Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni pozivi

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov kandidature za člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica

Datum objave: 9. 6. 2021 10:04
Razpis se zaključi: 30. 6. 2021 23:59
Številka: 030-0021/2021JAVNI POZIV
za posredovanje predlogov kandidature
za člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica vabi vso zainteresirano javnost, da posreduje predlog kandidature za enega (1) člana uredniškega odbora občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica.

V skladu z Odlokom o izdajanju občinskega glasila Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 55/2017) občinsko glasilo ureja uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor. Uredništvo in avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni.

Uredniški odbor praviloma šteje pet članov. Pri sestavi uredniškega odbora je potrebno zagotoviti ustrezno geografsko pokritost vseh predelov občine. Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet.

Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik. Člani uredniškega odbora prejmejo za vsako udeležbo na seji uredniškega odbora sejnino.

Naloge uredniškega odbora so naslednje:
- oblikovanje programske zasnove glasila in predlaganje v potrditev občinskemu svetu,
- obravnava pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,
- obravnava finančnih in drugih vprašanj v zvezi z glasilom,
- obravnava sprememb v zvezi s periodiko izdajanja in razširjanja glasila,
- druge naloge po navodilu odgovornega urednika.

Predlog kandidature, skupaj s podpisano izjavo kandidata (priloga 1) posredujte Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po pošti na naslov občine ali po mailu na: tajnistvo@miren-kostanjevica.si s pripisom 'za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja', najkasneje do srede, 30. 6. 2021.

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Aleš Batistič l. r.Javni pozivi

Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega referenduma o noveli Zakona o vodah (ZV-1G)

Datum objave: 3. 6. 2021 12:00
Razpis se zaključi: 15. 6. 2021 23:59
Številka:

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki bo 11. 7. 2021.

Do 15. 6. 2021 se zbirajo predlogi za člane volilnih odborov.

Politične stranke pošljejo predloge do 15. 6. 2021 na naslov:
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA

Občani, ki bi želeli sodelovati v volilnih odborih, lahko izpolnjeno in podpisano soglasje (v prilogi) pošljejo po pošti ali oddajo na občini v času uradnih ur, najkasneje do 10. 6. 2021. Občina Miren-Kostanjevica bo nato zanje podala predlog Okrajni volilni komisiji Nova Gorica, za imenovanje v volilne odbore.

Pri imenovanju volilnih odborov se najprej upoštevajo predlogi političnih strank. Več informacij najdete v prilogah.

Vse kandidate prosimo, da upoštevajo dejstvo, da se bo referendum izvajal v času epidemije, zato bo potrebno posebno pozornost nameniti spoštovanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb virusa. V ta namen je Državna volilna komisija izdala navodilo, ki ga prilagamo.

Lepo vabljeni k sodelovanju.

Občina Miren-KostanjevicaJavni pozivi

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Datum objave: 3. 6. 2021 8:00
Razpis se zaključi: 31. 8. 2021 23:00
Številka:

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana vabi poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja ali jo tržijo z licenciranimi turističnimi vodniki oz. turističnimi vodniki turističnega območja v Sloveniji, k oddaji prijav za izvajanje posebnih vodenih ogledov destinacij po Sloveniji.


Več na https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2021

Datum objave: 25. 5. 2021 6:00
Razpis se zaključi: 18. 6. 2021 23:59
Številka: 3301-0001/2021-4

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: občina), bo občina v letu 2021 dodeljevala pomoči za naslednje ukrepe:

Vrste pomoči

Ukrepi:

A. Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;

UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;

B. De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji;

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;

C. Ostali ukrepi

UKREP 8: Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželjuSredstva v višini 22.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 na proračunski postavki 11001010 Strukturni ukrepi v kmetijstvu, konto 410217.Obrazce vlog in izjave dobite na sedežu Občine Miren-Kostanjevica: Miren 137, 5291 Miren in na spletni strani http://www.miren-kostanjevica.si pod rubriko: Razpisi in v pritličju v Glavni pisarni na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137.

Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, MIREN 137, 5291 MIREN, osebno ali priporočeno po pošti (velja poštni žig), NAJKASNEJE do vključno 18. 6. 2021. Na ovojnici mora biti naveden pripis: 'NE ODPIRAJ - JR KMETIJSTVO'. Za opremo kuverte lahko uporabite priložen obrazec, ki ga izpolnite, odrežete in nalepite na kuverto.
Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2021

Datum objave: 17. 5. 2021 8:00
Razpis se zaključi: 16. 6. 2021 23:59
Številka: 610-0001/2021


Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica ( RS, št. 57/2012, 24/2016), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1 s spremembami) in Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 - UPB, 62/16) naslednjiJAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov,
kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 20211. Predmet in namen javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture na območju oziroma za območje Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021 in sicer na področju:
- ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine,
- besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih, novih medijev in drugih področjih kulture ali umetnosti.

2. Prijavijo se lahko:
- kulturna društva,
- društva s področja tehnične kulture (šolski krožki oz. šole niso upravičeni vlagatelji),
- druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali tehnično kulturo,
- zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s programi, ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe,
- posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisni v poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
- druge pravne osebe zasebnega prava,
- ostale neprofitne organizacije.

3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
- prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
- imeti morajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Miren-Kostanjevica,
- posamezniki, samozaposleni v kulturi, morajo imeti stalno prebivališče v Občini Miren-Kostanjevica,
- izkazati morajo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo,
- kot pravne osebe zasebnega prava so ustanovljene ali registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture oz. tehnične kulture,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
- imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
- vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,
- s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Miren-Kostanjevica v tekočem letu.

4. Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih:
a) Za prijavo kulturnih programov: 'Razpisna dokumentacija - KULTURNI PROGRAMI';
b) Za prijavo kulturnih projektov: 'Razpisna dokumentacija - KULTURNI PROJEKTI';
c) Za prijavo nakupa oblek, glasbil oz. druge pomoči društvom: 'Razpisna dokumentacija - DRUGE POMOČI DRUŠTVOM'.

Prijavi je potrebno priložiti naslednje obvezne priloge:
Ad a) kulturni programi
- Vsebinska predstavitev programa (Priloga 1),
- Finančno ovrednoten program dela za leto 2021, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev (Priloga 2),

Ad b) kulturni projekti
- Vsebinska predstavitev projekta (Priloga 1),
- Finančno ovrednoten program dela za leto 2021, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev (Priloga 2),

Vsi prijavitelji morajo obvezno priložiti tudi naslednje priloge:
- Fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2020
- Fotokopijo statuta oz. temeljnega akta,
- Fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,
- Obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.

Ob prijavi več kulturnih projektov oz. programov, se za vsak projekt oz. program izpolni ustrezno razpisno dokumentacijo.


5. Merila in kriteriji za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2021 znaša 48.000,00 €.

7. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.

8. Rok za oddajo vlog in način predložitve:
Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi v tajništvu občine.
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Matejka Maver Pregelj, tel. 05 330 46 77, elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si

Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS KULTURA 2021 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov , Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 16. 6. 2021. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine.

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, predlagatelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom zavrže.

9. Vse prispele vloge bo odprla in ocenila komisija, ki jo je imenoval župan Občine Miren-Kostanjevica. Odpiranje vlog bo komisija opravila v roku osmih dni od roka za predložitev vlog. Komisija bo vloge ocenila na podlagi merila in kriterijev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.

10. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov in projektov bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja prijav, ki ga bo opravila strokovna komisija.

11. Z vlagatelji, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter projektov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2020.


