Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni razpisi

Javni sklad malega gospodarstva Goriške - financiranje obratnih sredstev

Datum objave: 24. 3. 2020 14:00
Razpis se zaključi: 28. 8. 2020 23:59
Številka:

Mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike obveščamo, da imamo za zagotavljanje tekočega poslovanja tudi v času izrednih razmer na voljo dve obliki brezobrestnih posojil za financiranje obratnih sredstev:

 • -mikroposojila do višine 25.000 EUR z odplačilo dobo 3−6 let, 
 • -posojila za razvoj poslovanja do višine 100.000 EUR z odplačilo dobo 3−9 let.
 •  

Obe vrsti posojil nudita možnost 1-letnega moratorija!
 
Prijavna roka: 20. 5. 2020 in 28. 8. 2020. 
 
Več o razpisih na spletni strani: www.jsmg-goriska.com ali na telefonski številki: 05 335 01 73.
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške


Javna naznanila

JAVNO NAZNANILO - Izhodišča za pripravo OPPN BI_22 in BI_23 (območje vile Savnik v Biljah)

Datum objave: 23. 3. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 14. 4. 2020 23:59
Številka: 3504-1/2020

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 61/17 - ZUreP-2) in 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - uradno prečiščeno besedilo in 62/16) župan Občine Miren - Kostanjevica objavlja 
 
ZBIRANJE PREDLOGOV ob seznanitvi javnosti z Izhodišči za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območji BI 22 in BI 23, v Biljah (Vila Savnik)
 

 1. Župan Občine Miren - Kostanjevica objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območji enot urejanja prostora (EUP) BI 22 in BI 23, v Biljah, ki ga je izdelala Studi Črta, Arh. Blanka Šuler s.p., pod št. PA 01/2019.

 

 1. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča parcel št.:
 • EUP BI 22 - 715/1, 715/2, *82/3, vse k.o. 2318 Bilje, ter
 • EUP BI 23 - 50/2, 50/4, 51/2, 51/4, 52/3 - del, 52/9, *82/1, *82/2, 50/2, 601/2 - del, 601/4 - del, ter 608/1 - del, vse k.o. 2318 Bilje.

 

 1. Gradivo iz prve točke bo od 23. 3. 2020 do vključno 14. 4. 2020 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica www.miren-kostanjevica.si, ter na portalu www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/.

 

 1. V  času seznanitve javnosti lahko javnost daje pripombe in predloge na izhodišča za pripravo prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno, tako da se pošljejo na naslov Občine Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si, pri čemer se v rubriki 'zadeva' navedejo ključne besede 'OPPN BI 22 in Bi 23 - pripombe'.

 

 1. Občina Miren - Kostanjevica bo preučila predloge in pripombe javnosti po končani seznanitvi, ter jih smiselno upoštevala pri pripravi nadaljnjih faz priprave prostorskega akta.

 Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2020

Datum objave: 10. 3. 2020 10:00
Razpis se zaključi: 9. 4. 2020 12:00
Številka: 610-0001/2020-3

 
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 57/2012, 24/2016), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1 s spremembami) in Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - UPB, 62/16) naslednji
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2020
 
Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi v tajništvu občine. 
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Matejka Maver Pregelj, tel. 05 330 46 77,  elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si
 
Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS KULTURA 2020 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 9. 4. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine do 12.00 ure. Javni razpisi

JAVNI RAZPIS Izbira ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi '1. maj Opatje selo 2020'

Datum objave: 6. 3. 2020 10:00
Razpis se zaključi: 31. 3. 2020 23:59
Številka: 00

Javni zavod za turizem občine Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS  Izbira ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi '1. maj Opatje selo 2020' 
 
 
NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:
Turizem Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren
 
KRAJ IZVEDBE
Prireditveni prostor v Opatjem selu, pokriti del stranskega prizorišča, namenjen gostinski ponudbi 
 
VELIKOST IN OPREMLJENOST PROSTORA: 5 x pokriti prostori velikosti 4x6 m, dostop do elektrike in pitne vode.
 
POGOJI:
Na razpis se lahko prijavijo društva, neprofitne in profitne organizacije ter poslovni subjekti (v nadaljevanju organizacije), ki:
-           so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti;
-          lahko zagotovijo ponudbo hrane in pijače na prireditvi;
-          imajo izkušnje z organizacijo dogodkov;
-          imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu in            plačani članarini, kot to ureja ustrezna zakonodaja.
           
Prijavni obrazec je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Miren Kras https://www.mirenkras.si/poslovne-strani/informacije-javnega-znacaja/javne-objave-in-razpisi ter na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.php, lahko pa se ga prevzame tudi v Pomniku miru na Cerju od srede do petka med 10.00 in 16.00 ure ali v tajništvu občine v času uradnih ur.
 
K prijavnemu obrazcu, ki vključuje

 • Izjave, da sprejemate vse obveznosti do organizatorja, vključno s plačilom cene najema prodajnega prostora v velikosti 4x6 m, ki znaša 500 Eur,
 • Opis iz katerega bodo razvidni podatki o številu članov organizacije ( velja za društva in neprofitne organizacije), o času aktivnega delovanja organizacije, o prireditvah, ki ste jih organizirali v preteklih petih letih ter o vsebini ponudbe na prireditvi, priložite kopijo registracije ali določbe statuta, iz katere je razvidno, da lahko opravljate gostinsko dejavnost v okviru javnih prireditev.

