Arhiv javnih razpisov in ostalih javnih objav 2007 – 2015

Objave občine Miren-Kostanjevica v zvezi z nepremičninami

 

Ostale objave

2015

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

 

Javni razpis za dodelitev enkratnih finančnih študijskih pomoči iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica v letu 2015

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev ob občinskem silvestrovanju v Občini Miren-Kostanjevica v 2015

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov veteranskih organizacij v Občini Miren-Kostanjevica

 

Javni_Razpis_za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto_2015

Razpisna_dokumentacija

Navodilo_za _pripravo_vlog_

A-1_Ukrep1_Naložbe v KG_osnovna vloga

A-1_Ukrep1_Podukrep1-1_PosodabljanjeKG_hlevi_oprema_rastlinjaki_zaščita_mehanizacija

A-1_Ukrep1_Podukrep1-2_Urejanje_kmet_zemljišč_pašnikov_nasadov

A-4_Ukrep4_Zavarovalne premije

B-1_Ukrep5_Naložbe _Dopolnilne_dejavnosti_DeMinimis

B-2_Ukrep6_Izobraževanje_Dopolnilne_dejavnosti_DeMinimis

C-2_Ukrep8_Izvedba projektov_podeželje

Zahtevek za izplačilo in končno poročilo

Poročilo o dodeljenih pomočeh v kmetijstvu

 

JAVNO NAROČILO DOBAVA TOPLOTE Z VGRADNJO SISTEMA PROIZVODNJE TOPLOTE NA LESNO BIOMASO POŠ  BILJE

Razpisna dokumentacija (PDF)

Obrazci (doc)

Tehnične specifikacije (zip)

1. del

2. del

Razpis za opravljane gostinske dejavnosti na prazniku Občine Miren-Kostanjevica

prijavni obrazec
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2015 str.1  str.2
Obrazec 1  Splošni podatki
Obrazec 2  Podatki o članstvu
Obrazec 3  Prijava projektov v letu 2015
Obrazec 4  Finančno poročilo 2014
Obrazec 5  Finančni načrt 2015

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2015
Razpisna dokumentacija

 

Javni natečaj za položajno delovno mesto tajnik občine m/ž v občinski upravi Občine Miren-Kostanjevica. Objava dne 5.6.2015. Rok prijave 8 dni.

 

Sklep o razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica
Sklep o podaljšanju razgrnitve
Seznam parcel
Odlok
karte 1. del
karte 2. del
karte 3. del

 

Javno naročilo gradnje “IZGRADNJA VRTCA BILJE”

Razpisna dokumentacija
Etiketa – naslov ponudbe
Obrazci
Popisi

Tehnična dokumentacija:

 

Javni natečaj za oblikovanje grba (znaka) in zastave Krajevne skupnosti Miren

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2015

Obrazec 1 – Razpisna dokumentacija

Obrazec 2 – Naziv programa ali projekta

Obrazec 3 – Skupno letno finančno poročilo za leto 2014

Obrazec 4 – Finančno poročilo o izvedenih dejavnostih v letu 2014

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2015

Razpisna dokumentacija

Obrazec 1 – Splošni podatki

Obrazec 2 – Podatki in članstvu in dosežkih

Obrazec 3 – Vsebinsko poročilo 2014

Obrazec 4 – Finančno poročilo 2014

Obrazec 5 – Finančni načrt 2015

Obrazec 6 – Športna vzgoja otrok – kakovostni šport

Obrazec 7 – Športna rekreacija

Obrazec 8 – Kakovostni šport – individualne panoge

Obrazec 9 – Kakovostni šport – članske panoge

Obrazec 10 – Vrhunski šport

Obrazec 11 – Športno-rekreativne prireditve

 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljskedejavnosti in tehnične kulture v letu 2015

Programi

Razpisna dokumentacija

Priloga 1 – Vsebinski plan 2015

Priloga 2 – Finančni plan 2015

Priloga 3 – Finančno poročilo 2014

Priloga 4 – Vsebinsko poročilo 2014

Priloga 5 – Umetniški vodje

Projekti

Razpisna dokumentacija (vsebuje tudi priloge)

Druge pomoči društvom

Razpisna dokumentacija (vsebuje tudi priloge)

 

Javna razprava predloga proračuna Občine Miren-Kostanjevica na leti 2015 in 2016

traja do 6. 2. 2015

Sklep

2015 2016

splošni del splošni del

posebni del posebni del

NRP 2015 – 2018

Odlok 2015 Odlok 2016

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Načrt ravnanja s stvarnim premožnjem

Kadrovski načrt 2015 – 2016

PLan financiranja KS 2015, 2016 , obrazložitev

 

2014

Javni razpis za sofinancirnaje prireditve ob občinskem silvestrovanju 2014 v Občini Miren-Kostanjevica (pdf)

Obrazec

Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2014 (pdf)

Obrazec

 

JAVNI RAZPIS O SOFINANACIRANJU KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

besedilo razpisa (pdf)

razpisna dokumentacija (doc)

 

Razpis za strokovno tehnično delavno mesto za določen čas Strokovni sodelavec za projekte

 

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN gospodarska cona ob obvoznici – Zahod Miren

Odlok, Ureditvena situacija , Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI in GJD

 