Številka: 610-0001/2021-3
Datum: 17. 5. 2021


Mauricij Humar
ŽupanJavni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2021

Datum objave: 14. 5. 2021 8:00
Razpis se zaključi: 14. 6. 2021 23:59
Številka: 613-0001/2021


Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami) in 2. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 76/09), Občina Miren-Kostanjevica objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov na področju družbenih dejavnosti
v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2021


1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
· projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;
· preventivni programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc;
· počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);
· aktivnosti upokojenskih društev;
· aktivnosti društev žena oz. aktivov žena;
· aktivnosti veteranskih, borčevskih in domoljubnih organizacij;
· izvedba drugih akcij, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in dostopnosti storitev (izdaja knjižnih publikacij, zbornikov, revij ter zvočnih in video zapisov ipd.).

Sofinanciranje prireditev in dejavnosti s področja kulture, športa, turizma, humanitarnih in socialnih dejavnosti ni predmet tega javnega razpisa.

2. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
· imajo sedež v Občini Miren - Kostanjevica;
· so nosilci projekta, organizatorji prireditve oz. druge aktivnosti in dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi (društva, zavodi in podobne organizacije);
· namen in cilji delovanja prijavitelja ter njegove dejavnosti in naloge, morajo biti pretežno s področja mladine, upokojencev, društev žena, veteranov oz. drugih družbenih dejavnosti;
· prijavljeni projekti so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti;
· prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju družbenih dejavnosti najmanj eno leto pred dnevom vložitve prijave na javni razpis;
· imajo urejeno vso potrebno dokumentacijo v skladu z zakonom;
· imajo zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za izvedbo projekta, ki je predmet razpisa;
· občini vsako leto pravočasno predložijo poročilo o realizaciji projektov preteklega leta in načrt aktivnosti.

Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru da je projekt posebnega pomena za občino.


3. Postopek prijave:
Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavi isti prijavitelj več projektov, mora za vsak projekt posebej izpolniti obrazec 3.


Prijavitelj je dolžan oddati še naslednje priloge:
- Fotokopija odločbe o vpisu v register društev,
- Fotokopija statuta društva,
- Obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.

4. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si, lahko pa se jo prevzame tudi v tajništvu občine.
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Matejka Maver Pregelj, tel. 05 330 46 77, elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si.

5. Rok za oddajo vlog in način predložitve:
Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS - DRUGE DRUŽBENE DEJAVNOSTI 2021 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov , Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 14. 6. 2021. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine.

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, predlagatelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom zavrže.

6. Sofinancirani bodo samo projekti, ki so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti.7. Projekti, ki so sofinancirani iz sredstev drugega javnega razpisa, ne morejo biti predmet tega javnega razpisa.


8. Merila in kriteriji za vrednotenje so sestavni del razpisne dokumentacije.


9. Okvirna višina razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša skupno 16.500,00 EUR.

10. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.


11. Vse prispele vloge bo odprla in ocenila komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan občine Miren-Kostanjevica. Komisija bo vloge ocenila na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.


12. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja projektov bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja prijav.Številka: 613-0001/2021-3
Datum: 14. 5. 2021


Mauricij Humar
ŽupanJavni razpisi

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021

Datum objave: 4. 5. 2021 12:00
Razpis se zaključi: 28. 6. 2021 15:00
Številka: 007-0003/2021-1

Na podlagi 15. člena Odloka o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2016) Občina Miren-Kostanjevica objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021

Občina Miren-Kostanjevica vabi posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ožje dele lokalne skupnosti ali pravne osebe in druge organizacije, ki so tesno povezane z delovanjem občine, da predložijo pobude za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021.

Občina Miren-Kostanjevica podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam ter skupnostim, ki so tesno povezana z delovanjem občine, za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenja v njej ter podobo krajev. Priznanja zaslužnim občanom in drugim osebam se lahko podeljujejo tudi posmrtno.

O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Postopek, vrsta priznanj, pogoji in način podeljevanja priznanj so določeni v Odloku o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2016).

Občina Miren-Kostanjevica razpisuje naslednja priznanja:

1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

Naziv častni občan Občine Miren-Kostanjevica je najvišje priznanje Občine Miren-Kostanjevica.

