Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javne razgrnitve

Javna razprava za sprejem Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Datum objave: 4. 8. 2020 12:00
Razpis se zaključi: 7. 9. 2020 23:59
Številka: 007-3/2020

Na podlagi 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica v postopku za sprejem odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine župan razpisuje javno razpravo, ki traja od objave predloga odloka na spletni strani občine do 7. 9. 2020
V tem času lahko zainteresirana javnost o predlogu odloka posreduje mnenja in pripombe v pisni obliki na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali e-naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.siJavni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2020

Datum objave: 3. 8. 2020 7:00
Razpis se zaključi: 19. 8. 2020 12:00
Številka: 671-0002/2020-3

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Miren - Kostanjevica v letu 2020. 
 
Rok za oddajo prijave je sreda, 19. 8. 2020, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v tajništvu občine ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 19. 8. 2020).
 
Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020010700010/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-sporta-v-obcini-miren---kostanjevica-v-letu-2020-st--671-00022020-3-ob-252220Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Datum objave: 24. 7. 2020 9:00
Razpis se zaključi: 13. 8. 2020 23:59
Številka: 341-2/2020

Občina  Miren-Kostanjevica  objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predložiti v zaprti kuverti na naslov: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, MIREN 137, 5291 MIREN , izključno priporočeno po pošti, najkasneje do 13. AVGUSTA 2020 (velja poštni žig).
Na kuverti mora biti poleg naslovnika naveden pošiljatelj in pripis:'NE ODPIRAJ-JR TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO'.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 7. 7. 2020 12:00
Razpis se zaključi: 30. 9. 2020 12:00
Številka: 3540-0028/2020-3

Občine Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Miren-Kostanjevica.
 
Višina razpisanih sredstev za leto 2020 je 30.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt.
 
 
ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 30. 9. 2020.
 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog poslana po pošti s priporočeno pošiljko na zgornji naslov ali najpozneje do 12.00 ure zadnjega dne roka za vložitev vloge osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica.
 
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN'. Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku in s pravilno izpolnjenimi kuverto, obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.Javni pozivi

JAVNI POZIV k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica

Datum objave: 15. 6. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 30. 9. 2020 23:59
Številka:

JAVNI POZIV K ODDAJI POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE št. 5 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA (Uradni list RS, št. 85/13, 10/14, 50/14, 87/15, 21/16, 14/20) - v nadaljevanju OPN
 
 
Občina Miren-Kostanjevica je s Sklepom o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 8/2018) pričela z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev k veljavnemu OPN.
Občina vso zainteresirano javnost poziva, da do vključno 30. septembra 2020 poda pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe OPN.
Občina bo osnutek sprememb in dopolnitev OPN št. 5 pripravila na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Te potrebe morajo biti obrazložene in dokumentirane.
 
Za posredovanje pobud je občina pripravila dva obrazca (obrazec za enostavnejše pobude in obrazec za kompleksnejše pobude), ki sta dostopna na spletni strani občine www.miren-kostanjevica.si, pod zavihkom: Za občane -> Postopki, vloge in obrazci -> okolje in prostor, na voljo pa sta tudi na sedežu občine.
 
Pobude lahko vsi zainteresirani  občini pošljejo po pošti (na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren), jih osebno oddajo na sedežu občine ali jih posredujejo preko spleta na elektronski naslov občine: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
 
Opozorilo:
V primeru, da se pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta nanaša tudi na spremembo namenske rabe prostora, se v skladu z Odlokom o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št.14/2019) zaračunava poleg upravne takse po tarifni številki 1 (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) še taksa za obravnavo posamezne pobude za spremembo namenske rabe. Plačilo takse je pogoj za obravnavanje pobude. Odmera takse se bo izvedla po poteku roka za zbiranje pobud. Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu.
 
Pobude, ki so bile občini posredovane v času od sprememb in dopolnitev št. 4 do tega javnega poziva, bodo v napovedanem postopku obravnavane, zato teh pobud ni potrebno ponovno pošiljati. 
 
Pobude, prispele po 30. septembru 2020 oziroma v času, ko bo dokument v fazi izdelave osnutka, v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo obravnavane.
 
 
 
 
    ŽUPAN
 Mauricij Humar Javni natečaji

KORONAEKSPRESIJA - Literarni natečaj izražanja čustev v času pandemije COVID-19

Datum objave: 20. 4. 2020 0:00
Razpis se zaključi: 31. 8. 2020 23:59
Številka:

 
 'KORONAEKSPRESIJA'-
Literarni natečaj izražanja čustev v času pandemije COVID-19
 
Korona virus je med nami - kot nepovabljen gost, na katerega nismo bili pripravljeni. Povsem je spremenil naš vsakdan, počutje, prioritete in vrednote. Svet ne bo nikoli več enak.  Kako se ob občutkih nemoči, nezmožnosti obvladovanja situacije ali predvidevanja prihodnosti počutimo? Nekatere preveva tesnoba in strah zase, za svojce, za planet. Drugi razumejo okoliščine kot priložnost, da postavimo temelje za drugačen, boljši svet.
V razmerah, ko nas premetava vse sorte čustev in je srce močnejše od razuma, se običajno rojevajo najboljše zgodbe.  Da bi jih ujeli v trenutkih najglobljih občutkov, povezanih s pandemijo in vizijo drugačne prihodnosti, smo skupaj z Javnim zavodom za turizem Občine Miren-Kostanjevica zasnovali literarni natečaj. Vseh, ki imate afiniteto do pisanja vabimo, da poprimete za pero ter ubesedite svoja čustva in svoja razmišljanja o spremembah, ki jih je v naš vsakdan vnesel COVID-19. Literarna dela, misli, poezija, zgodbe, pravljice,  bodo trajen spomin na to zahtevno obdobje, ki ga bomo delili z mlajšimi genaracijami in nenazadnje opomin, ki bo narekoval  naša dejanja v prihodnosti.
 
