 11:00
Razpis se zaključi: 29. 6. 2020 23:59
Številka: 322-0009/2020

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami) in na podlagi prvega odstavka 2. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 76/09), Občina Miren-Kostanjevica objavlja 
 
 
JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti,  ki pospešujejo razvoj turizma
v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2020
 
 
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 46 70, e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
- prireditev in dejavnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Miren-Kostanjevica,
- akcij na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti.
 
Sofinanciranje prireditev in dejavnosti s področja kulture, športa in drugih družbenih     dejavnosti ni predmet tega javnega razpisa. Projekti, ki so sofinancirani iz sredstev drugega javnega razpisa, ne morejo biti predmet tega javnega razpisa. Sofinancirani bodo samo projekti, ki so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti. 
 
3. Pogoji za prijavo na javni razpis:
Pravico do sofinanciranja projektov na področju turizma imajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imajo sedež v Občini Miren-Kostanjevica (društva, klubi, zavodi in njim podobne neprofitne institucije);
- so organizatorji prireditve oz. druge aktivnosti;
- imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu in plačani članarini, kot to ureja ustrezna zakonodaja (Zakon o društvih);
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa, ki je predmet razpisa;
- občini vsako leto pravočasno predložijo podatke o članstvu, poročilo o realizaciji projektov preteklega leta, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih (obvezna so dokazila o izvedenih aktivnostih, kot so: fotografije, plakat, vabilo, promocijski material, kopija prijave prireditve…), kar pa ne velja za prijavitelje, ki na razpis kandidirajo prvič.
 
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini Miren-Kostanjevica, v primeru da je projekt posebnega pomena za občino.
 
4. Okvirna višina razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 4.000 €.      Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2020.
 
5. Postopek prijave: 
Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavi isti prijavitelj več projektov, mora za vsak projekt posebej izpolniti obrazec 3. Za vsak projekt oz. dejavnost, ki jo je občina financirala v letu 2019, je potrebno oddati tudi ločeno finančno poročilo o porabi sredstev (obrazec 5). 
 
Prijavitelj je dolžan oddati še naslednje priloge:
      -    Fotokopija temeljnega akta društva (priložiti, v kolikor se prijavitelj na javni razpis prijavlja prvič oz. če je prišlo do sprememb v aktih društva)
 
6. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica:
https://www.miren-kostanjevica.si/za-obcane-in-obcanke/razpisi-povabila-in-javne-razgrnitve/, lahko pa se jo prevzame tudi v tajništvu občine. 
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Nevenka Vuk, tel. 05 330 46 73, elektronski naslov: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si. Vsi obrazci razpisne dokumentacije morajo biti žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika društva.
 
7. Merila in kriteriji za vrednotenje:
Prijavljeni projekti, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 76/09). 
 
8. Vse prispele vloge bo komisija odprla  v roku osmih dni po zaključku razpisa. Komisija bo vloge ocenila na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja projektov bodo vlagatelji predvidoma pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju programov.
 
9. Rok za oddajo vlog in način predložitve:
Prijava na javni razpis mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do 29.6.2020.
Na ovojnici mora biti napisan naslov izvajalca projekta na področju turizma (polni naslov pošiljatelja) ter naslov prejemnika (Občina Miren-Kostanjevica) ter pripis 'JAVNI RAZPIS TURIZEM 2020 - NE ODPIRAJ'Priloga temu razpisu je izdelana ovojnica, ki jo lahko prilepite na kuverto!
 
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, predlagatelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, da svoje vloge v roku 8 dni dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom zavrže.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2020

Datum objave: 25. 5. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 29. 6. 2020 12:00
Številka: 007-0012/2020

Občina Miren-Kostanjevica vabi posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ožje dele lokalne skupnosti ali pravne osebe in druge organizacije, ki so tesno povezane z delovanjem občine, da predložijo pobude za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2020.
 
Občina Miren-Kostanjevica podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam ter skupnostim, ki so tesno povezana z delovanjem občine, za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenja v njej ter podobo krajev. Priznanja zaslužnim občanom in drugim osebam se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
 
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 
Postopek, vrsta priznanj, pogoji in način podeljevanja priznanj so določeni v Odloku o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2016).
 
Občina Miren-Kostanjevica razpisuje naslednja priznanja:
 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
 
Naziv častni občan Občine Miren-Kostanjevica je najvišje priznanje Občine Miren-Kostanjevica.
 
Priznanje se podeljuje za izjemne dosežke življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, dobrobit, humanitarnost, sodelovanje in skrb za blaginjo ali promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo trajni pomen.
 
Naziv častni občan se podeli izjemoma, in sicer največ eni osebi na leto.
 
