Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izdaje knjižnih publikacij, zbornikov, revij ter zvočnih in video zapisov v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2022

Datum objave: 23. 5. 2022 7:00
Razpis se zaključi: 24. 6. 2022 23:59
Številka: 613-0001/2022-3


Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami) in 2. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 76/09), Občina Miren-Kostanjevica objavlja
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izdaje knjižnih publikacij, zbornikov, revij ter zvočnih in video zapisov v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2022

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: Izvedbe akcij, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in dostopnosti storitev (izdaja knjižnih publikacij, zbornikov, revij ter zvočnih in video zapisov ipd.).
2. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
· imajo sedež v Občini Miren - Kostanjevica;
· so nosilci projekta, organizatorji prireditve oz. druge aktivnosti in dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi (društva, zavodi in podobne organizacije);
· prijavljeni projekti so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti;
· prijavitelj mora biti registriran in delovati na področju družbenih dejavnosti najmanj eno leto pred dnevom vložitve prijave na javni razpis;
· imajo urejeno vso potrebno dokumentacijo v skladu z zakonom;
· imajo zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za izvedbo projekta, ki je predmet razpisa;
· občini vsako leto pravočasno predložijo poročilo o realizaciji projektov preteklega leta in načrt aktivnosti.

Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini Miren - Kostanjevica, v primeru da je projekt posebnega pomena za občino.
3. Postopek prijave:
Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Če prijavi isti prijavitelj več projektov, mora za vsak projekt posebej izpolniti obrazec 2. Za vsak projekt oz. dejavnost, ki jo je občina financirala v letu 2021, je potrebno oddati tudi ločeno finančno poročilo o porabi sredstev (obrazec 4).
Prijavitelj je dolžan oddati še naslednje priloge:
- Fotokopija odločbe o vpisu v register društev, - Fotokopija statuta društva, - Obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.

4. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si, lahko pa se jo prevzame tudi v tajništvu občine.
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Nevenka Vuk, tel. 05 330 46 73, elektronski naslov: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si.
5. Rok za oddajo vlog in način predložitve:
Prijava na javni razpis z oznako 'NE ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij,…v letu 2022' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov , Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 24. 6. 2022. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine do 12.00 ure.

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, predlagatelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom zavrže.

6. Sofinancirani bodo samo projekti, ki so v interesu občine in so namenjeni širši javnosti.
7. Projekti, ki so sofinancirani iz sredstev drugega javnega razpisa, ne morejo biti predmet tega javnega razpisa.
8. Merila in kriteriji za vrednotenje so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Okvirna višina razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša skupno 4.000,00 EUR.

10. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12. 2022.


11. Vse prispele vloge bo odprla in ocenila komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan občine Miren-Kostanjevica. Komisija bo vloge ocenila na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.


12. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja projektov bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja prijav.Javni razpisi

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2022

Datum objave: 13. 5. 2022 11:21
Razpis se zaključi: 29. 6. 2022 16:30
Številka: 094-0001/2022-1

Na podlagi 15. člena Odloka o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2016) Občina Miren-Kostanjevica objavlja
JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2022
Občina Miren-Kostanjevica vabi posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ožje dele lokalne skupnosti ali pravne osebe in druge organizacije, ki so tesno povezane z delovanjem občine, da predložijo pobude za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2022.
Občina Miren-Kostanjevica podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam ter skupnostim, ki so tesno povezana z delovanjem občine, za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenja v njej ter podobo krajev. Priznanja zaslužnim občanom in drugim osebam se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Postopek, vrsta priznanj, pogoji in način podeljevanja priznanj so določeni v Odloku o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2016).
Občina Miren-Kostanjevica razpisuje naslednja priznanja:
1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
Naziv častni občan Občine Miren-Kostanjevica je najvišje priznanje Občine Miren-Kostanjevica.
Priznanje se podeljuje za izjemne dosežke življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, dobrobit, humanitarnost, sodelovanje in skrb za blaginjo ali promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo trajni pomen.
Naziv častni občan se podeli izjemoma, in sicer največ eni osebi na leto.
2. PLAKETA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
Plaketo Občine Miren-Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Letno se lahko podeli največ dve plaketi. Poleg plakete dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.
3. PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
Priznanje Občine Miren-Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Priznanje se podeljuje tudi za izjemne dosežke na področju kulture, športa, izobraževanja, znanosti in umetnosti ter za posebna prizadevanja in požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Letno se lahko podeli največ tri priznanja. Poleg priznanja dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.
Pobuda za podelitev priznanja Občine Miren-Kostanjevica mora vsebovati:
- podatke o kandidatu (ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, v primeru pravne osebe ali druge organizacije še kontaktno osebo);
- podatke o pobudniku (ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe ali druge organizacije, naslov, telefon, v primeru pravne osebe ali druge organizacije še kontaktno osebo);
- pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba še soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov;
- predlog za vrsto priznanja;
- pisno utemeljitev pobude;
- morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
V kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi za soglasje za uporabo osebnih podatkov. V kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.
Pobuda za podelitev priznanja se predloži na obrazcu POBUDA ZA PODELITEV OBČINSKEGA PRIZNANJA (priloga 1), skupaj z IZJAVO (priloga 2 - za fizične osebe oz. priloga 3 - za pravne osebe), ki sta dostopna na spletni strani občine: http://www.miren-kostanjevica.si/, v rubriki 'Aktualni razpisi' in v tajništvu občine.
Upoštevali bomo samo popolne pobude, ki bodo prispele na naslov:
Občina Miren-Kostanjevica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miren 137, 5291 Miren, v zaprti kuverti s pripisom 'POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2021 - NE ODPIRAJ!', do vključno 29. 6. 2022 do konca uradnih ur občine.
Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji občinskega sveta, ob občinskem prazniku.Ostali razpisi