JAVNO NAZNANILO za obveščanje javnosti o javni razgrnitvi OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA KONSTRUKCIJO PRENOSNIH PLINOVODOV M3, M3B, R31, R32 IN R34 ter VLOGE ZA PRIDOBITEV OKOLJEVASTVENEGA SOGLASJA, POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE IN OSNUTKA ODLOČITVE O OKOLJEVARSTVENEM SOGLASJU

 

Razpis za strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas Vzdrževalec IV – II

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014

Obrazec 1 Splošni podatki
Obrazec 2 Podatki o članstvu
Obrazec 3 Prijava projektov investicijskega vzdrževanja v letu 2014
Obrazec 4 Finančno poročilo 2013
Obrazec 5 Finančni načrt 2014

 

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

Poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko leot 2014/2015

Obrazec – prijava potreb

 

Javno naročilo gradnje

Kulturno – upravni center Miren, II. faza, 1. in 2 etapa

razpisna dokumentacija (pdf) (doc)

ovitek (pdf)

Popisi
elektro instalacije (zip)

strojne instalacije (zip)

gradbeno-obrtniška dela (zip)

zunanja ureditev (zip)

instalacije za scensko tehnično opremo (zip)

Rekapitalucija

Uvodna pojasnila

arhitektura – tehnično poročilo (pdf)

zunanja ureditev – tehnično poročilo (doc)

PZI elektro instalacije s tehničnim poročilom (pdf)

PZI strojne instalacije s tehničnim poročilom (pdf)

Risbe: ureditvnega situacija (pdf), pritličje 1 (pdf), pritličje 2 (pdf), nadstropje 1 (pdf), nadstropje 2 (pdf), prerez A1 (pdf), prerez A2 (pdf), prerez A3 (df), prerez A4 (pdf), prerez A5 (pdf).

Objekt A – PZI prerezi fasade (zip)

Objekt A – PZI sheme (zip)

Povezava za PGD in PZI dokumentacijo

 

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2014

Obrazec 1 Razpisna dokumentacija

Obrazec 2 Opis programa ali projekta

Obrazec 3 Skupno letno finančno poročilo za leto 2013

Obrazec 4 Finančno poročilo o izvedenih dejavnostih v letu 2013

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2014

Letni program športa

Razpisna dokumentacija

Obrazec 1 – Splošni podatki

Obrazec 2 – Podatki in članstvu in dosežkih

Obrazec 3 – Vsebinsko poročilo 2013

Obrazec 4 – Finančno poročilo 2013

Obrazec 5 – Finančni načrt 2014

Obrazec 6 – Športna vzgoja otrok – kakovostni šport

Obrazec 7 – Športna rekreacija

Obrazec 8 – Kakovostni šport – individualne panoge

Obrazec 9 – Kakovostni šport – članske panoge

Obrazec 10 – Vrhunski šport

Obrazec 11 – Športno-rekreativne prireditve

 

Javna dražba prodaje nepremičnin (objava Ministrstva za obrambo)

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnuteka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega narčta Občine Miren-Kostanjevica

od vključno 27.3.2014 do vključno 10.4.2014

ODLOK

OBRAZLOŽITEV

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 2.4.2014 ob 18. uri v večnamenski dvorani Občine Miren-Kostanjevica.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (pdf)

Stališča do pripomb, podanih v času javne razgrnitve (pdf)

 

Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2014 (pdf)

Navodilo

Obrazec A 1 – Naložbe v KG – osnovna vloga

Obrazec A 1-1 – Naložbe v KG – Pašniki

Obrazec A 1 – 2 Naložbe v KG – trajni nasadi

Obrazec A 1 – 3 Naložbe v KG – mreže – toča

Obrazec A 1 – 4 Naložbe v KG – rastlinjaki

Obrazec A 1 – 5 Naložbe v KG – hlevi in oprema

Obrazec A 1 – 6 Naložbe v KG – kmetijska mehanizacija

Obrazec A 4 – Tehnična podpora

Obrazec B – dopolnilne dejavnosti – de minimis

Obrazec C 1 – priprava projektov – podeželje

Obrazec C 2 – izvedba projektov – podeželje

Poročilo o dodeljenih pomočeh v kmetijstvu v letu 2014

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2014 (pdf)

Razpisna dokumentacija (pdf)

 

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH DRUŠTEV V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 (pdf)

 

 

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2014 (pdf)

PROGRAMI

Razpisna dokumentacija

Priloga 1 – Vsebinski plan 2014

Priloga 2 – Finančni plan 2014

Priloga 3 – Finančno poročilo 2013

Priloga 4 – Vsebinsko poročilo 2013

Priloga 5 – Umetniški vodje

PROJEKTI

Razpisna dokumentacija (vsebuje tudi priloge)

 

Javni razpis za organizacijo silvestrovanja v Občini Miren-Kostanjevica (pdf)

Prijavni obrazec (doc)

 

Javno naročilo gradnje – odprti postopek

Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda naselja Opatje selo 1. in 2. faza – Projekt ISO PA

Razpisna dokumentacija (pdf)

Kanalizacija – Tehnično poročilo (doc)

Popisi del za kanalizacijo in vodovod (zip)

PGD – NN in SN vodi – tehnično poročilo (doc)

projektantski popis – NN omrežje za ČN (zip)

Rekapitulacija (zip)

Etiketa – naslov ponudbe (doc)

Obrazci za ponudbo (doc)

