Aktualni razpisi in ostale aktualne javne objave

Javna naznanila

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta 'Mirenski kostel' v Mirnu

Datum objave: 14. 6. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 24. 7. 2019 23:59
Številka: 350-22/2015

Občina Miren-Kostanjevica objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta 'Mirenski kostel' v Mirnu

Javna naznanila

Odločba o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 82/1 k. o. Bilje

Datum objave: 13. 6. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 28. 6. 2019 23:59
Številka: 478-16/2019-4

Občina Miren-Kostanjevica izdaja po uradni dolžnosti odločbo v upravni zadevi vzpostavitve statusa naravnega vodnega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 82/1 k.o. Bilje.

Javni pozivi

spremembo 2. J A V N E G A P O Z I V A za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Datum objave: 11. 6. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 11. 9. 2019 13:00
Številka: 00

RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi:
- Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/2015, z dne 16. 6. 2015, Uradni list RS št. 28/2016, z dne 15. 4. 2016, Uradni list RS št. 73/2016, z dne 18. 11. 2016, Uradni list RS št. 72/2017, z dne 15. 12. 2017, Uradni list RS št. 23/2018, z dne 6. 4. 2018, Uradni list RS št. 68/2018, z dne 26. 10. 2018); v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD;
- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15);
- Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list št. 347, z dne 20. 12. 2013);
- Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015; v nadaljnjem besedilu: PRP 2014-2020;
- Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v obdobju 2014-2020; v nadaljnjem besedilu: SLR;
- Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33151-28/2015/28 z dne 13. 9. 2016 o izboru potrditvi LAS in SLR:
- Sklepa 7. korespondenčne seje Upravnega odbora LAS V OBJEMU SONCA z dne 7. 6. 2019
objavlja
spremembo 2. J A V N E G A P O Z I V A za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2019

Datum objave: 24. 5. 2019 6:00
Razpis se zaključi: 26. 6. 2019 12:00
Številka: 610-0001/2019-3

Predmet in namen javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture na območju oziroma za območje Občine Miren-Kostanjevica v letu 2019 in sicer na področju:
- ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine,
- besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih, novih medijev in drugih področjih kulture ali umetnosti.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi v tajništvu občine.
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Tjaša Klavora, tel. 05 330 46 83,  elektronski naslov: tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si.
 
 
Prijava na javni razpis z oznako 'JAVNI RAZPIS KULTURA 2019 - NE ODPIRAJ' mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 26.06.2019. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine do 12.00 ure.

 

 

Potekli javni javni razpisi in ostale javne objave

Arhiv objav od leta 2016 | Arhiv objav od leta 2016 na portalu MojaObcina.si

Arhiv objav 2007 – 2015