Družbene dejavnosti

Strokovna služba za družbene dejavnosti opravlja naloge s področja predšolske vzgoje, osnovnega, višjega in visokega šolstva, kulture, tehnične kulture, športa, dejavnosti mladih, socialnega varstva, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti. Za navedena področja služba opravlja upravne, organizacijske, strokovne in razvojne naloge.

Matejka Maver Pregelj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Telefon: 05 330 46 77
Elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si

 

Denarna-socialna pomoč

Materialno in socialno ogroženim posameznikom in družinam, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, Občina Miren-Kostanjevica pomaga z denarnimi oblikami pomoči, da se jim zagotovi vsaj minimalno socialno varnost.

Občani s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ki živijo v težkih socialnih razmerah, lahko uveljavljajo denarno pomoč za kritje stroškov:

 • šolskega kosila,
 • šole v naravi,
 • letovanja,
 • zdravljenja,
 • nakupa šolskih potrebščin,
 • ozimnice,
 • kurjave ipd.

Vlogi za denarno-socialno pomoč je potrebno priložiti:

 • potrdilo delodajalca o bruto osebnih dohodkih v zadnjih treh mesecih oz. odrezek o pokojnini ter
 • druga dokazila, ki so navedena na vlogi za pridobitev denarne socialne pomoči.

 

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka
se uveljavlja na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka (Ur. l. RS, št. 43/2008 ,   100/2011 in   12/2015)

Višina denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500 EUR.

 • Do enkratne pomoči je upravičen novorojenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  državljan Republike Slovenije,
 • ima skupaj z enim od staršev oz. skrbnikom stalno prebivališče v Občini Miren-Kostanjevica.

Uveljavlja se na obrazcu, ki ga upravičenci dobijo in izpolnjenega oddajo na Občini Miren-Kostanjevica.

Obrazcu je potrebno priložiti:

 • fotokopijo izpiska iz matičnega registra o rojstvu otroka,
 • fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču novorojenca ter vlagatelja.

Upravičenci lahko za denarno pomoč ob rojstvu otroka zaprosijo z Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
Priloge: izjava staršev (v primeru, ko ima eden izmed njiju stalno prebivališče v drugi občini)