Situacija 352 (pdf)

Situacija 353 (pdf)

Situacija 354 (pdf)

Situacija 355 (pdf)

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNIH ŠTUDIJSKIH FINANČNIH POMOČI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2013 (pdf)

Obrazec (doc)

 

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA 2013-2014

Rezultati JP za delodajalce po programih in občinah (pdf)

Rezultati JP – število razpisanih štipendij (pdf)

 

JAVNO NAROČILO – odprti postopek “KULTURNO UPRAVNI CENTER – 2. Faza (3. Etapa)”

Sheme (zip)

 

Javni poziv za sofinanciranje veteranskih organizacij v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2013 (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2013 (pdf)

Razpisna dokumentaciija (doc)

Javni poziv za sofinanciranje registriranih enot kulturne dediščine na območju Občine Miren-Kostanjevica (pdf)

Pravila (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družebenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica na letu 2013 (pdf)

Obrazec 1 Razpisna dokumentacija

Obrazec 2 Opis programa ali projekta

Obrazec 3 Skupno letno finančno poročilo za leto 2012

Obrazec 4 Finančno poročilo o izvedenih dejavnostih v letu 2012

 

Javni razpis za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje GJS: dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Miren-Kostanjevica – odprti postopek

Razpisna dokumentacija – popravek junij 2013

Popisi – popravek junij 2013

 

Razpisna dokumentacija

Vzorec koncesijske pogodbe

Pogodba o izvedbi JR

Popisi

Kataster javne razsvetljave v Občini Miren-Kostanjevica

 

 

Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2013 (pdf)

Navodilo

Obrazec A 1 – Naložbe v KG – osnovna vloga

Obrazec A 1-1 – Naložbe v KG – Pašniki

Obrazec A 1 – 2 Naložbe v KG – trajni nasadi

Obrazec A 1 – 3 Naložbe v KG – mreže – toča

Obrazec A 1 – 4 Naložbe v KG – rastlinjaki

Obrazec A 1 – 5 Naložbe v KG – hlevi in oprema

Obrazec A 1 – 6 Naložbe v KG – kmetijska mehanizacija

Obrazec A 4 – Tehnična podpora

Obrazec B – dopolnilne dejavnosti – de minimis

Obrazec C 1 – priprava projektov – podeželje

Obrazec C 2 – izvedba projektov – podeželje

Poročilo o dodeljenih pomočeh v kmetijstvu v letu 2013

 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture (pdf)

PROGRAMI

Razpisna dokumentacija

Priloga 1 – Vsebinski plan 2013

Priloga 2 – Finančni plan 2013

Priloga 3 – Finančno poročilo 2012

Priloga 4 – Vsebinsko poročilo 2012

Priloga 5 – Umetniški vodje

PROJEKTI

Razpisna dokumentacija

Priloga 1 – Vsebinski plan 2013

Priloga 2 – Finančni plan 2013

Priloga 3 – Finančno poročilo 2012

Priloga 4 – Vsebinsko poročilo 2012

 

Namera o ustanovitvi služnosti za zemljišče s parc. št. 1691/12, 1691/13 in 1693/2 k.o. Opatje selo (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2013 (pdf)

Razpisna dokumentacija

Obrazec 1 – Splošni podatki

Obrazec 2 – Podatki in članstvu in dosežkih

Obrazec 3 – Vsebinsko poročilo 2012

Obrazec 4 – Finančno poročilo 2012

Obrazec 5 – Finančni načrt 2013

Obrazec 6 – Športna vzgoja otrok – kakovostni šport

Obrazec 7 – Športna rekreacija

Obrazec 8 – Kakovostni šport – individualne panoge

Obrazec 9 – Kakovostni šport – članske panoge

Obrazec 10 – Vrhunski šport

Obrazec 11 – Športno-rekreativne prireditve

 

Namera o prodaji stvarnega premoženja po metodi neposredne pogodbe parc. št. 1687/614 k.o. Sela na Krasu (pdf)

Namera o sklenitvah neposrednih pogodb za zemljišča v k.o. Kostanjevica na Krasu, Lipa, Sela na Krasu, Opatje selo, Temnica in Vojščica (pdf)

 

Namera o sklenitvah neposrednih pogodb za zemljišča v k.o. Lipa, Opatje selo in Temnica (pdf)

 

Javni razpis za strokovno tehnično delavno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ZA PROJEKTE-določen čas (pdf)

 

JAVNA RAZPRAVA PRORAČUNOV ZA LETO 2013 IN LETO 2014,

ki bo, skladno s sklepom občinskega sveta z dne 30.1.2013, trajala do 18. februarja 2013.

