Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni pozivi

JAVNI POZIV župana proračunskim porabnikom v času epidemije COVID-19

Datum objave: 3. 4. 2020 11:15
Razpis se zaključi: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 410-16/2020

Vsem javnim zavodom, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Miren-Kostanjevica ter ostalim proračunskim porabnikom
 
 
 
Zadeva: Javni poziv
 
 
 
Spoštovani direktorji javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Miren-Kostanjevica, pa tudi ostali proračunski porabniki
 
 
Trenutne razmere pandemije koronavirusa nam poleg ukrepov za zdravje nalagajo tudi skrb za vzdržnost naših javnih financ. Zagotovo bo v letošnjem letu potrebno spreminjanje proračuna, programskih aktivnosti in številnih prioritet. V tem trenutku ni mogoče oceniti negativnih posledic, ki jih bo pandemija povzročila na finančnem področju. Neizbežno je, da bodo prihodki bistveno manjši od pričakovanega in načrtovanega stanja, kot smo ga predvidevali ob sprejemanju proračuna za leti 2019 in 2020 marca lani ter spremembo plana proračuna za leto 2020, ki je bila sprejeta v decembru 2019. Dodati velja, da bomo morali določena sredstva prerazporediti na postavke, ki jih v okviru proračuna nismo načrtovali in da v danem trenutku ni mogoče podati dokončne ocene o dejanskem izpadu vseh prihodkov. 
 
Glede na navedeno pozivamo vse, ki prejemate sredstva iz občinskega proračuna, k skrbnemu gospodarjenju. Prosimo vas, da vaše programe dela ponovno pregledate in jih uskladite tako, da ovrednotite neizvedene aktivnosti, racionalizirate opredeljene aktivnosti ter določite možne scenarije novih prioritetnih nalog pri izvajanju programov.
 
Ob tem naj še dodam, da bomo v luči trenutnega upada gospodarske aktivnosti najemnike naših poslovnih prostorov, ki jih je prizadela splošna prepoved zbiranja na javnih mestih, oprostili plačila najemnine za čas zaprtja poslovnih prostorov in k podobnim gestam vabimo tudi vas.
 
 
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!
 
Mauricij Humar
ŽUPANJavna naznanila

ZBIRANJE PREDLOGOV ob seznanitvi javnosti z izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje MI 56 - GOSPODARSKA CONA OB OBVOZNICI - ZAHOD V MIRNU

Datum objave: 31. 3. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 14. 4. 2020 23:59
Številka: 3503-1/2020-3

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 61/17 - ZUreP-2) in 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - uradno prečiščeno besedilo in 62/16) župan Občine Miren - Kostanjevica objavlja 
 
ZBIRANJE PREDLOGOV
ob seznanitvi javnosti z
Izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
za območje MI 56 - GOSPODARSKA CONA OB OBVOZNICI - ZAHOD V MIRNU
 

 1. Župan Občine Miren - Kostanjevica objavlja izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje enote urejanja prostora (EUP) MI 56 - Gospodarska cona ob obvoznici - zahod v Mirnu, ki ga je izdelal IB Studio d.o.o. iz Kopra, pod št. 45/19.

 

 1. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča in dele zemljišč št.:
 • 32/6, 33/11, 34/5, 34/6, 37/4, 34/7, 34/9, 34/10, 34/11, 37/5, 37/6, 39/4, 39/5, 649/12, vse k.o. Miren.

 

 1. Gradivo iz prve točke bo od 31. 3. 2020 do vključno 14. 4. 2020 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica www.miren-kostanjevica.si, ter na portalu www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/.

 

 1. V  času seznanitve javnosti lahko javnost daje pripombe in predloge na izhodišča za pripravo prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno, tako da se pošljejo na naslov Občine Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si, pri čemer se v rubriki 'zadeva' navedejo ključne besede 'Spremembe in dopolnitve OPPN MI 56 - pripombe'.

 
Občina Miren - Kostanjevica bo preučila predloge in pripombe javnosti po končani seznanitvi, ter jih smiselno upoštevala pri pripravi nadaljnjih faz priprave prostorskega akta. Javni razpisi

Javni sklad malega gospodarstva Goriške - financiranje obratnih sredstev

Datum objave: 24. 3. 2020 14:00
Razpis se zaključi: 28. 8. 2020 23:59
Številka:

Mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike obveščamo, da imamo za zagotavljanje tekočega poslovanja tudi v času izrednih razmer na voljo dve obliki brezobrestnih posojil za financiranje obratnih sredstev:

 • -mikroposojila do višine 25.000 EUR z odplačilo dobo 3−6 let, 
 • -posojila za razvoj poslovanja do višine 100.000 EUR z odplačilo dobo 3−9 let.
 •  

Obe vrsti posojil nudita možnost 1-letnega moratorija!
 
