Register postopkov

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Ostala področja

 

OKOLJE IN PROSTOR

 • LOKACIJSKA INFORMACIJA IN POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA
  Področje: urbanizem
 • PRIJAVA OBVEZNOSTI PLAČILA KOMUNALNE TAKSE
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • KOMUNALNI PRISPEVEK
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV ZA GRADNJO TER IZDAJA SOGLASJA H GRADNJI
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • DOVOLJENJE ZA POPOLNO ALI DELNO ZAPORE CESTE
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • SKLEPANJE NAJEMNIH POGODB, EVIDENTIRANJE ANEKSOV K NAJEMNIM POGODBI
  Področje: splošne zadeve
 • PREDKUPNA PRAVICA
  Področje: okolje, prostor in komunalne zadeve
 • PLAKATIRANJE
 • JAVNE PRIREDITVE IN SHODI

 

GOSPODARSTVO

PRIDOBITEV SOGLASJA ZA PRODAJO IZVEN POSLOVNIH PROSTOROV
Področje: gospodarstvo

PRIJAVA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA
Področje: gospodarstvo

SOGLASJE ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
Področje: gospodarstvo

Skip to content