Vlogo žirantov v natečaju so prevzeli eminentni predstavniki slovenskega literarnega prostora, Feri Lainšček, Boris A. Novak, Tone Partljič in Darinka Kozinc
 
Ocenjevali bodo 4 kategorije prispevkov:

  1. Misel, aforizem
  2. Poezija
  3. Proza
  4. Pravljica

 
Natečaj odpira vrata v aprilu in se zaključuje v septembru. Sodelujoči literarne izdelke oddate preko spletne strani www.mirenkras.si/natecaj. V primeru zadreg z uporabo spletnega obrazca, lahko vaša dela pošljete po pošti na naslov Občine Miren-Kostanjevica, s pripisom 'NATEČAJ'.
Najboljša dela v posamezni kategoriji bodo nagrajena s finančnimi nagradami v višini 200 EUR neto in priznanji.  Slavnostni podelitvi bodo sledili  tematski literarni večeri v Pomniku miru na Cerju in knjižna izdaja najboljših del.
Več o natečaju si lahko preberete v Splošnih pogojih sodelovanja na spletni strani www.mirenkras.si 
Vesleimo se vašega odziva, 
 
                                                                                                                      
Mauricij Humar, 
       župan                                             Javne razgrnitve

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za območje EUP OP 16 - Rikidence v Opatjem selu

Datum objave: 6. 4. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 7. 10. 2020 23:00
Številka: 350-2/2020

Spoštovani, 
Od 12. 2. 2020 do 13. 3. 2020 se je v prostorih občinske uprave, ter na spletni strani občine Miren-Kostanjevica odvijala javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje EUP OP 16 - Rikidence v Opatjem Selu. Tekom javne obravnave so bile podane določene pripombe na katere so bila sprejeta stališča, ki se v skladu z zakonom objavljajo v datotekah v prilogi. Javni pozivi

JAVNI POZIV župana proračunskim porabnikom v času epidemije COVID-19

Datum objave: 3. 4. 2020 11:15
Razpis se zaključi: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 410-16/2020

Vsem javnim zavodom, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Miren-Kostanjevica ter ostalim proračunskim porabnikom
 
 
 
Zadeva: Javni poziv
 
 
 
Spoštovani direktorji javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Miren-Kostanjevica, pa tudi ostali proračunski porabniki
 
 
Trenutne razmere pandemije koronavirusa nam poleg ukrepov za zdravje nalagajo tudi skrb za vzdržnost naših javnih financ. Zagotovo bo v letošnjem letu potrebno spreminjanje proračuna, programskih aktivnosti in številnih prioritet. V tem trenutku ni mogoče oceniti negativnih posledic, ki jih bo pandemija povzročila na finančnem področju. Neizbežno je, da bodo prihodki bistveno manjši od pričakovanega in načrtovanega stanja, kot smo ga predvidevali ob sprejemanju proračuna za leti 2019 in 2020 marca lani ter spremembo plana proračuna za leto 2020, ki je bila sprejeta v decembru 2019. Dodati velja, da bomo morali določena sredstva prerazporediti na postavke, ki jih v okviru proračuna nismo načrtovali in da v danem trenutku ni mogoče podati dokončne ocene o dejanskem izpadu vseh prihodkov. 
 
Glede na navedeno pozivamo vse, ki prejemate sredstva iz občinskega proračuna, k skrbnemu gospodarjenju. Prosimo vas, da vaše programe dela ponovno pregledate in jih uskladite tako, da ovrednotite neizvedene aktivnosti, racionalizirate opredeljene aktivnosti ter določite možne scenarije novih prioritetnih nalog pri izvajanju programov.
 
Ob tem naj še dodam, da bomo v luči trenutnega upada gospodarske aktivnosti najemnike naših poslovnih prostorov, ki jih je prizadela splošna prepoved zbiranja na javnih mestih, oprostili plačila najemnine za čas zaprtja poslovnih prostorov in k podobnim gestam vabimo tudi vas.
 
 
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!
 
Mauricij Humar
ŽUPANJavni razpisi

Javni sklad malega gospodarstva Goriške - financiranje obratnih sredstev

Datum objave: 24. 3. 2020 14:00
Razpis se zaključi: 28. 8. 2020 23:59
Številka:

Mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike obveščamo, da imamo za zagotavljanje tekočega poslovanja tudi v času izrednih razmer na voljo dve obliki brezobrestnih posojil za financiranje obratnih sredstev:

  • -mikroposojila do višine 25.000 EUR z odplačilo dobo 3−6 let, 
  • -posojila za razvoj poslovanja do višine 100.000 EUR z odplačilo dobo 3−9 let.
  •  

Obe vrsti posojil nudita možnost 1-letnega moratorija!
 
Prijavna roka: 20. 5. 2020 in 28. 8. 2020. 
 
Več o razpisih na spletni strani: www.jsmg-goriska.com ali na telefonski številki: 05 335 01 73.
 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške


Javni pozivi

Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico

Datum objave: 31. 1. 2020 8:00
Razpis se zaključi: 1. 2. 2021 23:59
Številka: 00

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javni poziv strokovni in zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov primernih vsebin z možnostjo izvedbe za uporabo obstoječega objekta Frnaža Bilje s pripadajočo okolico.
 
Predloge pričakujemo najkasneje do 1. 2. 2021 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren ¸137, 5291 Miren ali na elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si
  

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015