LETO 2013

POSEBNI DEL PRORAČUNA

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

OBRAZLOŽITEV

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PLAN FINANCIRANJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI (PDF) (PDF)

KADROVSKI NAČRT

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

ODLOK

 

LETO 2014

POSEBNI DEL PRORAČUNA

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

OBRAZLOŽITEV

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PLAN FINANCIRANJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI (PDF) (PDF)

KADROVSKI NAČRT

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

ODLOK

 

Pripombe na predloga proračunov za leti 2013 in 2014 pošljite do vključno 18. februarja 2013 na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, ali na elektronski naslov tajnistvo@miren-kostanjevica.si. Za pripravo pripombe lahko uporabite naslednji obrazec – obrazec pripomba

 

 

Namera za oddajo stvarnega premoženja v najem – poslovni prostor parc. št. 360/6 in 3196 k.o. Kostanjevica na Krasu (pdf)

 

LETO 2012

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI (pdf)

Razpisna dokumentacija (pdf)

 

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNIH POGODB O USTANOVITVI STVARNIH SLUŽNOSTI na parcelah v k.o. Miren, k.o. Vrtojba in k.o. Orehovlje (pdf)

 

Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomočiiz občinskega proračuna za leto 2012

Razpis (pdf)

Obrazec (doc)

 

Javni razpis zasofinanciranje prireditev ob občinskem silvestrovanju 2012 v Občini Miren-Kostanjevica

Razpis (pdf)

Obrazec (doc)

 

Javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše rešitve inokoljskega poročila ter za pridobitev mnenja občine za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34 – povezava

Več lahko preberete na naslednji povezavi:

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI na parc. št. 445/2 k.o. Kostanjevica na Krasu (pdf)

Spoštovani,

Obveščam vas, da je bil 14.9.2012 objavljen Javni razpis za štipendije za Regijsko štipendijsko shemo Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013.

Razpisna dokumentacija in obrazci so dostopni na internetni strani Posoškega razvojnega centra; http://www.prc.si/razpisi/javni-razpis-stipendij-rss-2012-2013 v tiskani obliki pa jo kandidati lahko dobijo tudi v poslovnih prostorih Posoškega razvojnega centra v Tolminu (ulica Padlih borcev 1/b, 5220 Tolmin)

 

Čas za prijavo kandidatov je do 10. oktobra 2012.

 

 

Javni poziv delodajalcem za Regijsko štipendijsko shemo 2012/2012

– Seznam prijavljenih štipendij (pdf)

– Seznam štipendij po občinah (pdf)

 

Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti k.o. Lipa (pdf)

 

Objava namere za sklenitev menjalne pogodbe k.o. Opatje selo (pdf)

 

Objava namere o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Bilje (pdf)

 

JAVNI POZIV za oddajo predlogov izvedbenih projektov za drugi Načrt izvedbenih projektov Lokalne akcijske skupine (LAS)
jugozahodnega dela Severne Primorske za leto 2012
(pdf)

Navodila (pdf)

Prijavni obrazec (doc)

Razpisna dokumentacija (pdf)

Stroškovnik (pdf)

 

Javna dražba za prodajo nepremičnine s parc. št. 3737/0 in 1925/2 k.o. Opatje selo (pdf)

 

Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2012 (pdf)

Navodilo (pdf)

A1 – Osnovna vloga (pdf)

A1-1 Urejanje pašnikov (pdf)

A1-2 Urejanje trajnih nasadov (pdf)

A1-3 Nakup in postavitev mreže proti toči (pdf)

A1-4 Nakup in postavitev rastlinjakov (pdf)

A1-5 Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov ter nakup opreme hlevov (pdf)

A1-6 Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije (pdf)

B – Vloga za dopolnilne dejavnosti – de minimis (pdf)

C1 – Sofinanciranje priprave projektov na podeželju (pdf)

C2 – Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju (pdf)

Rezultati razpisa 2012 (pdf)

Javni razpis za sofinanciranje socilanih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2012 (pdf)

Razpisna dokumentacija (doc)

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2012 (pdf)

Obrazec 1 – razpisna dokumentacija (doc)
Obrazec 2 – naziv programa, projekta, prireditve (doc)
Obrazec 3 – skupno letno finančno poročilo za leto 2011 (doc)
Obrazec 4 – finančno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2011 (doc)

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2012 (pdf)

Kulturni programi

Razpisna dokumentacija (doc)

Priloga 1 – vsebinski plan 2012 (doc)
Priloga 2 – finančni plan 2012 (doc)
Priloga 3 – finančno poročilo 2011 (doc)
Priloga 4 – vsebinsko poročilo 2011 (doc)
Priloga 5 – umetniški vodja 2012 (doc)

Kulturni projekti

Razpisna dokumentacija (doc)

Priloga 1 – vsebinski plan 2012 (doc)
Priloga 2 – finančni plan 2012 (doc)
Priloga 3 – finančno poročilo 2011 (doc)
Priloga 4 – vsebinsko poročilo 2011 (doc)

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2012 (pdf)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA (doc)

Obrazec 1 – splošni podatki (doc)

Obrazec 2 – podatki o članstvu in dosežkih (doc)

Obrazec 3 – vsebinsko poročilo za leto 2011 (doc)

Obrazec 4 – finančno poročilo za leto 2011 (doc)

Obrazec 5 – finančni načrt za leto 2012 (doc)

Obrazec 6 – športna vzgoja otrok in mladine – kakovostni šport (doc)

Obrazec 7 – športna rekreacija (doc)

Obrazec 8 – kakovostni šport – individualne panoge (doc)

Obrazec 9 – kakovostni šport – članske panoge (doc)

Obrazec 10 – vrhunski šport (doc)

Obrazec 11 – športno-rekreativne prireditve (doc)

 

NAMERA O USTANOVITVI NEPRAVE STVARNE SLUŽNOSTI ZA TOPLOVOD V MIRNU (PDF)

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA ODSTRANITEV NADSTREŠNICE NAD CESTIŠČEM NA MALOOBMEJNEM PREHODU V MIRNU (PDF)

NAMERA O ODDAJI V NAJEM PROSTOROV V STARI ŠOLI V TEMNICI (PDF)

NAMERA O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI (PDF)

Javni poziv za oddajo predlogov izvedbenih projektov za prvi Načrt izvedbenih projektov Lokalne akcijske skupine (LAS) jugozahodnega dela Severne Primorske za leto 2012.