Priznanje se podeljuje za izjemne dosežke življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, dobrobit, humanitarnost, sodelovanje in skrb za blaginjo ali promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo trajni pomen.

Naziv častni občan se podeli izjemoma, in sicer največ eni osebi na leto.

2. PLAKETA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

Plaketo Občine Miren-Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.

Letno se lahko podeli največ dve plaketi. Poleg plakete dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.

3. PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

Priznanje Občine Miren-Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.

Priznanje se podeljuje tudi za izjemne dosežke na področju kulture, športa, izobraževanja, znanosti in umetnosti ter za posebna prizadevanja in požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

Letno se lahko podeli največ tri priznanja. Poleg priznanja dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.

Pobuda za podelitev priznanja Občine Miren-Kostanjevica mora vsebovati:
- podatke o kandidatu (ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, v primeru pravne osebe ali druge organizacije še kontaktno osebo);
- podatke o pobudniku (ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe ali druge organizacije, naslov, telefon, v primeru pravne osebe ali druge organizacije še kontaktno osebo);
- pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba še soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov;
- predlog za vrsto priznanja;
- pisno utemeljitev pobude;
- morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

V kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi za soglasje za uporabo osebnih podatkov. V kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.

Pobuda za podelitev priznanja se predloži na obrazcu POBUDA ZA PODELITEV OBČINSKEGA PRIZNANJA (priloga 1), skupaj z IZJAVO (priloga 2 - za fizične osebe oz. priloga 3 - za pravne osebe), ki sta dostopna na spletni strani občine: http://www.miren-kostanjevica.si/, v rubriki 'Aktualni razpisi' in v tajništvu občine.

Upoštevali bomo samo popolne pobude, ki bodo prispele na naslov:
Občina Miren-Kostanjevica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miren 137, 5291 Miren, v zaprti kuverti s pripisom 'POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2021 - NE ODPIRAJ!', do vključno 28. 6. 2021 do konca uradnih ur občine.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji občinskega sveta, ob občinskem prazniku.


Odlok o priznanjih Občine Miren: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1456/odlok-o-priznanjih-obcine-miren---kostanjevica -KostanjevicaJavna naznanila

Razglas o najdenem vozilu

Datum objave: 13. 4. 2021 9:00
Razpis se zaključi: 17. 6. 2021 23:59
Številka:

Na podlagi Odloka o prometni ureditvi v Občini Miren-Kostanjevica objavljamo razglas o najdenem vozilu.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 11. 3. 2021 14:00
Razpis se zaključi: 31. 8. 2021 23:59
Številka: 3540-8/2021

Občina Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Miren-Kostanjevica.

Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 30.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50% upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:
- za 2-3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR,
- za 4-5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR,
- za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EUR.ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 31. 8. 2021.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila poslana po pošti s priporočeno pošiljko, najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog ali osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica, najpozneje do konca uradnih ur občine, zadnjega dne roka za vložitev vloge.Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN'.
Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku in s pravilno izpolnjenimi kuverto, aktualnimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. Veljavni so samo obrazci in priloge javnega razpisa l. 2021, ki se nahajajo na spodnji povezavi.Javni pozivi

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlog - Frnaža Bilje

Datum objave: 4. 2. 2021 11:00
Razpis se zaključi: 1. 2. 2022 23:59
Številka: 00

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 37. redni seji dne 20. 06. 2018 Občina Miren-Kostanjevica objavljaJAVNI POZIV STROKOVNI IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolicoObčina Miren-Kostanjevica poziva strokovno in zainteresirano javnost k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico, ki obsega parcele št. 370/27, 370/21, 370/22 in 370/50 vse k. o. 2318-BILJE.
Vaše predloge pošljite najkasneje do 01. 02. 2022 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali po el. pošti na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.Za dodatne informacije in ogled lahko kontaktirate g. Albina Pahorja na tel. št. 05/3304678, 031 311941, el. naslov: albin.pahor@miren-kostanjevica.si.
Prispele predloge bo pregledala komisija, ki jo bo imenoval župan. 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015

Skip to content