 
Ponudbo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Turizem Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren do vključno 31.3.2020.
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka 'NE ODPIRAJ - GOSTINSKA DEJAVNOST - 1. MAJ 2020'. 
 
Izbor ponudnika bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktorica Turizma Miren-Kostanjevica. 
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. 
 
Popolne vloge bodo ocenjene v skladu z naslednjimi KRITERIJI:
- število primerljivih prireditev, ki jih je prijavitelj organiziral ali na njih sodeloval s ponudbo v zadnjih petih letih: 0-15 točk
- vsebina ponudbe hrane in pijače ( prilagojenost vsebini dogodka) : 0-15 točk
- vključenost lokalnih kulinaričnih specialitet ali eno gastronomskih posebnosti: 0-10 točk
- prispevek k trajnostnemu poslovanju in ohranjanju okolja ( morebitne dodatne aktivnosti ponudnika, ki pomenijo prispevek k trajnostnemu razvoju) : 0-10 točk
 
Izbrani bodo ponudniki, ki bodo prejeli največje število točk v seštevku, ob izpolnjenem dodatnem pogoju, da izpolnjujejo vse kriterije. 
 
Posamezni ponudnik lahko najame dva prodajna prostora, ob pogoju, da zagotovi dovolj pestro in kakovostno ponudbo ter odličen servis postrežbe, kar dokazuje z referencami in zavezujočim številom izvajalcev na dan dogodka.
 
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 delovnih dni od izbire, predvidoma do 10.4. 2020. 
 
Prijavitelj ( v nadaljevanju izvajalec) z oddajo vloge na razpis sprejema naslednje obveznosti do organizatorja:

 • izvajalec gostinske dejavnosti poskrbi za opremo prostora, ki jo potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti - pri tem upošteva navodila organizatorja;
 • izvajalec je odgovoren za nemoten potek priprave in prodaje hrane in/ali pijače v skladu s ponudbo, ki je predmet dogovora o sodelovanju;
 • izvajalec je odgovoren za kakovost ponudbe in storitev;
 • izvajalec streže/ponuja gostom hrano in pijačo v/na izključno bio razgradljivem in okolju prijaznem priboru ( krožniki,vilice, žlice,noži, kozarci,..)
 • izvajalec poskrbi za čiščenje dela prireditvenega prostora, ter okolice, ki jo uporablja po koncu prireditve;
 • izvajalec zagotovi ločevanje odpadkov;
 • izvajalec zagotovi ponudbo hrane in pijače po sprejemljivih cenah, ki jih predhodno potrdi organizator prireditve;
 • izvajalec zagotovi hrano za vse glasbene in druge izvajalce, ki se predstavijo z BONI organizatorja po predhodno usklajeni ceni 3,5 EUR/ obrok.
 • Izvajalec po prireditvi organizatorju izstavi račun za prejete BONE organizatorja, ki jih priloži kot dokazilo:
 • Izvajalec plača najemnino prodajnega prostora pred prevzemom, na podlagi prejetega računa organizatorja. 

 
Organizator zagotovi sanitarije, nastop glasbenih skupin, tehnično opremo (z izjemo gostinske opreme), varovanje in promocijo prireditve.
 
Z izbranim izvajalcem bo sklenjen ustrezen dogovor o sodelovanju.
 
Ostale informacije o razpisu dobite na naslovu naročnika ali na tel. 031 310 800, kontaktna oseba: Kaja Božič.
 
 

Datum: 6.3.2020mag. Ariana B. Suhadolnik
 v.d.direktorice TMK, l.r.


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2020

Datum objave: 2. 3. 2020 9:00
Razpis se zaključi: 31. 3. 2020 12:00
Številka: 093-0002/2020-3

Obveščamo, da se je rok za oddajo prijav podaljšal  do vključno   31. 3. 2020.
 
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 29/2012) in Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - UPB, 62/16), Občina Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS  za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2020
 
Rok za oddajo vlog in način predložitve:
Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS - HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2020 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno   17. 3. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine do 12.00 ure.Javni pozivi

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico

Datum objave: 31. 1. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 1. 2. 2021 23:59
Številka: 00

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico.
 
Predloge pričakujemo najkasneje do 1. 2. 2021 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren ¸137, 5291 Miren ali na elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
 Javni razpisi

Novi razpisi brezobrestnih posojil na področju gospodarstva - Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Datum objave: 4. 9. 2019 13:13
Razpis se zaključi: 28. 8. 2020 23:59
Številka: 00

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil nove razpise BREZOBRESTNIH posojil na področju gospodarstva:

 • investicijska posojila,
 • posojila za razvoj poslovanja,
 • mikroposojila za mikro in mala podjetja

Odplačilna doba: od 3 do največ 9 let z možnim 1 letom moratorija.

Prvi prijavni rok: 25. 10. 2019.
(ROKI ZA PRIJAVO: 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020, 28. 8. 2020 oz. do porabe sredstev)

Več o razpisih si lahko ogledate na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com.


 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015