 

NAMERA O PRODAJI NEPREMIČNIN (PDF)

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE GRBA IN ZASTAVE KRAJEVNE SKUPNOSTI OREHOVLJE (doc)

 

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI in JAVNO ZBIRANJE PONUDB za postavitev sončne elektrarne na strehi Doma Negovana Nemca v Bilje (pdf)

LETO 2011

Javni razpis za strokovno tehnično delavno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ZA PROJEKTE (določen čas) (doc)

 

Javni razpis za NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GCGP-1 (doc)

 

Javni poziv za sofinanciranje registriranih enot kulturne dediščine bna območju Občine Miren-Kostanjevica (pdf)

Javni razpis za silvestrovanje 2011 (pdf)

Obrazec za prijavo (doc)

 

Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2011 (pdf)

Obrazec (doc)

 

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren-Kostanjevica

Javni razpis (doc)

Razpisna dokumentacije (doc)

DIIP Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Mirnu (pdf)

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Odločba o izbiri koncesionarja (pdf)

 

 

Stališča do pripomb podanih na razgrnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (pdf)

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in veteranskih društev v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2011 (pdf)

Obrazec 1 – razpisna dokumentacija (doc)

Obrazec 2 – naziv programa oz. projekta (doc)

Obrazec 3 – skupno letno finančno in vsebinsko poročilo za leto 2010 (doc)

Obrazec 4 – finančno poročilo o izvedenih posameznih dejavnostih v letu 2010 (doc)

 

Javno naročilo male vrednosti: UREDITEV DOSTOPA IN RAZGLEDNE TOČKE NA CERJU

 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevicav letu 2011 (pdf)

Navodilo za pripravo vloge in vlagadnje zahtevkov (pdf)

A1 – Osnovna vloga (pdf)

A1-1 Urejanje pašnikov (pdf)

A1-2 Urejanje trajnih nasadov (pdf)

A1-3 Nakup in postavitev mreže proti toči (pdf)

A1-4 Nakup in postavitev rastlinjakov (pdf)

A1-5 Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov ter nakup opreme hlevov (pdf)

A1-6 Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije (pdf)

A4 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (pdf)

B – Vloga za dopolnilne dejavnosti – de minimis (pdf)

C1 – Sofinanciranje priprave projektov na podeželju (pdf)

C2 – Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju (pdf)

Rezultati javnega razpisa 2011 (pdf)

 

 

Javno naročilo gradnje – odprti postopek KANALIZACIJA IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU

Celotna razpisna dokumentacija v zip formatu je na zgornji povezavi od 9.6.2011 dalje.

Popravki in dopolnitve (pdf)

Razpisna dokumentacija (pdf)

Naslovna etiketa (pdf)

Tehnično poročilo – cesta (doc)

Tehnično poročilo – elektrika (pdf)

Tehnično poročilo – kanalizacija in vodovod (doc)

Popis – cesta (pdf)

Popis – elektrika (pdf)

Popis – fekalna kanalizacija (pdf)

Popis tlačni kanal (pdf)

Popis – meteorna kanalizacija (pdf)

Popis – vodovod (pdf)

Rekapitulacija (pdf)

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2011 (pdf)

Obrazec 1 – razpisna dokumentacija (doc)

Obrazec 2 – naziv programa, projekta, prireditve (doc)

Obrazec 3 – skupno letno finančno poročilo za leto 2010 (doc)

Obrazec 4 – finančno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2010 (doc)

 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2011 (pdf)

Kulturni programi

Razpisna dokumentacija (doc)

Priloga 1 – vsebinski plan 2011 (doc)

Priloga 2 – finančni plan 2011 (doc)

Priloga 3 – finančno poročilo za 2010 (doc)

Priloga 4 – vsebinsko poročilo za 2010 (doc)

Priloga 6 – umetniški vodje (doc)

 

Kulturni projekti

Razpisna dokumentacija (doc)

Priloga 1 – vsebinski plan (doc)

Priloga 2 – finančni plan (doc)

Priloga 3 – finančno poročilo za 2010 (doc)

Priloga 4 – vsebinsko poročilo za 2010 (doc)

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2011 (pdf)

Prijava (doc)

Obrazec 1 – splošni podatki (doc)

Obrazec 2 – podatki o članstvu in dosežkih (doc)

Obrazec 3 – vsebinsko poročilo za leto 2010 (doc)

Obrazec 4 – finančno poročilo za leto 2010 (doc)

Obrazec 5 – finančni načrt za leto 2011 (doc)

Obrazec 6 – vrtec (doc)

Obrazec 7 – osnovna šola (doc)

Obrazec 8 – športna vzgoja otrok in mladine – kakovostni šport (doc)

Obrazec 9 – športna rekreacija (doc)

Obrazec 10 – kakovostni šport – individualne panoge (doc)

Obrazec 11 – kakovostni šport – članske panoge (doc)

Obrazec 12 – vrhunski šport (doc)

Obrazec 13 – športno-rekreativne prireditve (doc)

