Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javna naznanila

Namera o sklenitvi aneksa k neposredni pogodbi za menjavo nepremičnin namesto razlastitve

Datum objave: 23. 8. 2019 12:00
Razpis se zaključi: 12. 9. 2019 23:59
Številka: 478-18/2014-11

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Namero o sklenitvi aneksa k neposredni pogodbi za menjavo nepremičnin namesto razlastitve

Javna naročila

javni razpis: Izgradnja PROTIPOPLAVNEGA ZIDU NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta 'Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih - VISFRIM'

Datum objave: 23. 8. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 12. 9. 2019 10:00
Številka: 43001-7/2019

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis: Izgradnja PROTIPOPLAVNEGA ZIDU NA OBMOČJU MIREN-GRABEC I. FAZA v okviru projekta 'Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih - VISFRIM'

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2019

Datum objave: 23. 8. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 10. 9. 2019 12:00
Številka: 0931-3/2019

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2019

Javni razpisi

Javni razpis za izbiro ponudnika za izvajanje gostinske dejavnosti ob občinskem prazniku Občine Miren-Kostanjevica dne 5. 10. 2019

Datum objave: 22. 8. 2019 13:00
Razpis se zaključi: 2. 9. 2019 23:59
Številka: 430-2/2019-3

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za izbiro ponudnika za izvajanje gostinske dejavnosti ob občinskem prazniku Občine Miren-Kostanjevica dne 5. 10. 2019

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2019

Datum objave: 22. 8. 2019 13:00
Razpis se zaključi: 23. 9. 2019 12:00
Številka: 0811-3/20193

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2019

Javni pozivi

Javni poziv za imenovanje predstavnika pacientov v svet javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Datum objave: 20. 8. 2019 6:00
Razpis se zaključi: 3. 9. 2019 23:59
Številka: 1002-12/2019-2

Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) kot ustanoviteljice Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (v nadaljevanju: javni zavod) objavljajo na podlagi 36. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) in tretjega odstavka 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradni list RS, št. 6/19, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2018 in uradne objave Občine Renče - Vogrsko - Občinski list št. 15/2018) ter na podlagi sklepa kolegija županov z dne 15.7.2019
 
JAVNI POZIV za IMENOVANJE predstavnika PACIENTOV V SVET JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORIŠKA LEKANA NOVA GORICA
 
Občine ustanoviteljice so sprejele Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, v katerem je določeno, da ima svet zavoda 15 članov, med katerimi je tudi en predstavnik pacientov.
Predstavnika pacientov imenuje kolegij županov občin ustanoviteljic na podlagi izvedenega javnega poziva. Mandat vseh članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
 
Občine ustanoviteljice javno pozivajo zainteresirane kandidate, da predložijo kandidaturo za člana sveta zavoda - predstavnika pacientov na priloženem obrazcu.
Kandidatura mora biti sestavljena v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:
-          ime in priimek,
-          stalno bivališče,
-          kontaktne številke (telefon, elektronski naslov),
-          leto rojstva,
-          izobrazba,
-          zaposlitev,
-          navedbo referenc oz. izkušenj z delovanjem javnega zavoda.
 
Kandidaturi je potrebno priložiti tudi izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja v svet zavoda (Privolitev posameznika).
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov.
Pri izbiri med prijavljenimi kandidati imajo prednost tisti, ki imajo izkušnje z delovanjem javnih zavodov.
Kandidati pošljejo kandidaturo v zaprti ovojnici z oznako: ' Javni poziv -Goriška lekarna', in sicer na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova  Gorica.
Rok za oddajo kandidatur je 14 dni od objave na spletni strani občin ustanoviteljic. Javni poziv objavilo občine ustanoviteljice na spletnih straneh 20.8.2019.  
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: 
-          Tamara Simčič, elektronski naslov: tamara.simcic@nova-gorica.si, telefon: 05/3350 166.
Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neimenovanja. 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Javni razpisi

Javni natečaj za izbor izvirnih zeliščnih daril oz. spominkov na območju Las v objemu sonca

Datum objave: 15. 7. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 6. 9. 2019 0:00
Številka: 00

V sklopu projekta 'Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine', ki ga izvaja LAS V objemu sonca v sodelovanju s petimi LAS-i v Sloveniji, je predvidena tudi izdelava daril oz. spominkov. V sklopu tega projekta, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Ustanova fundacija BiT Planota objavlja javni natečaj za izbor izvirnih zeliščnih daril oz. spominkov.

1.       Kdo se lahko prijavi

Na natečaj se lahko prijavijo fizične in  pravne osebe z darili oz. spominki, ki še niso v prodaji doma ali v tujini.
 

