Vprašanja in odgovori

1. V razpisnih podlagah je omenjeno, da dolžina toplovoda znaša 350 m. Na žalost to za nas ni razumljivo in zato Vas prosimo, da v priloženem načrtu vrišete na osnovi razpisa načrtovan toplovod vključno z navedbo dolžin trase.

V razpisni dokumentaciji je v točki 7.16 Priloga 2 prikazano območje izvajanja koncesije ter predlog trase toplovoda.

V letu 2009 je bil izdelan Dokument Identifikacije Investicijskega Projekta DIIP DOLB Miren, katerega vam pošiljamo v prilogi.

Razdalje toplovoda so bile ocenjene s pomočjo satelitskega posnetka.

Omenjeni DIIP DOLB Miren bi bilo vsekakor za novelirati tudi glede na zadnje spremembe cen energentov (dvig cen fosilnih goriv) ter zaradi prijave koncesionarja na javni razpis Ministrstva za gospodsarstvo DOLB 3.

Ravno tako bo natančno traso določil izbrani koncesionar v fazi PGD in PZI dokumentacije.

Priloženi dokument vam je lahko v pomoč pri vaših izračunih, za natančnejše izračune pa bi bile potrebne meritve na terenu.

Vsekakor je ugodnejša varianta, da se z dobavo toplote pokrije tudi industrijo, kjer pa so pogajanja prepuščena koncesionarju.

Vsi navedeni industrijski objekti so v letu 2009 izrazili interes po priklopu v kolikor bi cena ogrevanja iz DOLB bila nižja od njihovih trenutnih stroškov ogrevanja.

Ostalo glej DIIP DOLB v Mirnu (zgoraj)

 

2. Ustrezno razpisu je potrebno navedena javna poslopja oskrbovati z daljinskim ogrevanjem. Ker naj bi se nekateri javni objekti šele zgradili, Vas prosimo , da nam sporočite, od kdaj je načrtovana dobava toplote pri le-teh (novih objektih). Prosimo, da vpišete v tabelo, ki jo najdete v nadaljevanju.

 

Odvzem toplote od (Ieto)
Šola in otroški vrtec takoj po izgradnji DOLBA
Občina – STARA Trenutno ni uporabnikov, stavbo, predvidoma po pridobitju novih uporabnikov.
Zdravstveni dom takoj po izgradnji DOLBA
Lekarna takoj po izgradnji DOLBA
Občina – NOVA takoj po izgradnji DOLBA
Nova telovadnica takoj po izgradnji DOLBA
Kulturni dom – nov Predvidoma v 2013 v skladu z fazno izgradnjo štirih objektov.

 

3. V priloženem načrtu smo vrisali tudi še druge možne objekte vzdolž načrtovane trase toplovoda (št. 1-5). Prosimo, da nam sporočite, za katere objekte tu gre. Prosimo, da tozadevno enostavno v priloženi tabeli vnesete imena / oznake objektov.

 

1  Privat hiša
2 Podjetje Afit, ke je že zavedeno in  spada k sosednji stavbi
3  Večstanovanjsa hiša stara dve leti, upravljavec DOM d.o.o. , energent kurilno olje.
4  Privat hiša
5  Stara telovadnica, ki spada k osnovni šoli.

 

4. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora ponudnik ob oddaji ponudbe (zaradi zavarovanja resnosti ponudbe) oddati bančno garancijo v višini 2% pogodbene vrednosti, ki zaobsega celotno letno ceno toplote za navedene javne objekte. Izhajamo iz tega, da je pogodbena vrednost samo za eno leto v povezavi na ceno toplote -> je to tako v redu?

Tako je, upoštevate vašo ponudbeno ceno ter vhodne podatke v vzorcu predračuna ki jo v skladu z zahtevami razpisa pripravi ponudnik., kjer znašajo skupaj priključne moči 525 kW ter skupna letna poraba toplote 445 MWh/leto, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

 

5. Glede zavarovalniške garancije, ki jo je potrebno skleniti v višini 100.000.- EUR, Vas prosimo za nadaljne razjasnitve, ker le-ta za nas ni najbolj razumljiva. Zakaj je potrebno to garancijo predložiti in za katero časovno obdobje jo je potrebno poredložiti?

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije je za izvajanje gospodarske javne službe odgovoren koncesionar. To pomeni, da je tudi odgovoren za škodo, ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročile pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni izvajalci koncedentu, lokalni skupnosti, uporabnikom ali tretjim osebam. Gre za obliko zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti, ki je namenjena kritju morebiti povzročen škode, ki je posledica nustreznega opravljanja dejavnosti s strani koncesionarja.

 

6. Glede načrtovanega zemljišča – glej priložen načrt – še potrebujemo konkretne informacijo glede velikosti ….. m2 in letne zakupnine / najemnine …….. EUR/m2 in leto, ki jo mora ponudnik v primeru zakupa / najema plačati oz. kaj mora ponudnik v primeru nakupa / odkupa zemljišča plačati …… EUR/m2.

Celotna parcela 622/7 k.o. Miren meri 754 m2 . Sodno zapriseženi cenilec je ocenil, da je skupaj nadomestilo za stavbno pravico za 40 m2 v celoti za 20 let znaša 764,59 EUR, kot je navedeno  na 41 strani razpisne dokumentacije.    Izračun je bi narejen ob predpostavki vrednosti zemjlišča 25 eur /m2.  Če bo investitor potreboval večje zemljišče, se bo cena za potrebno površino povečala v skladu z omenjeno cenitvijo.

 

7. Glede obrtniških podjetjih, ki bi jih lahko oskrbovali vzdolž načrtovanega toplovoda – glej priložen načrt – bomo po potrebi kontaktirali pristojne kontaktne osebe. Bi bilo možno, da nam jih imensko posredujete? Če je to možno, Vas prosimo, da jih enostavno vnesete v tabelo, ki jo najdete v nadaljevanju.

Potrebnih podatkov nimam. Na takratne sestanke so prišli v večini direktorji teh podjetij z izjemo Intre d.o.o., ki je zadolžen Valter Ščuka..

Skip to content