Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javne objave in razpisi

NAMERA O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA PO METODI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 2. 8. 2022 9:01
Razpis se zaključi: 22. 8. 2022 23:59
Številka: 478-01-0008/2016-13

Občina Miren-Kostanjevica objavlja NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA PO METODI NEPOSREDNE POGODBE


Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren namerava po metodi neposredne pogodbe prodati svojo nepremičnino parc. št. 657/11 k. o. 2325 MIREN, stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: SS - stanovanjske površine) v izmeri 109 m2.
Javni pozivi

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volilno kampanjo za Predsednika Republike Slovenije

Datum objave: 28. 7. 2022 10:48
Razpis se zaključi: 12. 9. 2022 11:00
Številka: 040-0003/2022-1

Občina Miren-Kostanjevica na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - odl. US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015 in 6/2018 - odl. US) objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE

DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA VOLILNO KAMPANJO

ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ki bodo 23. 10. 2022

1. Občina Miren-Kostanjevica bo organizatorjem volilne kampanje za volitve predsednika republike zagotovila 3 brezplačna plakatna mesta, dimenzije 70 x 100 cm in sicer po eno plakatno mesto v naselju Miren, naselju Bilje in ob regionalni cesti Opatje selo - Kostanjevica na Krasu na križišču Križ pot.

2. Organizatorji volilne kampanje morajo vlogo za brezplačno uporabo plakatnih mest oddati najkasneje do ponedeljka 12. 9. 2022 do 11.00 ure na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali jo do navedenega roka poslati po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.

3. Vrstni red na posameznih plakatnih mestih bo določen z javnim žrebanjem, ki bo potekalo 12. 9. 2022 ob 14.00 uri na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, v Mirnu 137, 5291 Miren.

4. Nameščanje plakatov na dodeljena plakatna mesta bo izvedel Režijski obrat Občine Miren-Kostanjevica.

5. Brezplačno plakatiranje bo mogoče od 26. 9. 2022 do 21. 10. 2022.Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 22. 3. 2022 14:49
Razpis se zaključi: 31. 8. 2022 23:59
Številka: 3540-16/2022

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Miren-Kostanjevica.

Višina razpisanih sredstev za leto 2022 je 22.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50% upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:
- za 2-3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR,
- za 4-5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR,
- za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EUR.

ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 31. 8. 2022.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila poslana po pošti s priporočeno pošiljko, najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog ali osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica, najpozneje do konca uradnih ur občine, zadnjega dne roka za vložitev vloge.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN'.

Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku in s pravilno izpolnjenimi kuverto, aktualnimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

Veljavni so samo obrazci in priloge javnega razpisa l. 2022, ki se nahajajo na spodnji povezavi.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015

Skip to content