Namera o prodaji nepremičnega premoženja po metodi neposredne pogodbe v k. o. Bilje

Datum objave: 11. 5. 2022 13:06
Razpis se zaključi: 31. 5. 2022 23:59
Številka: 4781-0007/2021-14

V skladu z 52. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) in 19. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Miren-Kostanjevica objavlja

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA PO METODI NEPOSREDNE POGODBE


  1. Naziv in sedež upravljavca, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren


2. Opis predmeta neposredne pogodbe: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren namerava po metodi neposredne pogodbe prodati svojo nepremičnino parc. št. 300/31 k. o. 2318 BILJE, stavbno zemljišče (podrobnejša namenska raba: IG - gospodarska cona) v izmeri 15 m2.

3. Najnižja ponudbena cena: 450,00 EUR + 22% DDV (99,00 EUR) = 549,00 EUR.

4. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu za nakup:
Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica. Če se ponudba ali izjava o interesu za nakup pošlje priporočeno po pošti, se šteje, da je bila prejetatisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.

5. Ponudba ali izjava o interesu za nakup se pošlje na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren in mora vsebovati ime in priimek oz. naziv interesenta za nakup, naslov njegovega stalnega prebivališča oz. sedež, EMŠO oz. matično številko ter davčno številko, če je interesent pravna oseba, pa tudi navedbo osebe, ki bo podpisala prodajno pogodbo.


6. Če bo zainteresiranih oseb več, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih prodaje.

7. Kupnino bo kupec plačal v roku 8 dni po prejemu računa, ki mu ga bo Občina Miren-Kostanjevica izročila takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.

8. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

9. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje zaradi oblikovanja ponudbe ter informacije v zvezi z ogledom predmeta prodaje lahko pridobite na Občini Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren. Kontaktna oseba: Urška Velikonja, tel. št. 05/3304685, e-mail: pravna.sluzba@miren-kostanjevica.si

10. Župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti, lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve prodajne pogodbe.

11. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla:
Kupec bo dolžan povrniti Občini Miren-Kostanjevica stroške ocene vrednosti nepremičnine v višini 80,00 EUR + 22% DDV (17,60 EUR) = 97,60 EUR ter nositi tudi vse ostale stroške v zvezi s kupoprodajo nepremičnine.Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 22. 3. 2022 14:49
Razpis se zaključi: 31. 8. 2022 23:59
Številka: 3540-16/2022

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Miren-Kostanjevica.

Višina razpisanih sredstev za leto 2022 je 22.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50% upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:
- za 2-3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR,
- za 4-5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR,
- za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EUR.

ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 31. 8. 2022.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila poslana po pošti s priporočeno pošiljko, najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog ali osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica, najpozneje do konca uradnih ur občine, zadnjega dne roka za vložitev vloge.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN'.

Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku in s pravilno izpolnjenimi kuverto, aktualnimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

Veljavni so samo obrazci in priloge javnega razpisa l. 2022, ki se nahajajo na spodnji povezavi.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015

Skip to content