2.       Kriteriji za ocenjevanje

Izdelki bodo ocenjeni po naslednjih kriterijih
a)      Izdelek mora biti izviren ter vezan na naravno ali kulturno dediščino oz. geografsko podobo Občine Brda, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica ter Mestne občine Nova Gorica.
b)      Narejen mora biti iz zelišč ali drugih materialov rastlinskega izvora, ki so lahko kombinirani z drugimi materiali lokalnega izvora; najmanj 80 % sestavin, uporabljenih v izdelku, mora biti lokalnega izvora.
c)       Izdelek mora imeti lep estetski izgled ter uporabno funkcijo.
d)      Mogoče ga je redno dobavljati.
e)      Vrednost izdelka: do 10 EUR.
 
Prehranski izdelki morajo biti primerni za uživanje ter skladni s prehranskimi standardi. Ocenjuje se tudi embalaža, ki mora biti primerna za recikliranje ali ponovno uporabo. Potrebno je oddati tri izdelke.
 

3.       Komisija

Komisija bo sestavljena iz predstavnikov omenjenih občin, predstavnika LAS V objemu sonca, predstavnika Biotehniške šole Šempeter ter Ustanove Fundacije BiT Planota.  
 

4.       Priznanja

Štirje izdelki, ki jih bo strokovna komisija najbolje ocenila, bodo prejeli priznanja. Razglasitev dobitnikov priznanj bo javna. Nagrajeni izdelki bodo razstavljeni v prostorih občin, ki sodelujejo v natečaju, oziroma v prostorih, ki jih posamezna občina določi. Po dogovoru s prijavitelji bodo izbrani izdelki za posamezno občino uvrščeni med protokolarna darila te občine.
 

5.       Rok in način prijave

Na javni natečaj se prijavite z izpolnjenim obrazcem 'Prijava na javni natečaj', ki ga prilagamo. Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati tudi tri vzorce izdelka. Za potencialne prijavitelje bomo izvedli informacijsko delavnico. 
 
Prijavitelji morajo svoje prijave vključno z darili oz. spominki oddati po pošti ali osebno dostaviti najkasneje do 06.09.2019 na naslov: Ustanova Fundacija BiT Planota, Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar. Ocenjevalna komisija bo v roku 7 dni od zaključka natečaja izbrala najboljše 4 izdelke.
 
Dodatne informacije: mag. Darijan Krpan, 05 307 4040, e-pošta: darijan.krpan@planota.si
 
Priloge: Prijavni obrazec 1 in Prijavni obrazec 2
 
Prijazno vabljeni k sodelovanju!
Ustanova Fundacija BiT Planota

Javni razpisi

Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v letu 2019

Datum objave: 11. 7. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 30. 8. 2019 23:00
Številka: 00

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/2016) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2016−2020 (Uradni list RS, št. 98/2015, 4/2016), mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. K-BE126-5628849-2015, ident. št. potrdila EK: SA.44143(2016/XA), mnenja o skladnosti sheme pomoči de minimis, št. priglasitve: M001-5628849-2015, objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH POSOJIL V LETU 2019 za pospeševanje razvoja kmetijstva v
Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-VrtojbaVeč preberite na povezavi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 10. 7. 2019 12:00
Razpis se zaključi: 30. 9. 2019 12:00
Številka: 41010-0001/2019-2

Na podlagi 2. člena Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/2019) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 24/2018, v nadaljevanju: pravilnik) Občina Miren-Kostanjevica objavlja naslednji
 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Miren-Kostanjevica
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica http://www.miren-kostanjevica.si ali v tajništvu Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, in sicer: ponedeljek in torek: 8.00-12.00 in 13.00-15.00, sreda: 8.00-12.00 in 13.00-16.30, petek: 8.00-12.00. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije in s pravilno označeno kuverto, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pišete na: albin.pahor@miren-kostanjevica.si ali pokličete na tel. št. 05 330 46 78 (Albin Pahor).


Javni pozivi

spremembo 2. J A V N E G A P O Z I V A za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Datum objave: 11. 6. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 11. 9. 2019 13:00
Številka: 00

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi:
- Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/2015, z dne 16. 6. 2015, Uradni list RS št. 28/2016, z dne 15. 4. 2016, Uradni list RS št. 73/2016, z dne 18. 11. 2016, Uradni list RS št. 72/2017, z dne 15. 12. 2017, Uradni list RS št. 23/2018, z dne 6. 4. 2018, Uradni list RS št. 68/2018, z dne 26. 10. 2018); v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD;
- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15);
- Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list št. 347, z dne 20. 12. 2013);
- Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015; v nadaljnjem besedilu: PRP 2014-2020;
- Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v obdobju 2014-2020; v nadaljnjem besedilu: SLR;
- Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33151-28/2015/28 z dne 13. 9. 2016 o izboru potrditvi LAS in SLR:
- Sklepa 7. korespondenčne seje Upravnega odbora LAS V OBJEMU SONCA z dne 7. 6. 2019
objavlja
spremembo 2. J A V N E G A P O Z I V A za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015