 

 

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v stari mrliški vežici v Mirnu in dela parc. št. 173/2 k.o. Miren v najem (pdf)

 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2011, ki bo trajala do 15.4.2011

Sklep o javni razpravi (doc)

Predlog splošnega dela proračuna (pdf)

Predlog posebnega dela proračuna (pdf)

Obrazložitev (pdf)

Izhodišča (pdf)

Načrt razvojnih programov (pdf)

Kadrovski načrt (pdf)

Načrt financiranja KS (pdf) (pdf)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (pdf)

Predlog odloka o proračunu (pdf)

 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2012, ki bo trajal a do 15.4.2011

Sklep o javni razpravi (doc)

Predlog splošnega dela proračuna (pdf)

Predlog posebnega dela proračuna (pdf)

Obrazložitev (pdf)

Izhodišča (doc)

Načrt razvojnih programov (pdf)

Kadrovski načrt (pdf)

Načrt financiranja KS (pdf) (pdf)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (pdf)

Predlog odloka (pdf)

 

Javni razpis: Računovodja VI (pdf)

Javni razpis: Strokovni sodelavec VII/2 za investicije (pdf)

 

Javni razpis za finaciranje štipendij in šolnin iz štipendijskega sklada “mmmart” za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za šolsko leto 2010/2011 (doc)

Obrazec prijavni 1 (doc)

Obrazec kontrolni 2 (doc)

Pravilnik LK Vogrsko (doc)

 

LETO 2010

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE REGISTRIRANIH ENOT KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA (pdf)

 

RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNIH ŠTUDIJSKIH POMOČI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2010 (doc)

Obrazec za prijavo (doc)

 

JAVNO NAROČILO ZA IZDELAVO PGD IN PZI ZA PRENOVO OSNOVNE ŠOLE IN TELOVADNICE V MIRNU

Razpisna dokumentacija (pdf)

Etiketa (pdf)

 

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2010 (pdf)

Navodilo za pripravo vloge in vlaganje zahtevkov (pdf)

Obrazec A-1, Naložbe v KG za primarno proizvodnjo – osnovni obrazec (pdf)

Obrazec A-1.1, Urejanje pašnikov (pdf)

Obrazec A-1.2, Urejanje trajnih nasadov (pdf)

Obrazec A-1.3, Nakup in postavitev mrež proti toči (pdf)

Obrazec A-1.4, Nakup in postavitev rastlinjakov (pdf),

Obrazec A-1.5, Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov ter nakp opreme hlevov (pdf),

Obrazec A-1.6, Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije (pdf),

Obrazec A-4, Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (pdf),

Obrazec B, Dopolnilne dejavnosti de minimis (pdf),

Obrazec C-1, Priprava projektov na podeželju (pdf),

Obrazec C-2, Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju (pdf).

Rezultati javnega razpisa za leto 2010 (pdf)

 

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica in okoljskega poročila za načrt (pdf)

Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka OPN-ja občine Miren-Kostanjevica in okoljskega poročila (pdf)

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA – javna razgrnitev

ODLOK – tekstualni del (pdf)

Karte izvedbeni del NRP (pdf)

Karte izvedveni del GJI (pdf)

Karte strateški del (pdf)

Okoljsko poročilo (pdf)

Povzetek za javnost (pdf)

 

JAVNO NAROČILO VZDRŽEVALNA DELA – KUHINJA OSNOVNA ŠOLA MIREN

tehnično poročilo (doc)

popis del (pdf)

situacija (pdf)

povabilo – navodilo (pdf)

obrazci (pdf)

etiketa za naslovnico ponudbe (pdf)

JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2010 (pdf)

Navodilo za pripravo vloge in vlaganje zahtevkov (pdf)

Obrazec A-1, Naložbe v KG za primarno proizvodnjo – osnovni obrazec (pdf)

Obrazec A-1.1, Urejanje pašnikov (pdf)

Obrazec A-1.2, Urejanje trajnih nasadov (pdf)

Obrazec A-1.3, Nakup in postavitev mrež proti toči (pdf)

Obrazec A-1.4, Nakup in postavitev rastlinjakov (pdf),

Obrazec A-1.5, Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov ter nakp opreme hlevov (pdf),

Obrazec A-1.6, Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije (pdf),

Obrazec A-2, Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij (pdf),

Obrazec A-4, Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (pdf),

Obrazec B, Dopolnilne dejavnosti de minimis (pdf),

Obrazec C-1, Priprava projektov na podeželju (pdf),

Obrazec C-2, Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju (pdf).

 

Javni razpis za sodinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren – Kostanjevica v letu 2010

Obrazec 1 – Razpisna dokumentacija (doc)

Obrazec 2 – (doc)

Obrazec 3 – (doc)

Obrazec 4 – (doc)

 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2010

Prijava na razpis (doc)

Obrazec 1- splošni podatki (doc)

Obrazec 2 – podatki o članstvu in dosežkih (doc)

Obrazec 3 – vsebinsko poročilo za 2009 (doc)

Obrazec 4 – finančno poročilo za 2009 (doc)

Obrazec 5 – finančni načrt za 2010 (doc)

Obrazec 6 – vrtec (doc)

Obrazec 7 -osnovna šola (doc)

Obrazec 8 -športna vzgoja otrok – kakovostni šport (doc)