2. PLAKETA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
 
Plaketo Občine Miren-Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
 
Letno se lahko podeli največ dve plaketi. Poleg plakete dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.
 
3. PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
 
Priznanje Občine Miren-Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
 
Priznanje se podeljuje tudi za izjemne dosežke na področju kulture, športa, izobraževanja, znanosti in umetnosti ter za posebna prizadevanja in požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
 
Letno se lahko podeli največ tri priznanja. Poleg priznanja dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.
 
Pobuda za podelitev priznanja Občine Miren-Kostanjevica mora vsebovati:

 • podatke o kandidatu (ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, v primeru pravne osebe ali druge organizacije še kontaktno osebo);
 • podatke o pobudniku (ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe ali druge organizacije, naslov, telefon, v primeru pravne osebe ali druge organizacije še kontaktno osebo);
 • pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba še soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov;
 • predlog za vrsto priznanja;
 • pisno utemeljitev pobude;
 • morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

 
V kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi za soglasje za uporabo osebnih podatkov. V kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.
 
Pobuda za podelitev priznanja se predloži na obrazcu POBUDA ZA PODELITEV OBČINSKEGA PRIZNANJA (priloga 1), skupaj z IZJAVO (priloga 2 - za fizične osebe oz. priloga 3 - za pravne osebe), ki sta dostopna na spletni strani občine: http://www.miren-kostanjevica.si/, v rubriki 'Aktualni razpisi' in v tajništvu občine.
 
Upoštevali bomo samo popolne pobude, ki bodo prispele na naslov:
Občina Miren-Kostanjevica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miren 137, 5291 Miren, v zaprti kuverti s pripisom 'POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2020 - NE ODPIRAJ!', do vključno 29. 6. 2020 do 12h.
 
Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji občinskega sveta, ob občinskem prazniku.Javni natečaji

KORONAEKSPRESIJA - Literarni natečaj izražanja čustev v času pandemije COVID-19

Datum objave: 20. 4. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 31. 8. 2020 23:59
Številka:

 
 'KORONAEKSPRESIJA'-
Literarni natečaj izražanja čustev v času pandemije COVID-19
 
Korona virus je med nami - kot nepovabljen gost, na katerega nismo bili pripravljeni. Povsem je spremenil naš vsakdan, počutje, prioritete in vrednote. Svet ne bo nikoli več enak.  Kako se ob občutkih nemoči, nezmožnosti obvladovanja situacije ali predvidevanja prihodnosti počutimo? Nekatere preveva tesnoba in strah zase, za svojce, za planet. Drugi razumejo okoliščine kot priložnost, da postavimo temelje za drugačen, boljši svet.
V razmerah, ko nas premetava vse sorte čustev in je srce močnejše od razuma, se običajno rojevajo najboljše zgodbe.  Da bi jih ujeli v trenutkih najglobljih občutkov, povezanih s pandemijo in vizijo drugačne prihodnosti, smo skupaj z Javnim zavodom za turizem Občine Miren-Kostanjevica zasnovali literarni natečaj. Vseh, ki imate afiniteto do pisanja vabimo, da poprimete za pero ter ubesedite svoja čustva in svoja razmišljanja o spremembah, ki jih je v naš vsakdan vnesel COVID-19. Literarna dela, misli, poezija, zgodbe, pravljice,  bodo trajen spomin na to zahtevno obdobje, ki ga bomo delili z mlajšimi genaracijami in nenazadnje opomin, ki bo narekoval  naša dejanja v prihodnosti.
 
Vlogo žirantov v natečaju so prevzeli eminentni predstavniki slovenskega literarnega prostora, Feri Lainšček, Boris A. Novak, Tone Partljič in Darinka Kozinc
 
Ocenjevali bodo 4 kategorije prispevkov:

 1. Misel, aforizem
 2. Poezija
 3. Proza
 4. Pravljica

 
Natečaj odpira vrata v aprilu in se zaključuje v septembru. Sodelujoči literarne izdelke oddate preko spletne strani www.mirenkras.si/natecaj. V primeru zadreg z uporabo spletnega obrazca, lahko vaša dela pošljete po pošti na naslov Občine Miren-Kostanjevica, s pripisom 'NATEČAJ'.
Najboljša dela v posamezni kategoriji bodo nagrajena s finančnimi nagradami v višini 200 EUR neto in priznanji.  Slavnostni podelitvi bodo sledili  tematski literarni večeri v Pomniku miru na Cerju in knjižna izdaja najboljših del.
Več o natečaju si lahko preberete v Splošnih pogojih sodelovanja na spletni strani www.mirenkras.si 
Vesleimo se vašega odziva, 
 
                                                                                                                      
Mauricij Humar, 
       župan                                             Javne razgrnitve

