Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni razpisi

Javni razpis za prosto delovno mesto 'STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za glavno pisarno' (m/ž)

Datum objave: 24. 5. 2023 14:53
Razpis se zaključi: 30. 5. 2023 23:59
Številka: 100-20/2023

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 158/20 - ZIntPK-C, 203/20 - ZIUPOPDVE, 202/21 - odl. US in 3/22 - ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 15/22 in 54/22 - ZUPŠ-1) in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Miren - Kostanjevica št. 100-0031/2020-3 z dne 10. 11. 2020, s spremembami in dopolnitvami, župan Občine Miren - Kostanjevica objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto

'STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za glavno pisarno' (m/ž)
(šifra delovnega mesta: J017135)
za nedoločen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po višješolski izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski strokovni izobrazbi (1. bolonjski stopnji) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (1. bolonjski stopnji),
- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
- veljaven vozniški izpit kategorije B.

Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Opis del in nalog delovnega mesta:
- organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov;
- vodenje dokumentacije in evidenc;
- vodenje arhiva in urejanje dokumentarnega gradiva;
- razvrščanje, klasifikacija in odprava dokumentarnega gradiva;
- pisanje zapisnikov sej-sestankov: občinskega sveta, odborov in komisij;
- izvajanje administrativnih in organizacijsko tehničnih opravil pri izvedbi protokolarnih dogodkov;
- nabavljanje poslovnih daril;
- sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv iz delavnega področja;
- postrežba gostov;
- priprava in zbiranje prispevkov za informativni časopis in ažuriranje spletnega portala;
- druge naloge s področja dela oz. pristojnosti občine po odredbi direktorja občinske uprave oz. župana.

Prijava na prosto strokovno-tehnično delovno mesto mora vsebovati:
1. pisno izjavo in dokazilo oziroma verodostojno listino o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo in dokazilo oziroma verodostojno listino o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu),
3. pisno izjavo in fotokopijo vozniškega dovoljenja, iz katerega je razvidno, da ima kandidat opravljen in veljaven vozniški izpit kategorije B.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

V izbirni postopek bodo uvrščeni kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na osebni razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki. Izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral največ točk.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden), in poskusnim delom v trajanju treh (3) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: 'za javno objavo - STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za glavno pisarno' na naslov: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, in sicer v roku šest (6) dni od objave na uradni spletni strani Občine Miren - Kostanjevica in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Občine Miren - Kostanjevica (https://www.miren-kostanjevica.si/).

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Tjaši Klavora, ki je dosegljiva na telefonski številki 05 330 46 83ali po elektronski pošti tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si.
V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.


Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 24. 3. 2023 10:59
Razpis se zaključi: 31. 8. 2023 23:59
Številka: 3540-22/2023-4

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Miren-Kostanjevica.

Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 22.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50% upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:
- za 2-3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR,
- za 4-5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR,
- za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EUR.

ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 31. 8. 2023.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila poslana po pošti s priporočeno pošiljko, najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog ali osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica, najpozneje do konca uradnih ur občine, zadnjega dne roka za vložitev vloge.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN'.

Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku in s pravilno izpolnjenimi kuverto, aktualnimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. Veljavni so samo obrazci in priloge javnega razpisa l. 2023, ki se nahajajo na spodnji povezavi.

Več informacij: Karmen Budin, pravna služba, 05 330 64 75 ali karmen.budin@miren-kostanjevica.si.Ostali razpisi

Razglas o najdenem vozilu

Datum objave: 6. 3. 2023 8:57
Razpis se zaključi: 1. 6. 2023 23:59
Številka: 2/2023-2

NaNa podlagi 3. in 4. odstavka 14. člena Odloka o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 197/2020) objavljam razglas o najdenem vozilu.


Lastnika zapuščenega vozila Volkswagen Phaeton, črne barve, ki se je nahajalo v Mirnu, parc. št. 583/7 k. o. Miren in je bilo na podlagi Odredbe za odstranitev vozila, št. 2/2023 odpeljano v hrambo na JUNG, d. o.o. v varovani prostor (skladišče) na lokacijo c. 25. junija 1 e, 5000 Nova Gorica
pozivam,
da prevzame zgoraj navedeno vozilo v času roka hrambe vozila (najkasneje do 1. 6. 2023) pri pooblaščenem izvajalcu za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil: JUNG d. o. o., c. 25. junija 1 e, 5000 Nova Gorica.
Po izteku navedenega datuma, bo vozilo prodano ali uničeno.
Stroške odstranitve in hrambe zapuščenega vozila se obračuna po veljavnem ceniku. 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015

Skip to content