Obrazec 9 -športna rekreacija (doc)

Obrazec 10 -kakovostni šport – individualne panoge (doc)

Obrazec 11 -kakovostni športi- članske panoge (doc)

Obrazec 12 -vrhunski šport (doc)

Obrazec 13 – športno – rekreativne prireditve (doc)

 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kutlrunih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2010

Programi:

Razpisna dokumentacija (doc)

Priloga 1 – vsebinski plan (doc)

Priloga 2 – finančni plan (doc)

Priloga 3 – finančno poročilo za 2009 (doc)

Priloga 4 – vsebinsko poročilo za 2009 (doc)

Priloga 6 – umetniški vodje (doc)

Projekti:

Razpisna dokumentacija (doc)

Priloga 1- vsebinski plan (doc)

Priloga 2 – finančni plan (doc)

Priloga 3 – finančno poročilo za 2009 (doc)

Priloga 4 – vsebinsko poročilo za 2009 (doc)

 

JAVNA RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka Regionalnega prostorskega načrta za čistilno napravo ob Vrtojbici ter okoljskega poročila za RPN,

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek Regionalnega prostorskega načrta ČN ob Vrtojbici in na okoljsko poročilo k načrtu (pdf)

Grafika (pdf)

Odlok (pdf)

Povzetek poročila (pdf)

od vključno 09.03.2010 do vključno 09.04.2010

Javna obravnava bo v prostorih OŠ Miren, Miren 140, potekala v sredo 17.03.2010 ob 17:00 uri, v prostorih Kulturnega doma Vrtojba, Ul. 9. septembra 72 pa v četrtek 18.03.2010 s pričetkom ob 17:00 uri.

Sklep o javni razgrnitvi (pdf)

 

JAVNO NAROČILO GRADNJE- odprti postopek za investicijo “Spomenik- muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju – IV. faza “

– razpisna dokumentacija (pdf)

– etiketa za naslov ponudbe – obrazec (pdf)

– tehnično poročilo (pdf)

– popis gradbeno-obrtniška dela (pdf)

– popis elektro inštalacij objekt (pdf)

– popis elektro inštalacij skupni prostori (pdf)

– popis strojne inštalacije objekt (doc)

– popis strojne inštalacije skupni prostori (doc)

– rekapitulacija (pdf)

 

SPREMEMBE JAVNEGA NATEČAJA ZA KULTURNO-URBANISTIČNO ZASNOVO KULTURNO-UPRAVNEGA CENTRA V MIRNU

dopis spremembe (pdf) , Razpisna dokumentacija (pdf) (doc)

ODGOVORI NA VPRAŠANJA glede javnega natečaja za KUC Miren (pdf)

Rok za oddajo natečajnih elaboratov (pdf)

Odločitev ocenjevalne komisije (pdf)

ZAKLJUČNO POROČILO (pdf)

 

JAVNA DRAŽBA nepremičnine s parc. št. 1797 in 1223 k.o. Sela na Krasu (pdf)

 

JAVNI NATEČAJ ZA KULTURNO-URBANISTIČNO ZASNOVO KULTURNO-UPRAVNEGA CENTRA V MIRNU (pdf) (doc)

 

JAVNA DRAŽBA nepremičnine s parc. št. 3737 in 1925-2 k.o. Opatje selo (pdf)

 

LETO 2009

JAVNI POZIV za sofinanciranje registriranih enot kulturne dediščine na območju Občine Miren-Kostanjevica (pdf)

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2009 (doc)

Obrazec za prijavo na razpis (doc)


PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2009
(doc)

Obrazec C2 za prijavo na razpis (pdf)

 

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posge v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje, d.d. Ajdovščina” v Mirnu (doc)

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje, d.d. Ajdovščina” v Mirnu (doc)

Grafični del (png)

 

NAMERA O ODDAJI parcele št. 2338, k.o. Vrtojba V NAJEM (doc)

NAMERA O ODDAJI dela zemljišča parc. št. 676/1 k.o. Miren V NAJEM (doc)

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dvodnevne prireditve ob občinskem silvestrovanju 2010 v Občini Miren-Kostanjevica (doc)

Razpisna dokumentacija (doc)

 

JAVNI POZIV za zbiranje predlogov izvedbenih projektov za Letni izvedbeni načrt LAS jugozahodnega dela Severne Primorske za leto 2010 in s tem za izvajanje “Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske” (doc)

Navodila za pripravo prijavnega obrazca (doc)

Razpisna dokumentacija (doc)

 

JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2009 (pdf)

Poročilo o dodeljenih sredstvih iz naslova JR za ohranjanje in razvoj kmetijska in podeželja v letu 2009 (pdf)

Navodilo za pripravo vloge in vlaganje zahtevkov (pdf)

Obrazec A-1, Naložbe v KG za primarno proizvodnjo – osnovni obrazec (pdf)

Obrazec A-1.1, Urejanje pašnikov (pdf)

Obrazec A-1.2, Urejanje trajnih nasadov – razen vinogradov (pdf)

Obrazec A-1.3, Nakup in postavitev mrež proti toči (pdf)

Obrazec A-1.4, Nakup in postavitev rastlinjakov (pdf),

Obrazec A-1.5, Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov ter nakp opreme hlevov (pdf),

Obrazec A-1.6, Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije (pdf),

Obrazec A-2, Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij (pdf),

Obrazec A-4, Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (pdf),

Obrazec B, Dopolnilne dejavnosti de minimis (pdf),

Obrazec C-1, Priprava projektov na podeželju (pdf),

Obrazec C-2, Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju (pdf).