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za območje EUP OP 16 - Rikidence v Opatjem selu

Datum objave: 6. 4. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 7. 10. 2020 23:00
Številka: 350-2/2020

Spoštovani, 
Od 12. 2. 2020 do 13. 3. 2020 se je v prostorih občinske uprave, ter na spletni strani občine Miren-Kostanjevica odvijala javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje EUP OP 16 - Rikidence v Opatjem Selu. Tekom javne obravnave so bile podane določene pripombe na katere so bila sprejeta stališča, ki se v skladu z zakonom objavljajo v datotekah v prilogi. Javni pozivi

JAVNI POZIV župana proračunskim porabnikom v času epidemije COVID-19

Datum objave: 3. 4. 2020 11:15
Razpis se zaključi: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 410-16/2020

Vsem javnim zavodom, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Miren-Kostanjevica ter ostalim proračunskim porabnikom
 
 
 
Zadeva: Javni poziv
 
 
 
Spoštovani direktorji javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Miren-Kostanjevica, pa tudi ostali proračunski porabniki
 
 
Trenutne razmere pandemije koronavirusa nam poleg ukrepov za zdravje nalagajo tudi skrb za vzdržnost naših javnih financ. Zagotovo bo v letošnjem letu potrebno spreminjanje proračuna, programskih aktivnosti in številnih prioritet. V tem trenutku ni mogoče oceniti negativnih posledic, ki jih bo pandemija povzročila na finančnem področju. Neizbežno je, da bodo prihodki bistveno manjši od pričakovanega in načrtovanega stanja, kot smo ga predvidevali ob sprejemanju proračuna za leti 2019 in 2020 marca lani ter spremembo plana proračuna za leto 2020, ki je bila sprejeta v decembru 2019. Dodati velja, da bomo morali določena sredstva prerazporediti na postavke, ki jih v okviru proračuna nismo načrtovali in da v danem trenutku ni mogoče podati dokončne ocene o dejanskem izpadu vseh prihodkov. 
 
Glede na navedeno pozivamo vse, ki prejemate sredstva iz občinskega proračuna, k skrbnemu gospodarjenju. Prosimo vas, da vaše programe dela ponovno pregledate in jih uskladite tako, da ovrednotite neizvedene aktivnosti, racionalizirate opredeljene aktivnosti ter določite možne scenarije novih prioritetnih nalog pri izvajanju programov.
 
Ob tem naj še dodam, da bomo v luči trenutnega upada gospodarske aktivnosti najemnike naših poslovnih prostorov, ki jih je prizadela splošna prepoved zbiranja na javnih mestih, oprostili plačila najemnine za čas zaprtja poslovnih prostorov in k podobnim gestam vabimo tudi vas.
 
 
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!
 
Mauricij Humar
ŽUPANJavni razpisi

Javni sklad malega gospodarstva Goriške - financiranje obratnih sredstev

Datum objave: 24. 3. 2020 14:00
Razpis se zaključi: 28. 8. 2020 23:59
Številka:

Mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike obveščamo, da imamo za zagotavljanje tekočega poslovanja tudi v času izrednih razmer na voljo dve obliki brezobrestnih posojil za financiranje obratnih sredstev:

 • -mikroposojila do višine 25.000 EUR z odplačilo dobo 3−6 let, 
 • -posojila za razvoj poslovanja do višine 100.000 EUR z odplačilo dobo 3−9 let.
 •  

Obe vrsti posojil nudita možnost 1-letnega moratorija!
 
Prijavna roka: 20. 5. 2020 in 28. 8. 2020. 
 
Več o razpisih na spletni strani: www.jsmg-goriska.com ali na telefonski številki: 05 335 01 73.
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške


Javni pozivi

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico

Datum objave: 31. 1. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 1. 2. 2021 23:59
Številka: 00

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico.
 
Predloge pričakujemo najkasneje do 1. 2. 2021 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren ¸137, 5291 Miren ali na elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
 Javni razpisi

Novi razpisi brezobrestnih posojil na področju gospodarstva - Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Datum objave: 4. 9. 2019 13:13
Razpis se zaključi: 28. 8. 2020 23:59
Številka: 00

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil nove razpise BREZOBRESTNIH posojil na področju gospodarstva:

 • investicijska posojila,
 • posojila za razvoj poslovanja,
 • mikroposojila za mikro in mala podjetja

Odplačilna doba: od 3 do največ 9 let z možnim 1 letom moratorija.

Prvi prijavni rok: 25. 10. 2019.
(ROKI ZA PRIJAVO: 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020, 28. 8. 2020 oz. do porabe sredstev)

Več o razpisih si lahko ogledate na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com.


 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015