Prijavna roka: 20. 5. 2020 in 28. 8. 2020. 
 
Več o razpisih na spletni strani: www.jsmg-goriska.com ali na telefonski številki: 05 335 01 73.
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške


Javna naznanila

JAVNO NAZNANILO - Izhodišča za pripravo OPPN BI_22 in BI_23 (območje vile Savnik v Biljah)

Datum objave: 23. 3. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 14. 4. 2020 23:59
Številka: 3504-1/2020

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 61/17 - ZUreP-2) in 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - uradno prečiščeno besedilo in 62/16) župan Občine Miren - Kostanjevica objavlja 
 
ZBIRANJE PREDLOGOV ob seznanitvi javnosti z Izhodišči za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območji BI 22 in BI 23, v Biljah (Vila Savnik)
 

 1. Župan Občine Miren - Kostanjevica objavlja izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območji enot urejanja prostora (EUP) BI 22 in BI 23, v Biljah, ki ga je izdelala Studi Črta, Arh. Blanka Šuler s.p., pod št. PA 01/2019.

 

 1. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča parcel št.:
 • EUP BI 22 - 715/1, 715/2, *82/3, vse k.o. 2318 Bilje, ter
 • EUP BI 23 - 50/2, 50/4, 51/2, 51/4, 52/3 - del, 52/9, *82/1, *82/2, 50/2, 601/2 - del, 601/4 - del, ter 608/1 - del, vse k.o. 2318 Bilje.

 

 1. Gradivo iz prve točke bo od 23. 3. 2020 do vključno 14. 4. 2020 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica www.miren-kostanjevica.si, ter na portalu www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/.

 

 1. V  času seznanitve javnosti lahko javnost daje pripombe in predloge na izhodišča za pripravo prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno, tako da se pošljejo na naslov Občine Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si, pri čemer se v rubriki 'zadeva' navedejo ključne besede 'OPPN BI 22 in Bi 23 - pripombe'.

 

 1. Občina Miren - Kostanjevica bo preučila predloge in pripombe javnosti po končani seznanitvi, ter jih smiselno upoštevala pri pripravi nadaljnjih faz priprave prostorskega akta.

 Javni razpisi

ZAČASNA USTAVITEV Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2020

Datum objave: 10. 3. 2020 10:00
Razpis se zaključi: 9. 4. 2020 12:00
Številka: 610-0001/2020-3

Glede na trenutne razmere na področju javnega zdravja se začasno ustavi postopek izvedbe  Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov, kulturnih projektov v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2020.
 
Nadaljevanje razpisa bo odvisno od razmer na področju zdravja. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 57/2012, 24/2016), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1 s spremembami) in Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - UPB, 62/16) naslednji
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2020
 
Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi v tajništvu občine. 
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Matejka Maver Pregelj, tel. 05 330 46 77,  elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si
 
Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS KULTURA 2020 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 9. 4. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine do 12.00 ure. Javni pozivi

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico

Datum objave: 31. 1. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 1. 2. 2021 23:59
Številka: 00

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico.
 
Predloge pričakujemo najkasneje do 1. 2. 2021 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren ¸137, 5291 Miren ali na elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
 Javni razpisi

Novi razpisi brezobrestnih posojil na področju gospodarstva - Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Datum objave: 4. 9. 2019 13:13
Razpis se zaključi: 28. 8. 2020 23:59
Številka: 00

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil nove razpise BREZOBRESTNIH posojil na področju gospodarstva:

 • investicijska posojila,
 • posojila za razvoj poslovanja,
 • mikroposojila za mikro in mala podjetja

Odplačilna doba: od 3 do največ 9 let z možnim 1 letom moratorija.

Prvi prijavni rok: 25. 10. 2019.
(ROKI ZA PRIJAVO: 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020, 28. 8. 2020 oz. do porabe sredstev)

Več o razpisih si lahko ogledate na spletni strani sklada www.jsmg-goriska.com.


 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015