 

PRORAČUN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2009 IN 2010 -Javna razgrnitev

Sklep in navodilo o javni razpravi (pdf)

– Proračunsko gradivo obsega:

 • izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna za leti 2009, 2010 z načrtovanimi politikami občine (pdf)
 • obrazložitev na dana stališča občinskega sveta na predlog proračuna za leti 2009, 2010 iz 21. redne seje (pdf)
 • oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih, prihodki (pdf), odhodki (pdf), obrazložitve 2009 (pdf), obrazložitve 2010 (pdf),
 • predlog obsega finančnega načrta posameznih KS proračuna v prihodnjih dveh letih (2009), (2010) ,
 • kadrovski načrt (pdf)
 • načrt razvojnih programov (pdf) z obrazložitvijo (pdf),
 • letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem (pdf) .

 

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA “Medobčinski redar” (pdf)

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAGOTAVLJANJA ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI (pdf)

Razpisna dokumentacija (pdf) (doc)

Komisija za izbiro koncesionarja (pdf)

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2009 (pdf)

Razpsina dokumentacija (pdf) (doc)

Priloga 1 – Finančni načrt 2009 (pdf) (doc)

Priloga 2 – Finančno poročilo 2008 (pdf) (doc) (bilanco stanja lahko oddate do 10.04.2009)

Priloga 3 – Kakovostni šport (pdf) (doc)

Priloga 4 – Individualni športniki (pdf) (doc)

Priloga 5 – Športa rekreacija (pdf) (doc)

Priloga 6 – Prireditve (pdf) (doc)

Priloga 7 – Vrtec (pdf) (doc)

Priloga 8 – Osnovna šola (pdf) (doc)

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV, KULTURNIH PROJEKTOV LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI IN TEHNIČNE KULTURE (PDF)

 1. Razpisna dokumentacija – kulturni programi (pdf) (doc)

Priloga 1 – Vsebinski plan (pdf) (doc)

Priloga 2 -Finančni plan (pdf) (doc)

Priloga 3 – Finančno poročilo (pdf) (doc) ( Bilanco stanja lahko oddate do 10.04.2009)

Priloga 4 – Vsebinsko poročilo (pdf) (doc)

Priloga 6 – Umetniški vodje (pdf) (doc)

 

 1. Razpisna dokumentacija – kulturni projekti (pdf) (doc)

Priloga 1 – Vsebinski plan (pdf) (doc)

Priloga 2 – Finančni plan (pdf) (doc)

Priloga 3 – Finančno poročilo (pdf) (doc)(bilanco stanja lahko oddate do 10.4.2009)

Priloga 4 – Vsebinsko poročilo (pdf) (doc)

 

 

LETO 2008

 

POROČILO O DODELJENIH POMOČEH IZ JR ZA KMETIJSTVO V LETU 2008 (PDF)

Navodilo za pripravo vloge in vlaganje zahtevkov (pdf),

Obrazec A-1, Naložbe v KG za primarno proizvodnjo – osnovni obrazec (pdf),

Obrazec A-1.1, Urejanje pašnikov (pdf),

Obrazec A-1.2, Urejanje trajnih nasadov – razen vinogradov (pdf),

Obrazec A-1.3, Nakup in postavitev mrež proti toči (pdf),

Obrazec A-1.4, Nakup in postavitev rastlinjakov (pdf),

Obrazec A-1.5, Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov ter nakp opreme hlevov (pdf),

Obrazec A-1.6, Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije (pdf),

Obrazec A-2, Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij (pdf),

Obrazec A-3, Zaokroževanje kmetijskih zemljišč (pdf),

Obrazec A-4, Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (pdf),

Obrazec B, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (pdf),

Obrazec C-1, Priprava projektov na podeželju (pdf),

Obrazec C-2, Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju (pdf).

 

(prijavni obrazec) (merila in kriteriji) – rok prijave: 1.10.2008

 

 

 • Javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta:

Višji svetovalec za pravne zadeve v občinski upravi Občine Miren-Kostanjevica (zaposlitev za določen čas)

 

 • Javni razpis za izvedbo storitve:

Izvajanje prevozov učencev na območju občine Miren-Kostanjevica (razpisna dokumentacija je na voljo vsem potencialnim ponudnikom preko e-naslova: mojca@miren-kostanjevica.si do 08.07.2008).

 

(prijavni obrazec) (merila in kriteriji) – prijave sprejemamo izključno do razpisnega roka, 07.07.2008.

 

 

 

 

 

Rezultati razpisa 2008

 

 • Razpisna dokumentacija za javni razpis za oddajo nepremičnine v najem (dejavnost oddaje prenočišč Temnica 10 – Stara šole Temnica)

 

 

MO Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter- Vrtojba

 

 

 

LETO 2007

JR kmetijstvo – DODELJENA SREDSTVA V LETU 2007

Javna dražba za zemljišče parc. št. 857/14 k.o. Vojščica

Javna dražba za nepremičnino parc. št. 443/4 k.o. Bilje in nepremičnino – dvosobno stanovanje na naslovu Miren 125 a

Popravek javne dražbe

Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2007

Skip to content