Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2018

Datum objave: 8. 10. 2018 8:00
Razpis se zaključi: 8. 11. 2018 23:59
Številka: 600-9/2018

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 43/08 in 94/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB, 62/2016) Občina Miren-Kostanjevica objavlja

JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2018


1. Predmet razpisa:
Občina Miren-Kostanjevica razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica, namenjena za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči - za nagrajevanje izjemnih dosežkov na področju športa, kulture, izobraževanja in drugih področjih.

2. Pravna podlaga:
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS.

3. Pogoji za prijavo na razpis:
Na razpis se lahko prijavijo učenci, dijaki in študenti s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ki so v preteklem šolskem letu (2017/18) na posameznem področju:
- dosegli nadpovprečen šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo (odličen učni uspeh za učence in dijake v preteklem šolskem letu oz. povprečna ocena najmanj 9 za študente v preteklem študijskem letu)
in/ali
- dosegli izjemne rezultate ali dosežke na posameznem področju (izobraževanje, znanost, kultura, šport), dokazljive s priznanji, potrdili društev, klubov, izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj, z nagradami in kolajnami s tekmovanj, s potrdili o objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah in podobno;
ali
- uspešno opravili študij v tujini (študijska izmenjava).

Kot izjemni dosežek se šteje:
- 1. mesto oz. zlato priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem tekmovanju,
- 2. mesto oz. srebrno priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem tekmovanju,
- 3. mesto oz. bronasto priznanje, doseženo na državnem/mednarodnem tekmovanju,
- 1. mesto oz. zlato priznanje, doseženo na regijskem tekmovanju,
- posebne nagrade in priznanja,
- drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih, sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, recenzije dosežkov na izobraževalno-znanstvenem področju, priporočila ustanov, potrdila in priporočila gospodarskih združb o pomembnih raziskovalnih in drugih prispevkih kandidata).

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev bo ugotavljala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Miren-Kostanjevica.

5. Merila in kriteriji za dodelitev finančnih pomoči so opredeljeni v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna, objavljenem na spletni strani www.miren-kostanjevica.si.
Merila in kriteriji so naslednji:
- posamezna kategorija prosilca,
- dosežena stopnja učnega uspeha,
- kraj šolanja.
Prednost pri ocenjevanju bodo imeli prosilci, ki dosegajo izjemne dosežke na svojem področju.
6. Vrednost razpoložljivih sredstev:
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za enkratne študijske finančne pomoči, ki so predmet razpisa, znaša 5.500,00 EUR.
7. Obdobje za porabo sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.
8. Razpisni rok:
Rok za oddajo vlog in vseh zahtevanih dokumentov je 8.11.2018. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte v originalni pošiljki vrnjene pošiljatelju.
9. Razpisna dokumentacija:
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu. Prosilci morajo ob prijavi na razpis prijavnemu obrazcu priložiti naslednjo dokumentacijo:
- potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto,
- dokazilo o učnem uspehu v preteklem šolskem/študijskem letu,
- potrdila o dodatnih znanjih in/ali izjemnih dosežkih,
- kratka predstavitev prosilca.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si. Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi v tajništvu občine.
Vlogo v imenu prosilcev lahko vložijo tudi njihovi zakoniti zastopniki.
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloge oddajo prosilci v zaprti kuverti na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren; z oznako na sprednji strani kuverte 'NE ODPIRAJ - VLOGA JAVNI RAZPIS - ŠTUDIJSKA POMOČ'.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Imenovana komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki jih prosilci ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
12. Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri podsekretarki za družbene dejavnosti, Roberti Filipič, tel.: 05 330 46 77 ali po elektronski pošti roberta.filipic@miren-kostanjevica.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
O višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni s sklepom v roku 30 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi postopek.


Mauricij Humar
Župan

Javni pozivi

Namera o prodaji premičnega premoženja - male čistilne naprave

Datum objave: 18. 9. 2018 1:00
Razpis se zaključi: 8. 10. 2018 23:59
Številka: 478-01-5/2018-1

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Namero o prodaji premičnega premoženja - male čistilne naprave ROTO 8PE iz PEm vekujistu 3680*1750*2000 mm, volumna 7500 l, letnik 2012.

Več v prilogi.

Javni pozivi

Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za potrebe volilne kampanje za lokalne volitve 2018

Datum objave: 17. 9. 2018 12:00
Razpis se zaključi: 26. 10. 2018 12:00
Številka: 041-1/2018-8

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za potrebe volilne kampanje za lokalne volitve 2018.

Rok za oddajo prijav je 26. 10. 2018 ob 12. uri.

Več v priponki.

Javna naročila

Javno naročilo gradnje - odprti postopek OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU - 1. FAZA

Datum objave: 13. 9. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 15. 10. 2018 9:30
Številka: 43001-6/2018

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018) Občina Miren-Kostanjevica vabi zainteresirane gospodarske subjekte k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku , za izvedbo gradnje: OBNOVA OSNOVNE ŠOLE S TELOVADNICO V MIRNU - 1. FAZA.

Javni pozivi

JAVNI POZIV STROKOVNI IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico

Datum objave: 13. 7. 2018 10:00
Razpis se zaključi: 31. 12. 2018 23:59
Številka: 00

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 37. redni seji dne 20. 06. 2018 Občina Miren-Kostanjevica objavlja

JAVNI POZIV STROKOVNI IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico


Občina Miren-Kostanjevica poziva strokovno in zainteresirano javnost k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta 'Frnaža Bilje' s pripadajočo okolico, ki obsega parcele št. 370/27, 370/21, 370/22 in 370/50 vse k. o. 2318-BILJE.
Vaše predloge pošljite najkasneje do 31. 12. 2018 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali po el. pošti na naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
Za dodatne informacije in ogled lahko kontaktirate g. Albina Pahorja na tel. št. 05/3304678, 031 311941, el. naslov: albin.pahor@miren-kostanjevica.si.
Prispele predloge bo pregledala komisija, ki jo bo imenoval župan.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015